Förbigå menyn

Nätverksmodeller som hjälp vid hantering av stadsvatten i Vasa (VEMA)

I VEMA-projektet utvecklar Vasa stads kommunteknik, planläggning och Vasa Vatten samarbets- och verksamhetsmetoder för användningen av nätverksmodeller som hjälp vid planeringen och stöd för beslutsfattandet. Målet med projektet är att möjliggöra en heltäckande förvaltning av Vasas stadsvatten och på längre sikt förbättra tillståndet för närliggande vattendrag.

Information om projektet

En bra och heltäckande förvaltning av stadsvatten kan förbättra vattendragens tillstånd och minska på skadliga ämnen från stadsmiljön som hamnar i vattendragen. Från stadsmiljön hamnar bland annat orenat dagvatten och eventuellt bräddvatten från avloppsnätet i vattendragen. Klimatförändringen och en ökande nederbörd i kombination med förändrad markanvändning och en tillväxt av ogenomträngliga ytor ökar mängden dagvattenavrinning samt riskerna för bräddning och översvämningar. Dagvatten från områden med kombinerat avloppssystem och läckvatten hamnar i avloppsnätet, vilket belastar avloppsreningsverket.

Målet med VEMA-projektet är att möjliggöra en heltäckande förvaltning av Vasas stadsvatten och att starta ett pilotprojekt för att utreda hur nätverksmodeller kan utnyttjas i samverkan mellan stadens olika resultatområden. Nätverksmodeller och modelleringsprogram möjliggör en mångsidig granskning i varierande situationer och genom att använda modelleringsprogram kan man göra beräkningsbaserade designlösningar och scenarieöversikter samt främja informationsbaserat beslutsfattande.

I det ett år långa projektet kommer en dagvattenmodell av ett pilotområdes dagvattensystem att förverkligas som komplement till existerande vatten- och avloppsnätsmodeller. För dagvattenmodellen och modelleringsprogrammet kommer användarutbildning att ordnas, modelleringsinstruktioner och tillvägagångssätt för fortsatt arbete kommer att utarbetas. I projektet genomförs även kartläggningsarbeten på blandavlopp och utvärderar läckvatten som hamnar i avloppsnätet.

I slutet av projektet utvärderas användningsbehoven och fördelarna med nätverksmodellerna ur olika användares synvinklar. Projektet fungerar som ett exempel för den finska kommunsektorn, om hur nätverksmodeller och dagvattenmodellering kan användas i en stads organisation.

Projektbudget

Den totala budgeten för projektet är 94 800 euro och Miljöministeriet har finansierat projektet med 75 840 euro från programmet för effektiverat vattenskydd.

programmet för effektiverat vattenskydd

VEMA-projektets tidsplan

  1. 11/2022 Finansiering ansökt

  2. 4/2023 Finansiering beviljad

  3. 5/2023 Projektet startas

  4. Projektarbete

  5. 3/2024 Projektet avslutas

Mer information