Ohita valikko
lapsi leikkii palikoilla

Tukea varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään Vaasassa osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa.

Tukea annetaan ensisijaisesti erilaisin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapselle annettavan tuen tulee olla joustavaa ja suunniteltua, ja sitä on arvioitava säännöllisesti. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena, kuin sitä tarvitaan.

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuorovaikutuksessa huoltajien ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota soveltuvia tukimuotoja.

Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta sekä oppimisympäristö tulee sopeuttaa lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsen myönteistä käsitystä itsestään ja oppimisessa onnistumisen kokemusta tulee tukea kannustavalla ja vahvistavalla oppimisympäristöllä.

Tuen dokumentointi

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle tulee laatia yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, josta ilmenee lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteutus. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve ja tukitoimenpiteet sekä miten ne arjessa toteutuvat.

Tuen antamisessa on kolme eri tasoa: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Mukautetun tuen antaminen lapselle varhaisessa vaiheessa edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Varhainen tuki ehkäisee myös syrjäytymistä ja lapsen haasteiden kasvamista ja monimutkaistumista.

Esiopetuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen esiopetussuunnitelma, josta ilmenevät lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteet. Lapsen esiopetussuunnitelmaan merkitään myös tuen tarve ja yleisen tuen puitteissa tehtävät tukitoimenpiteet.

Tehostettua tukea annetaan, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, ja tuki tulee merkitä lapsen oppimissuunnitelmaan. Lapselle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi, tulee antaa erityistä tukea. Ennen erityiseen tukeen siirtymistä tulee tehdä pedagoginen selvitys, jossa tuen tarve arvioidaan ja selvitetään. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle lapselle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Ryhmäkokojen pienentäminen ja avustajapalvelu

Lapsiryhmän kokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on yksi tai useampi tukea tarvitseva lapsi. Vaihtoehtoisesti ryhmälle voidaan palkata avustaja mahdollisuuksien mukaan.

Moniammatillinen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö tekee tarpeen mukaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa yhteistyötä myös muiden asiantuntijoiden, kuten lasten- ja perheneuvolan, psykologin, lääkärin, terapeutin ja sosiaalipalvelujen kanssa, kun suunnitellaan ja järjestellään lapsen tuen tarvetta.

Lapselle tarjottavista tukipalveluista tulee laatia kokonaisuus, ja moniammatillisen verkoston tulee tehdä yhteistyötä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi ja tuen tarpeen tunnistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Vaasan kaupungissa työskentelee 15 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Jokaisella varhaiskasvatuksen yksiköllä on mahdollisuus käyttää yhden erityisopettajan palveluja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

  • seuraa ja havainnoi lapsen kehitystä ja oppimista.
  • antaa erityisopetusta pienessä ryhmässä tai yksilöllisesti.
  • järjestää yhteisopetusta yhdessä ryhmän opettajan kanssa.
  • arvioi lapsen tuen tarpeen yhteistyössä huoltajien ja ryhmän henkilöstön kanssa.
  • tekee yhteistyötä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • antaa tukea sekä ohjausta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa sekä toteutuksessa.
  • ohjaa avustajia.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot ja vastuualueet