Ohita valikko

Hulevesien hallinta

Vaasan kaupunki järjestää hulevesien hallinnan Vaasassa asemakaava-alueella. Hulevedet ovat maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hoitamiseen liittyy myös tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta.

Hulevesien hallinnan kokonaisuus koostuu kunnan hulevesijärjestelmästä, johon kuuluvat kunnan vastuulla olevat hulevesien hallinnan rakenteet ja laitteet.

Kunta vastaa tulvavahinkojen ehkäisystä ja tulvantorjunnasta omistamillaan kiinteistöillä sekä tie-, katu-, vesistö- ja viheralueilla. Kunnan vastuulle kuuluu myös vastata oman palvelutuotannon jatkuvuudesta, infrastruktuurin ylläpitämisestä sekä pelastustoiminnan tukemisesta tulvatilanteen uhatessa ja sen aikana.

Kiinteistön omistajan tai haltijan sekä asukkaiden on suojeltava itseään ja omaisuuttaan käytettävissä olevin keinoin. Heidän on omalta osaltaan ehkäistävä tulvavahinkojen syntymistä ja varauduttava tulvatilanteen edellyttämiin vahingontorjunta- ja suojaustoimenpiteisiin.

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueet ovat Vaasan ja Vähänkyrön asemakaavoitetut alueet.

 

Kuka vastaa hulevesitoiminnan järjestämisestä?

Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella huolehtii Vaasan kaupungin Kuntatekniikka. Rakennusvalvonta vastaa lupa-asioista ja toimii valvovana viranomaisena.

Hulevesijärjestelmään liittyminen tapahtuu samalla, kun kiinteistönomistaja liittyy asuinalueensa vesi- ja viemäriverkostoon. Lue lisää Vaasan Veden liittymispalveluista sivulta Vesihuolto.

Hulevesi
Kalaranta. Kuva; Virva Hirvi-Nevala

Hulevesimaksun määräytyminen

Rakennettu kiinteistö tai kiinteistölle myönnetty rakennuslupa asemakaava-alueella ja tontin koko määrittävät maksun. Maksu koskee kaikkia rakennusluvallisia asemakaava-alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Tekninen lautakunta on määritellyt huleveden vaikutusalueen 10.6.2015 § 64, mitä ko. maksu koskee. Uudet taksat vahvistettu vuoden 2022 alusta lukien TeLa:n kokouksessa 12.5.2021:

Uudet taksat läydät täältä => Vaasan kaupungin hulevesimaksua koskeva taksa 1.1.2022 alkaen

Laskutukseen liittyvät asiat

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 o§ mukaan laskun saajalla on oikeus tehdä muistutus 14vrk kuluessa laskun saamisesta seuraavasti:

 • Vaasan kaupungin sähköisessä asioinnissa // https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_hulevesi
 • Muistutuksen voi tehdä myös sähköpostilla,  hulevesi@vaasa.fi.
 • tai sen voi lähettää kuntatekniikan johtajalle, osoitteeseen
  Vaasan kaupunki / Kuntetekniikka / Hulevesiasiat
  PL 2
  65100 Vaasa

Maksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta.

Erääntynyt maksu saadaan ulosmitata maksuvelvolliselta ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

Kiinteistöjen omistajatiedot kerätään hulevesimaksua varten kiinteistörekisteristä vuosittain 31.12. ja kuntatekniikka hoitaa maksujen laskutuksen talouspalveluiden avustuksella kerran vuodessa edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua.

 Hulevesilaskun liite_2024 (pdf)

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueet

Vaasa

Vähäkyrö

 

 

 

Hulevesijärjestelmällä ehkäistään tulvavahinkoja

Hulevesimaksu on tarkoitettu kattamaan kaupungin hulevesijärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä syntyviä kustannuksia. Hulevesijärjestelmä koostuu pumppaamoista, katujen kuivatuksen putkista ja ojista, hulevesialtaista, puistojen kuivatusratkaisuista ja alueellisista hulevesiratkaisuista, jotka yhdessä palvelevat kaupungin asukkaita. Kaupungin hulevesijärjestelmän kehittämisellä ja paremmalla ylläpidolla pyritään myös varautumaan tulvien vaikutuksiin ja minimoimaan niistä aiheutuvat vahingot.

Laajimmat hulevesijärjestelmän kehittämishankkeet vuonna 2018 olivat Pohjolankadun kuivatukseen liittyvät investoinnit ja Singsbyntien ojan kunnostaminen. Lisäksi uutta hulevesijärjestelmää rakennettiin Yttersundomiin, Länsiniittyyn ja yli kymmenen kadun yhteyteen. Investointeihin kuului myös Klemetinpuiston tulvavesihallintaa ja Ravilaakson alueen hulevesijärjestelmän esirakentamista sekä lukuisia muita kohteita.

Saaristo ilmakuva

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia

 

 

 

 

 

 

 

Mitä tarkoittaa hulevesi?
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- ja sulamisvesi (Hulevesiopas, Kuntaliitto)

Mihin lakiin hulevesimaksu perustuu?
1.9.2014 voimaan tulleet Vesihuoltolain (132/1999) ja Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (681/2014 § 103n) siirsivät hulevesien hallinnan MLR:n piiriin eli kunnan järjestettäväksi. Muut vesiasiat ovat edelleen vesihuoltolaitoksen tehtäviä. Vaasan kaupungin tekninen lautakunta päätti hulevesimaksusta 14.10.2015 § 131 .

Kaupunki vastaa edelleen yleisten alueiden kuten puistojen ja katujen hulevesikustannuksista.

Mitä vastinetta hulevesimaksulle saa?
Maksulla katetaan hulevesijärjestelmän ylläpito- ja investointikustannuksia. Esim. vuonna 2015 kaupunki investoi hulevesien hallintaan rakentamalla Klemetinpuiston tulva-altaan Hietalahdessa.

Keräämme kaikki sadevedet, miksi pitäisi vielä maksaa hulevesimaksua?
Hulevesijärjestelmä on kaupungin laajuinen, se kattaa myös lumien sulamisvedet. Poikkeustilanteissa kuten myrskyissä, kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on riittämätön. Hulevesijärjestelmällä pyritään hallitsemaan koko asemakaava-alueella mahdollisia kaupunkitulvariskejä, siten että esim. liikenneyhteydet toimivat myös poikkeusolosuhteissa.

Pitääkö hulevesimaksua maksaa mökistä, vaikka siellä ollaan vaan kesällä?
Mikäli mökki sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, se ei kuulu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen, eikä hulevesimaksua siten tarvitse maksaa.

Koskeeko hulevesimaksu myös asumatonta taloa, autiotaloa?
Kyllä koskee, jos talo on asemakaava-alueella.

Naapurin hulevedet valuvat pihaani, mitä niille voi tehdä?
Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa hulevesien käsittelystä molempia tyydyttävällä tavalla. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 103 f § 1 mom mukaan hulevedet eivät saa valua tontin ulkopuolelle.

Naapuri pesee mattoja ja autoja pihassaan ja pesuvedet valuvat meidän pihaamme, miten toimitaan?
Mattojen ja autojen pesuvedet pitää johtaa viemäriin. Kaupungilla on myös matonpesupaikkoja.Ensisijaisesti on yritettävä sopia naapurin kanssa. Mikäli se ei onnistu, niin voi ottaa yhteyttä kaupungin Rakennusvalvontaan.

Mistä alkaen hulevesimaksua on maksettava, kun alamme rakentaa omakotitaloa?
Rakennusluvan myöntämisestä alkaen.

Olemme myymässä taloa kesällä, kuinka maksu määräytyy?
Maksu määräytyy edellisen vuoden lopun tilanteen perusteella (31.12.).

Onko maksu sama kaikille, esim. eläkeläisille ja sotaveteraaneille?
Maksu on tasapuolinen kaikille.

Vaikuttaako pihan pinnoite maksuun?
Ei vaikuta. Hulevesimaksujärjestelmä halutaan pitää selkeänä, jotta hallintokustannukset eivät kasva.

Eikö hulevesiä voisi koota lammikoiksi?
Hulevesiä kootaan kosteikkopuhdistamoihin esimerkiksi Gerbyssä, Purolassa ja Bölessä.

Tonttiliittymämme rumpu on tukossa ja sateella vettä kertyy pihaan. Tarvitseeko meidän maksaa hulevesimaksua, jos rumpu ei toimi?
Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, ja siten suoraan ulosottokelpoinen. Tukkiutunut liittymärumpu/ritiläkansi on kiinteistön omistajan itse pidettävä auki.

Kadut aurataan niin, että lumikasoja on erityisesti meidän tonttimme kohdalla ja keväällä vedet valuvat meidän pihaamme, huomioidaanko tätä maksussa?    
Hulevesimaksun tuotto käytetään hulevesijärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Tontin omistajan tehtävä on kuljettaa tontin edessä olevat lumet pois. Kaupunki ottaa mielellään vastaan tietoa järjestelmän puutteista esim. sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Asumme meren / joen rannalla, pitääkö maksaa?
Ei vaikuta, rantatonttikin kuuluu hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen.

Voinko anoa vapautusta hulevesimaksusta?
Kunnan julkisoikeudellisen hulevesimaksun maksamisesta ei voi anoa vapautusta, koska maksuperuste ei ole liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään, vaan kunnan päätös alueesta, jota sen hulevesijärjestelmä palvelee (Luukkonen Kuntaliitto 26.6.2015). Hulevesimaksun taksaa koskeva päätös on sen sijaan valituskelpoinen.

Miten tämä hulevesi liittyy vesilaskuun?
Ei mitenkään. Vaasan Vesi laskuttaa talous- ja jätevesistä erikseen.

Maksan jo ekomaksua, eikö se kata tätä?
Ekomaksu kattaa jätehuoltopalveluita.

Voinko johtaa hulevedet jätevesiviemäriin?
Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on Vesihuoltolain 17 d mukaan kielletty.

Oikaisuvaatimusten TELA päätöksistä laadittuja esimerkkejä

Vaasan Veden syväpohjavesiputki Kurikassa

 

TELA 5.2.2020 § 16

 • oikaisuvaatimuksessa oli vaadittu hulevesimaksun poistamista sillä perusteella, että kyseisen Kråklundissa sijaitsevan omakotitontin hulevesimaksu olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen; Ei olisi yhdenvertaista periä suhteessa enemmän hulevesimaksuja omakotitonttien omistajilta/haltijoilta, joiden tonttien kustannusvaikutus Vaasan kaupungin hulevesijärjestelmään on huomattavasti alempi kuin esim. kaupunkikeskustan kerrostalotonttien
  • TELA kuitenkin hylkäsi oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että kyseisen tontin hulevesimaksun perintä on tapahtunut suoraan Vaasan kaupungin taksassa määrättyjen hulevesimaksun määräytymisperusteiden nojalla. Viimeksi mainittujen korkein hallinto-oikeus on, taksapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta, todennut olevan nimenomaisesti myös yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia.

 

TELA 5.2.2020 § 17

 • oikaisuvaatimus oli tehty sillä perusteella, että kyseiseltä Impivaarassa sijaitsevalta omakotitontilta puuttuu fyysinen yhteys Vaasan kaupungin hulevesijärjestelmään
  • TELA kuitenkin hylkäsi oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, ettei maankäyttö- ja rakennuslaki tai Vaasan kaupungin taksa edellytä kiinteistöltä fyysistä yhteyttä Vaasan kaupungin hulevesijärjestelmään, vaan riittää, että kiinteistö sijaitsee alueella, jolla sijaitsevia kiinteistöjä, esim. myös yleisiä alueita (kuten katuja tai viheralueita) Vaasan kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee

 

TELA 5.2.2020 § 18

 • oikaisuvaatimus oli tehty usealla eri perusteella
  •  TELA hyväksyi oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että asiassa hankitun uuden selvityksen perusteella kiinteistö ei olekaan rakennettu Vaasan kaupungin taksan edellyttämällä tavalla, vaan rakentamaton, jolloin TELA poisti perityn hulevesimaksun kokonaisuudessaan

 

Linkki Teknisen lautakunnan kokoukseen:

http://tweb.vaasa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=8818

Vaasan Kaupungin hulevesiohjelma

Tietosuoja Vaasan kaupungilla

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Vaasan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Uuteen tietosuoja-asetukseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Tietosuojaseloste Vaasan kaupungin hulevesien hallintaa ja sen laskutukseen löydät

TIETOSUOJASELOSTE_Hulevesi_Kuntatekniikka_Vaasa

EUR-Lex
EUR-Lex Access to European Union law

 

 • VEMA-projekti

  VEMA–projektissa Vaasan kaupungin kuntatekniikka, kaavoitus ja Vaasan Vesi kehittävät yhteistyö- ja toimintatapoja ja pilotoivat verkostomallien hyödyntämistä suunnittelun apuvälineenä ja päätöksenteon tukena. Projektin tavoitteena on mahdollista Vaasan kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta ja pidemmällä tähtäimellä parantaa lähivesistöjen tilaa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Virva Hirvi-Nevala (palvelusihteeri) vastuualueeseen kuuluu asiakaspalvelu, laskutuksen toteutus, muistutuksien vastaanotto, päätösesitysten valmistelu.

Camilla Tuomela (hulevesi-insinööri) hulevesiasioiden asiantuntijatehtävät

Pertti Lähteenmäki (kunnossapitomestari), vastuualueeseen kuuluu hulevesijärjestelmän kunnossapito, hulevesiviemärit ja ojat sekä näiden aukipito ja tyhjennys. Sekä hulevesiliittymien rakentaminen.

Jyri Mursula (suunnittelupäällikkö) ja hänen yksikkönsä vastuualueisiin kuulu suunnitelmien tekeminen asemakaava-alueilla.

Timo Rajala (kunnossapitopäällikkö); vastuualueeseen kuuluu yleisesti alueiden kunnossapito, hulevesiviemärit, kaivot (Hulevedet), katujen kunnossapito, sadevesiasiat sekä hulevesijärjestelmän kunnossapito