Förbigå menyn

Partnerskap mellan välfärdstjänsterna och föreningar

Genom partnerskap mellan Vasa stad och föreningar tacklar vi både stadens strategiska mål och utmaningar för välmående. Partnerskapet vänder sig till föreningar som har en stödjande och kompletterande roll för att främja välbefinnande och hälsa i den verksamhet och tjänsteproduktion som kommunen ansvarar för att anordna.

Partnerskapets verksamhetsmodell

Föreningarna blir delaktiga i planeringen av den verksamhet som finansieras: Finnande av utmaningarna för välbefinnande och lösande av dessa.

Exempel på välfärdsutmaningar / fenomen

Resiliens

 • förstärkande av mentalt välbefinnande och ork
 • vardagsfärdigheter
 • känslomässiga färdigheter
 • ungas psykiska ohälsa

Förändrat åsiktsklimat

 • förhållning till olikheter, brist på medkänsla
 • negativa konsekvenser av sociala media och digitalisering, till exempel en skev bild av vardagen, mobbning, nätbedrägerier

Fysisk form

 • brist på vardagsmotion

Utanförskap

 • brist på meningsfull aktivitet
 • ensamhet
 • skapande av delaktighet för svåråtkomliga missgynnade grupper

Ojämlikhet

 • segregation
 • anhopande av utmaningar hos samma personer
 • främjande av en tillgänglig omgivning

Skede 1: Förslag senast 15.9.2023 kl. 15.45

Föreningarna skickar sina lösningsförslag på välfärdsutmaningarna till Registratorn senast 15.9.2023 kl. 15.45.

Dessa dokument skickas till Registratorn:

 • Föreningens grunduppgifter (blankett)
 • Förslagspapper (valfri form)

Namnge grunduppgiftsblanketten på följande sätt: föreningens namn_grunduppgifter

Namnge förslagspappret på följande sätt: föreningens namn_forslagspapper

Förslagspappret bör innehålla följande uppgifter – en plan över välfärdslösningen som man ansöker om finansiering för

 • En beskrivning av planen (mål och mätare), kostnader och tidtabell, med vilken man ämnar lösa utmaningen för välbefinnande.
 • Har föreningen redan den kompetens som behövs för att lösa fenomenet?
 • Kan föreningen använda befintlig personal för att lösa fenomenet.
 • Kan föreningen också få medel från annat håll?
 • Föreningens behov av det årliga bidragsbeloppet från Vasa stad. Den totala längden av finansieringen som behövs för att lösa fenomenet.

Pitch-anföranden 19.9.2023 från kl. 16.30

Alla föreningar, som har skickat in ett förslagspapper och grunduppgiftsblanketten senast 15.9.2023, får hålla ett pitch-anförande om sitt förslag under detta tillfälle. Pitch-anförandena får vara högst 10 minuter långa.

De bästa förslagen går vidare till skede 2.

Skede 2: Utvecklande av förslag

Partnerskapsavtal

 • Samarbetet planeras utifrån stadens strategi och de identifierade behoven och de prioriteringar som görs utifrån dessa.
 • Partnerskapsavtalet bygger på kommunens och organisationernas ömsesidiga förtroende och båda parter förbinder sig till verksamheten och servicen med gemensamma intressen.
 • Avtalet är förenat med föreningens allmännyttiga uppgifter. Med avtalet överförs inte lagstadgade uppgifter för den offentliga förvaltningen till den tredje sektorn, och det upphandlar inte heller tjänster för staden eller dess tilldelade kunder.
 • Ett samarbetsavtal kan också ingås mellan staden och två eller flera föreningar för att genomföra ett specifikt uppdrag eller mål.
 • I partnerskapsavtalet avtalas om mål, genomförandemetod, finansiering av verksamheten och rapportering. Uppnåendet av målen följs upp i den årliga partnerskapsdiskussionen.
 • Representation av staden i “styrgruppen” eller i någon av verksamhetens arbetsgrupper. Eventuell koppling av den finansierade verksamheten närmare med funktionerna i stadens välfärdstjänster eller andra sektorer, till exempel genom gemensamma evenemang, utbildningar.
 • Staden kan sluta partnerskapsavtal med föreningen när, utöver de allmänna villkoren för bidragsgivning, följande villkor är uppfyllda: t.ex. föreningen har stadgar, styrelse, regelbunden verksamhet för medlemmar eller andra målgrupper samt egenfinansiering, avlönad personal.

Ta kontakt