Förbigå menyn
Lapsi leikkii palikoilla

Stöd för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Stöd för barnets utveckling och lärande ordnas i Vasa som en del av den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Stöd ges i första hand med olika arrangemang i barnets egen daghems-, förskoleundervisnings- eller familjedagvårdsgrupp. Det stöd barnet ges ska vara flexibelt, planerat och utvärderas regelbundet. Stödet ges så länge och på den nivå och i den form som det behövs.

 

Stöd för växande och lärande

Småbarnspedagogikens och förskolans uppgift är att stöda en positiv utveckling hos barnet i växelverkan mellan vårdnadshavare och personal. Målsättningen är att identifiera barnets behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt och att erbjuda lämpliga stödformer.

För att främja barnets möjligheter till utveckling och lärande ska verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt lärmiljön anpassas utgående från barnets behov. Barnets positiva uppfattning om sig själv och upplevelsen av att lyckas i lärandet skall stödas genom en uppmuntrande och bekräftande lärmiljö.

Dokumentation av stöd

För ett barn i daghem eller familjedagvård skall en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i vilken genomförandet av barnets fostran, undervisning och vård framgår. I planen antecknas också barnets eventuella behov av stöd och stödåtgärder samt hur de förverkligas i vardagen.

Stödet ges utgående från tre olika stödnivåer: allmänt-, intensifierat- och särskilt stöd. Genom att barnet ges ett anpassat stöd i tidigt skede, främjas barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Tidigt stöd förebygger även utslagning och att barnets utmaningar växer och blir allt mer komplexa.

I förskolan uppgörs en plan för förskoleundervisningen för varje enskilt barn i vilken mål för barnets växande, utveckling och lärande framgår. I barnets plan för förskoleundervisning antecknas även behovet av stöd och stödåtgärder som ges inom ramen för det allmänna stödet. ‘

Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte är tillräckligt. Inledningen av intensifierat stöd grundar sig på en pedagogisk bedömning och stödet ska antecknas i en plan för barnets lärande. Ett barn som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, utveckling eller lärande skall ges särskilt stöd. Innan överföring till särskilt stöd skall en pedagogisk utredning göras i vilken stödbehovet utvärderas och utreds. För ett barn som omfattas av särskilt stöd ska en individuell plan (IP) för hur undervisningen ordnas utarbetas för barnet.

Förminskning av barngruppens storlek och assistentservice

Barngruppens storlek kan vid behov minskas om det i gruppen finns ett eller flera barn i behov av stöd. Alternativt kan en assistent anställas för gruppen i mån av möjlighet.

Mångprofessionellt samarbete

Enligt behov samarbetar personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning i samråd med barnets vårdnadshavare även med övriga sakkunniga så som t.ex. barn- och familjerådgivningen, psykolog, läkare, terapeuter och socialservice, då barnets behov av stöd planeras och ordnas.

Den stödservice ett barn erbjuds ska sammanställas till en helhet och det mångprofessionella nätverket ska samarbeta kring barnets helhetsmässiga växande, välbefinnande och utveckling samt identifiering av barnets stödbehov .

Speciallärare inom småbarnspedagogik

I Vasa stad arbetar 15 speciallärare inom småbarnspedagogik. Varje enhet inom småbarnspedagogiken har tillgång till en speciallärares tjänster.

Specialläraren inom småbarnspedagogik

  • följer med och observerar barnets utveckling och lärande.
  • ger specialundervisning i mindre grupp eller individuellt.
  • håller samundervisning tillsammans med gruppens lärare.
  • bedömer barnets behov av stöd i samarbete med vårdnadshavarna och gruppens personal.
  • samarbetar med vårdnadshavare, personalen inom småbarnspedagogiken samt övriga sakkunniga.
  • ger stöd samt handledning vid planering och genomförandet av barnets vård, fostran och lärande.
  • handleder assistenter.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter och ansvarsområden för speciallärare inom småbarnspedagogik