Ohita valikko

Keskustan yhtenäiskoulu (ak1121)

Kaava-alue sijaitsee Vaasan keskustassa alle puolen kilometrin etäisyydellä torilta etelään ja rajautuu Raastuvankatuun, Rauhankatuun ja Kauppapuistikkoon. Korttelissa on Vaasan kansalaisopiston, Varhaiskasvatuksen ja Vaasan kaupungin hallinnon tiloja sekä tyhjillään olevia opetustiloja.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Keskustan yhtenäiskoulun toteutuminen.

 1. Vireille 13.10.2021

 2. OAS 28.10.-12.11.2021

 3. Lainvoimainen

KESKUSTAN YHTENÄISKOULUA KOSKEVA ASEMAKAAVATYÖ

Asemakaavamuutoksen tavoitteet syntyivät suomenkielisen perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä, jossa tarkasteltiin Vaasan keskustan ja sen lähialueiden kouluverkkoa. Selvityksen johtopäätös oli, että keskustan alueen suomenkielisen perusopetuksen tilat keskitetään kokonaisuuteen, joka käsittää nykyisen Keskuskoulun ja kaavamuutosalueen. Keskuskoulu ei ole mukana kaavarajauksessa, sillä se pysyy nykyisessä käytössään, eikä siihen kohdistu korjaus- tai laajennustarpeita.

Kaavamuutosalue on ollut julkisessa käytössä siitä asti, kun Vaasa siirrettiin nykyiselle paikalleen. Se määriteltiin koulutontiksi jo C.A. Setterbergin laatimassa vuonna 1855 vahvistetussa asemakaavassa. Asemakaavamuutoksen avulla ylläpidetään kouluperinteen jatkumista ydinkeskustassa. Kaavoitettavat korttelialueet säilytetään kokonaisuudessaan julkisessa käytössä. Näin kaavoitettavalle alueelle voidaan sijoittaa osa yhtenäiskoulun tiloista. Alueella nyt toimiva kansalaisopisto ja perusopetuksen hallinto voivat jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissaan.

 

Kaavatyössä tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Korttelialueiden käyttötarkoitus
 • Rakennusoikeus ja kiinteistöjen rajat
 • Rakennetulle ympäristölle asetettavat laatuvaatimukset
 • Alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot, rakennussuojeluasiat
 • Täydentämisrakentaminen lyhyellä aikavälillä (käynnissä oleva Keskustan yhtenäiskoulun hankesuunnittelu)
 • Täydennysrakentaminen pitkällä aikavälillä (mahdolliset tulevaisuuden täydennysrakentamismahdollisuudet)
 • Uudisrakennusten sovittaminen arvokkaiden rakennusten mittakaavaan
 • Pysäköintiin liittyvät asiat
 • Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat
 • Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, ihmisten elinolosuhteisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin

Kaavatyössä ei määritellä seuraavia asioita:

 • Rakennusten tarkemmat tilajärjestelyt
 • Pihan tai sisätilojen kalustus
 • Opetustoimintaan liittyvät asiat
 • Investointipäätökset, investointien ajankohdat

KESKUSTAN YHTENÄISKOULUA KOSKEVA HANKESUUNNITTELU

Keskustan yhtenäiskoulun hankesuunnittelua ja sen jälkeen tehtävää tarkempaa rakennussuunnittelua tehdään rinnakkain asemakaavan muutoksen kanssa. Hankesuunnittelusta vastaa Talotoimi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 13.6.2022.

Hankesuunnitelman osana tehtiin kaksi kuntalaiskyselyä: yksi yleinen kysely ja toinen liikuntatiloja koskeva kysely. Liikuntatiloja koskevasta kyselystä kävi selvästi ilmi suuri tarve niin kutsutulle täysikokoiselle liikuntasalille (989 m2). Yleisen kyselyn vastauksissa painottui tyytyväisyys hankkeen käynnistymisestä, mutta myös huoli liikenneturvallisuudesta ja koulukiusaamisesta. Asemakaavamuutoksen avulla pyritään turvalliseen kouluympäristöön liikenteen osalta, mutta koulukiusaamiseen ei asemakaavalla voida vaikuttaa.

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada vuoteen 2026 mennessä Vaasan keskustaan uusi koulukokonaisuus suomenkielisen perusopetuksen luokille 1-9. Kokonaisuus muodostuu kahdesta osasta:

 • Nykyisen Keskuskoulun tiloissa opiskelevat vuosiluokkien 1-5 oppilaat
 • Viereiseen kortteliin keskitetään keskitetään 6.-9. luokkien opetus.

Uusien tilojen valmistuttua englanninkielinen alakouluopetus Suvilahden koulusta sekä Merenkurkun yläkoulu kokonaisuudessaan siirtyvät uuden Keskustan yhtenäiskoulun tiloihin. Merenkurkun koulun kiinteistö poistuu opetuskäytöstä. Kansalaisopisto Alman toiminta jatkuu normaalisti osoitteessa Raastuvankatu 31.

 • R 29: ”Entinen Ehrströmin talo”, jossa on tällä hetkellä perusopetuksen hallinnon tiloja. Säilyy nykyisessä käytössä.
 • R 31: ”Vaasan korkeakoulu”, jossa on nykyään kansalaisopiston tiloja. Säilyy pääosin nykyisessä käytössä.
 • R 33: Entinen tiedekirjasto. Rakennus on viime vuodet toiminut väistötilana erilaisille kaupungin toiminnoille. Puretaan ja korvataan uudella koulurakennuksella.
 • KP 22: Entinen kansakoulurakennus, ”Kauppapuistikon ala-aste”. Rakennuksessa on viimeksi ollut Steiner-koulun tiloja. Peruskorjataan osaksi keskustan yhtenäiskoulua.
 • R 39-43: Keskuskoulu. Rakennus säilyy nykyisessä käytössä, mutta asemakaavamuutoksen myötä siitä muodostuu osa keskustan yhtenäiskoulua

 

Hankkeen yhteyshenkilöt