Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkii palikoilla

Stöd för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Stöd för barnets utveckling och lärande ordnas i Vasa som en del av den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Stöd ges i första hand med olika flexibla arrangemang i barnets egen daghems-, förskoleundervisnings- eller familjedagvårdsgrupp.

Stöd för växande och lärande

Småbarnspedagogikens uppgift är att stöda en positiv utveckling hos barnet i dialog mellan vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken.

Vi strävar efter att observera barnets behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt och att erbjuda olika stödformer.

För att främja barnets möjligheter till utveckling och lärande ska verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt lärmiljön anpassas enligt barnets behov. Stödande och stärkande av barnets styrkor i en öppen och positiv miljö uppmuntrar barnet till att övervinna sina utmaningar.

Barnets plan för småbarnspedagogik

För ett barn i daghem eller familjedagvård upprättas en individuell plan för småbarnspedagogik för genomförandet av fostran, undervisning och vård. I planen antecknas också barnets eventuella behov av stöd, stödåtgärder och hur de genomförs.

Minskande av gruppstorleken och assistentservice

Barngruppens storlek kan vid behov minskas, om det i gruppen finns ett eller flera barn som behöver stöd eller också kan i mån av möjlighet en assistent anställas för en grupp.

Sakkunnigservice

I samarbete med familjen kan ett barn vid behov hänvisas också till andra sakkunniga, såsom till psykolog, talterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut eller familjearbetare.

Annan stödservice som ett barn erbjuds, såsom till exempel terapi eller medicinsk rehabilitering ska sammanställas till en helhet. Det är viktigt att nätverket kring barnet samarbetar med barnets vårdnadshavare.

Förskoleundervisning

Inom förskoleundervisningen används en modell med stöd i tre steg enligt lagen om grundläggande utbildning. Stödet har indelats i tre delar: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Det stöd som barnet får ska vara flexibelt, planerat och föränderligt enligt behovet av stöd. Stödet ges så länge och på den nivå och i den form som det behövs.

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Inom Vasa stad arbetar 15 speciallärare inom småbarnspedagogik. För varje enhet för småbarnspedagogik har en egen speciallärare för småbarnspedagogik utsetts.

Speciallärare inom småbarnspedagogik

  • följer med och observerar barnets utveckling och lärande
  • arbetar individuellt eller i grupp med barnen.
  • bedömer barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna samt personalen inom småbarnspedagogiken.
  • samarbetar med barnens vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken samt andra sakkunniga.
  • ger stöd samt handledning vid planering av barnets vård, fostran och lärande samt vid genomförandet.
  • handleder assistenter
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter och ansvarsområden för speciallärare inom småbarnspedagogik