Ohita valikko

Vaasan linnusto

Vaasan pesimälinnustoselvitys 2005-2008 perustui alueella pesivien lintulajien esiintyvyyden lajikartoitukseen. Selvityksen päämääränä oli kartoittaa lajien levinneisyys kaupungissa pinta-alaltaan 1 km² kokoisissa tutkimusruuduissa. Selvitysruutuja oli yhteensä 336 kaupungin alueella. Lajien runsautta selvitysruuduilla ei tässä tutkimuksessa pyritty arvioimaan. Lähtökohtana oli keskittyä kartoittamaan alueet, jotka ovat pesimälinnustolle tärkeitä ja siten myös muun kaupunkiluonnon kuten viheralueiden kannalta monimuotoisia alueita.

Vuosien 2005-2008 aikana Vaasan kaupungin lintuatlastietokantaan kirjattiin yhteensä noin 30 000 pesintään viittaavaa paikkatietohavaintoa 168 lintulajista. Runsas lajimäärä perustuu Vaasan otolliseen maantieteelliseen sijaintiin merenrannikolla sekä monimuotoisten elinympäristöjen kirjoon alueella. Vaasassa kohtaavat myös eteläiset ja pohjoiset pesimälajit. Suomessa on pesimälajistoon kuuluvia lintulajeja yhteensä noin 230-240.

Yleisimmät pesimälinnut suluissa ruutujen lukumäärä, jolla laji on havaittu. Vaasassa ovat pajulintu (292), peippo (285), varis (280), västäräkki (277) ja kalalokki (273). Kaikki nämä lajit löytyvät yli 85 % tutkimusruuduista. Pajulintu ja peippo ovat todellisia yleislajeja. Ne pesivät lähes kaikkialla. Seuraavat lajit yleisimpien listalla olivat talitiainen (258), vihervarpunen (250), punarinta (247), hernekerttu (236) ja sepelkyyhky (229).

Pajulintu on Vaasan yleisin pesimälintu. Kuva Jan Nyman.

Eteläisistä pesimälinnuista satakieli (35), kultarinta (34) ja sirittäjä (45) ovat säännöllisiä pesimälintuja Vaasassa, joskin niiden vuosittaiset vaihtelut esiintyvyydessä ovat suuria. Pohjoisista lajeista urpiainen (140) pesii yleisenä Vaasassa lehtipuuvaltaisissa sekametsissä. Toisaalta esimerkiksi Pohjois-Suomessa tavanomaisesta pesimälinnusta lirosta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja vain neljän selvitysruudun alueelta.

Parin viime vuosikymmenen tulokaslaji, pikkuvarpunen (80), on levinnyt Merenkurkkuun nopeasti. Kartoituksessa pikkuvarpunen oli yhtä yleinen kuin varpunen (83). Pääosa pikkuvarpusista pesii omakotitaloalueilla ja maaseudulla, mutta yhä useammin lajin löytää myös aivan kaupungin keskustasta.

Pesimälintuja, jotka esiintyivät alle viidellä prosentilla selvitysruuduista, oli 59 lajia. Näistä lajeista 19 arvioitiin satunnaisiksi, loput 40 lajia vuosittain säännöllisiksi, mutta harvinaisiksi pesimälinnuiksi Vaasassa. Harvinaisia pesimälintuja Vaasassa ovat mm. rytikerttunen (12), metso (10), pensassirkkalintu (6), viirupöllö (5) ja luhtahuitti (2). Satunnaisia pesimälintuja Vaasan alueella vuosien 2005-2008 aikana olivat mustaleppälintu (2) ja kangaskiuru (1). Mustaleppälinnun pesintä varmistettiin Vaasasta vuosina 2007 ja 2008, kangaskiurun vuonna 2006.

Kaupunkilintuatlaksen yhteydessä kerättiin tietoa myös lajeista, jotka pesivät ihmisen luomissa rakennuksissa ja muissa rakenteissa. Näitä lajeja löytyi yhteensä 25. Tyypillisiä olivat kesykyyhkyjen, tervapääskyjen, naakkojen ja varpusten hakeutuminen rakennuksiin pesimään. Kattopesintöjä todettiin lisäksi meriharakalla, lapintiiralla, kalalokilla ja selkälokilla. Mustaleppälintu pesi satama-alueella laivassa, joka oli satamalaiturissa koko kesän. Pikkuvarpunen todettiin lajiksi, joka oli erittäin kekseliäs pesimäpaikkojen suhteen. Pikkuvarpusen pesiä havaittiin olevan kerrostaloissa, omakotitaloissa, katuvalaisinpylväissä, liikenteenopastustaulujen rakenteissa, sähkömuuntajien tukirakenteissa jne.

Laji Tieteellinen nimi
Meriharakka Haematopus ostralegus
Kalalokki Larus canus
Selkälokki Larus fuscus
Kalatiira Sterna hirundo
Lapintiira Sterna paradiseaea
Kesykyyhky Columba livia
Tervapääsky Apus apus
Haarapääsky Hirundo rustica
Räystäspääsky Delichon urbica
Västäräkki Motacilla alba
Mustalepäälintu Phoenicurus ochropus
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Kivitasku Oenanthe oenanthe
Mustarastas Turdus merula
Räkättirastas Turdus pilaris
Punakylkirastas Turdus iliacus
Harmaasieppo Muscicapa striata
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Naakka Corvus monedula
Kottarainen Sturnus vulgaris
Varpunen Passer domesticus
Pikkuvarpunen Passer montanus
Viherpeippo Carduelis chloris
Tikli Carduelis carduelis

Taulukko 1. Vaasan pesimälinnustoselvityksessä vuosina 2005-2008 havaitut lintulajit, jotka pesivät rakennuksissa ja muissa ihmisen tekemissä rakenteissa.

Lähteet

Laine, L., J. 1996. Suomalainen Lintuopas.

Mediakomppania & Lasse J. Laine 1996.

Helsinki.