Ohita valikko

Verkostomallit apuvälineenä Vaasan kaupunkivesien hallinnassa (VEMA)

VEMA–projektissa Vaasan kaupungin kuntatekniikka, kaavoitus ja Vaasan Vesi kehittävät yhteistyö- ja toimintatapoja ja pilotoivat verkostomallien hyödyntämistä suunnittelun apuvälineenä ja päätöksenteon tukena. Projektin tavoitteena on mahdollista Vaasan kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta ja pidemmällä tähtäimellä parantaa lähivesistöjen tilaa.

Tietoa projektista

Kaupunkivesien hyvällä ja kokonaisvaltaisella hallinnalla voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja vähentää haitallisten aineiden kulkeutumista kaupunkiympäristöstä vesistöihin. Kaupunkiympäristöstä vesistöön päätyy muun muassa käsittelemättömiä hulevesiä sekä mahdollisesti jätevesiviemäriverkoston ylivuotovesiä. Ilmastonmuutos ja lisääntyvät sadantamäärät yhdistettyinä kaupunkien maankäytön muutoksiin ja läpäisemättömien pintojen kasvuun lisää hulevesivalunnan ja vuotovesien määrää sekä ylivuotojen riskejä. Hulevesiä päätyy myös sekaviemäröidyiltä alueilta ja vuotovetenä viemäriverkostoon kuormittaen jätevedenpuhdistamoa.

VEMA-projektin tavoitteena on mahdollista Vaasan kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta ja pilotoida, miten verkostomalleja voidaan hyödyntää yhteistyössä kaupungin eri tulosalueiden välillä. Verkostomallit ja mallinnusohjelmat mahdollistavat monipuolisen tarkastelun vaihtelevissa tilanteissa ja mallinnusohjelmia hyödyntämällä voidaan tehdä laskentaan perustuvia suunnitteluratkaisuja, skenaariotarkasteluja sekä edesauttaa tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.

Vuoden kestävässä projektissa toteutetaan muun muassa vesi- ja jätevesiverkostomallien rinnalle hulevesimalli pilottialueen hulevesijärjestelmästä, järjestetään hulevesimallin ja ohjelmiston käyttökoulutukset, laaditaan mallinnusohje ja määritellään toimintatavat jatkotyöskentelyyn. Projektissa tehdään myös selvitystyötä sekaviemäreistä ja arvioidaan jätevesiverkoston vuotovesiä.

Projektin lopussa arvioidaan verkostomallien käyttötarpeita sekä hyötyjä eri käyttäjien näkökulmasta. Toimitaan esimerkkinä Suomen kuntasektorille, miten verkostomalleja ja hulevesimallinnusta voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti kaupungin organisaatiossa.

Projektin budjetti

Projektin kokonaisbudjetti on 94800 € ja Ympäristöministeriö on Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoittanut  projektia 75 840 eurolla.

Vesiensuojelun_tehostamisohjelma

VEMA-projektin aikataulu

  1. 11/2022 Rahoitusta haettu

  2. 4/2023 Rahoitus myönnetty

  3. 5/2023 Projekti käynnistetty

  4. Projektityö

  5. 3/2024 Projekti päättyy

Lisätietoja