Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

lapsi leikkii palikoilla

Tukea varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään Vaasassa osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa.

Tukea annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Pyrimme havaitsemaan lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan erilaisia tukimuotoja.

Lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta sekä oppimisympäristö tulee sopeuttaa lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen vahvuuksien tukeminen ja vahvistaminen avoimessa ja myönteisessä ympäristössä kannustaa lasta voittamaan haasteensa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.

Ryhmäkoon pienentäminen ja avustajapalvelut

Lapsiryhmän kokoa voidaan tarvittaessa pienentää, jos ryhmässä on yksi tai useampia tukea tarvitseva lapsi tai ryhmään voidaan mahdollisuuksien mukaan palkata avustaja.

Asiantuntijoiden palvelut

Yhteistyössä perheen kanssa lapsi voidaan tarvittaessa ohjata myös muiden asiantuntijoiden, kuten psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän palvelujen piiriin.

Lapselle tarjottavat muut tukipalvelut, kuten esimerkiksi terapia tai lääkinnällinen kuntoutus on yhdistettävä kokonaisuudeksi. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa.

Esiopetus

Esiopetuksessa käytetään perusopetuslain mukaista kolmiportaisen tuen mallia. Tuki on jaettu kolmeen osaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena sekä muotoisena kuin se on tarpeellista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Vaasan kaupungissa työskentelee 15 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO). Jokaiselle varhaiskasvatuksen yksikölle on nimetty oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

  • seuraa ja havainnoi lapsen kehitystä ja oppimista.
  • työskentelee yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa.
  • arvioi lapsen tuen tarpeen yhteistyössä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.
  • tekee yhteistyötä lasten huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • antaa tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa sekä toteutuksessa.
  • ohjaa avustajia
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot ja vastuualueet