Ohita valikko

Mikä on lintuatlas?

Linnusto toimi kaavatyön yhteydessä yhtenä luonnon monimuotoisuuden mittarina.

Vaasassa on viime vuosien aikana valmisteltu Vaasan yleiskaavasuunnitelmaa 2030. Tämän työn yhteydessä päätettiin kartoittaa koko kaupungin pesimälinnusto osana yleiskaavatyöhön liittyvää ympäristövaikutusten arviointia. Aiemmin Vaasassa on tehty arviointi lintulajien esiintyvyydestä Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen toimesta vuonna 1990. Tämän lisäksi on kartoitettu pesimälinnustoa esimerkiksi Vaasan saaristossa sekä tehty lajikartoituksia yksittäisten lajien esiintymisestä alueella.

Tilhestä tehtiin alle kymmenen pesintään viittavaa havaintoa Vaasassa vuosina 2005-2008. Kuva Jan Nyman.

Vaasan pesimälinnusto kartoitettiin vuosina 2005-2008. Selvitysalueena oli koko Vaasan kaupungin alue. Vaasan kaupungissa pesivä linnusto kartoitettiin esiintyvyyteen perustuvalla menetelmällä. Lintujen runsautta ei laskettu, vaan selvitettiin eri lajien pesimäalueet pinta-alaltaan 1 km² laajuisilla tutkimusruuduilla. Kartoituksen tuloksista laadittiin Vaasan lintuatlas, jossa on jokaisen pesimälinnustoon kuuluvan lajin osalta levinneisyyskartta. Kartan avulla voidaan arvioida lintulajien yleisyyttä tai harvinaisuutta kaupungissa. Tulosten perusteella voidaan todeta esimerkiksi peipon tai talitiaisen olevan erittäin yleisiä pesimälintuja Vaasassa. Harvinaisia pesimälintuja Vaasassa olivat vuosien 2005-2008 aikana mm. tilhi, mustaleppälintu ja kangaskiuru.

Pesimälinnuston avulla paikannettiin kaupunkiluonnon monimuotoisia alueita ja saatiin samalla kertaa vertailuaineistoa tuleville asemakaavatason luontoselvityksille. Linnusto toimi kaavatyön yhteydessä yhtenä luonnon monimuotoisuuden mittarina.

Vuosien 2005-2008 aikana tehty selvitystyö oli myös osana perusluontotiedon keräämistä Vaasan kaupungin alueelta. Linnut ovat elinympäristömme, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristömuutosten ilmentäjälajeja. Pesimälinnustosta saatu tieto on tämän vuoksi sovellettavissa maankäytön ja kaavoituksen tarpeisiin, kun pyritään ekologisesti kestäviin suunnitteluratkaisuihin. Linnustoalueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa turvaa laajemminkin luonnon monimuotoisuuden kaupunkiympäristöissä.

Lähteet

Hyytiä, K., Kellomäki, E & Koistinen, J. (toim.)

1983. Suomen lintuatlas. SLY:n Lintutietoa Oy.

Helsinki 1983.

Lahti, T., Keskinen, A., Lukkarinen, T., Pahtamaa, T. & Seppälä, H. 1990.

Merenkurkun linnusto. Siipipeili, 10-vuotisjuhlajulkaisu 1990.

Väisänen, R., A., Lammi, E. & Koskimies, P.

1998. Muuttuva pesimälinnusto. Kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki 1998.

Lisää tietoa

www.luomus.fi/seurannat/linnut.htm