Ohita valikko

Vaasa lintujen elinympäristönä

Lintujen elinympäristönä Vaasan luonto-olosuhteet tarjoavat hyvät puitteet sekä vesi- että maalinnustolle. Kaupungin edustalla on laajahko saaristo, jossa viihtyvät sekä saariston tavanomaiset vesilinnut että ulkosaariston harvalukuiset pesimälinnut. Sisäsaaristossa pesimälajistoon kuuluvat esimerkiksi sinisorsa, tukkasotka, telkkä, tukkakoskelo sekä lokit ja tiirat. Ulkosaaristossa harvalukuisena pesii mm. merikihu ja karikukko. Tavanomaisia varpuslintuja saaristossa ovat kivitasku, niittykirvinen ja västäräkki. Isoilla metsäisillä saarilla pesivät myös useat mantereen metsistä tutut linnut. Näitä lintulajeja ovat laulu- ja punakylkirastas, punarinta ja peippo.

Meriharakat. Kuva Jan Nyman.

Vaasan kaupungin reuna-alueilla sijaitsee useita isoja metsäalueita kuten Öjberget, Pilvilampi, Öjen ja Risön. Metsäisiltä selännealueilta voi löytää lintujen pesimäaikana laajan kirjon suomalaisia metsässä pesiviä lintulajeja. Metsäalueilla pesivät metsien yleislajeista esimerkiksi käpytikka, metsäkirvinen ja laulurastas. Havumetsissä lajistoon kuuluvat mm. punarinta, hippiäinen, hömötiainen ja närhi. Pöllöistä varpuspöllö viihtyy vanhoissa korpikuusikoissa. Vaasassa rakentamattomat metsäalueet maisemarakenteen selänteillä ja lakialueilla toimivat suojaisina viheralueina kasveille ja eläimistölle.

Lehtimetsissä ja rantalehdoissa lintulajien kirjo on monimuotoisinta Vaasassa. Lehdot ovat harvinainen luontotyyppi Vaasassa ja sen vuoksi niiden jättäminen viheralueiksi turvaa myös runsaan lintulajiston säilymisen kaupunkialueilla. Lehtomaisia metsiä esiintyy Vaasassa mm. Vaskiluodossa, Gerbyssä ja Suvilahdessa. Lehdoissa tavataan alueelle tavanomaisia metsien varpuslintuja kuten peippoja, lehtokerttuja ja punakylkirastaita. Näiden lisäksi lehdoissa pesivät useat eteläiset lajit kuten satakieli, mustapääkerttu ja sirittäjä. Vaasassa rantalehtojen tunnuslintu on harvalukuinen pikkutikka.

Vaasassa meri, merenlahdet ja rannikon läheisyys ovat olennainen osa kaupunkia. Eteläinen Kaupunginselkä työntyy sisämaahan ja sen pohjukkaan on muodostunut linnuille erityisen otollinen alue, Sundominlahti. Alue on tärkeä linnuille sekä muutonaikaisena levähdysalueena että kesäisin kosteikko- ja vesilintujen pesimäalueena. Sundominlahdelta voi kesäisin havaita runsaasti kosteikkojen pesimälintuja kuten ryti- ja ruokokerttusia, pajusirkkuja sekä Vaasassa harvalukuisena pesiviä pensassirkkalintuja ja viiksitimaleita.

Pohjanmaalle olennaisena osana kuuluvat myös laajat peltoalueet sekä maaseutuympäristöt. Vaasassa ainutlaatuisen kulttuuriympäristön muodostaa Söderfjärdenin meteoriittikraatteriin kehittynyt viljelyalue. Söderfjärden tunnetaan valtakunnallisestikin lintujen muutonaikaisena levähdysalueena, mutta siellä pesii myös Vaasan alueen monipuolisin peltolinnusto. Söderfjärdenillä tavataan pesivänä mm. peltopyy, töyhtöhyyppä, isokuovi, kiuru, pensastasku ja peltosirkku.

Närhet. Kuva Jan Nyman.

Ihmisen seuralaisena pesivät kulttuurimaiden linnut viihtyvät rakennetuilla alueilla, teollisuuslaitosten pihoilla, joutomailla ja puistoissa. Kaupunkilinnut ovat useille ihmisille tuttuja västäräkkejä, kesykyyhkyjä, variksia ja harakoita. Vaasassa viime vuosina on uutena tulokkaana tähän lajistoon tullut kaakkoinen laji, pikkuvarpunen. Tämä uudistulokas on levinnyt ja runsastunut muutamassa vuosikymmenessä Kaakkois-Suomesta aina Napapiirin rajoille asti. Vaasassa pikkuvarpunen on tällä hetkellä yhtä laajalle levinnyt kuin sen lähilaji varpunen.

Vaasassa kaikkein runsain pesimälintulajisto on rannikolla. Tämä johtuu merenlahtien, rakennettujen alueiden ja rantametsien muodostamasta kokonaisuudesta, joka kerää pesimälinnustoa puoleensa. Rantametsien pesimälintuja ovat rastaat, peippolinnut ja harvalukuisempina satakielet, pikkutikat, mustapääkertut ja sirittäjät. Merenlahdilla saattaa havaita mm. silkki- ja mustakurkku-uikkuja, sinisorsia, tukkasotkia, telkkiä, taveja, meriharakoita sekä lokkeja ja tiiroja.

Yhteenvetona voidaan todeta Vaasan olevan houkuttelevaa seutua linnuille. Kaupungin sijainti meren läheisyydessä boreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, on sekä eteläisen että pohjoisen lajiston kohtauspaikka. Vaasassa voi nähdä samalla retkellä sekä pohjoisia että eteläisiä lajeja. Saaristossa pesivät useimmat rannikon pesimälinnut. Vaasan retkeilyalueiden metsistä löytää monilajisen metsälinnuston. Kaupunkilinnusto on lisäksi helposti tavoitettavissa. Kevätaamuna voi suunnata retkelle rantapuistoon, lähimetsään tai pellonreunaan. Lintujen laulua löytyy varmasti, samoin elämyksiä ja kokemuksia lähiluonnosta.