Ohita valikko
Lapset viittaavat

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus

Vaasan kaupungin monikulttuurinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin.

Lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja kohdataan yhdenvertaisina, erilaisuutta kunnioittaen sekä kulttuuriseen monimuotoisuuteen kasvua tukien.

Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten kotoutumista. Lapsen suomen kielen oppimista ja kielitaidon kehitystä vahvistetaan. Lisäksi tuetaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin oppimista.

Suomi toisena kielenä –opetussuunnitelma varhaiskasvatuksessa (PDF)

Suomi toisena kielenä (=S2) -opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kieli on ajattelun, vuorovaikutuksen ja oppimisen väline. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suomea opetetaan päivittäin eri kielenkäyttötilanteissa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus suomen kielen harjoitteluun ja oppimiseen. Lapsen suomen kielen taitoa havainnoidaan, kartoitetaan ja arvioidaan sekä dokumentoidaan säännöllisesti.

Suomi toisena kielenä -opetus (=S2-opetus)

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde, että sen väline. Kielen oppimista määrittelevät mm. oppimistapa, oppimisympäristö sekä kielen merkitys. Toinen kieli eli kohdekieli opitaan äidinkielen pohjalta, siksi oppijan kannalta on merkityksellistä oman äidinkielen vahva hallinta. Äidinkielen osaaminen suo lapselle paremmat valmiudet uuden kielen oppimiselle.

Tavoitteena on, että lapsi:

  • oppii ymmärtämään ja puhumaan suomea
  • on aktiivinen kielenkäyttäjä
  • saavuttaa toiminnallisen monikielisyyden taidot.
  • Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen oppimisen perustana ovat hyvä suomen kielen- ja oman äidinkielen taito.

Varhaiskasvatuksen S2 (suomi toisena kielenä) opettaja

S2-opettaja toimii varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä -opetuksen asiantuntijana. Työhön kuuluu arvioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen taitotasoa sekä ohjata ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. S2 – opettaja vastaa omalta osaltaan kielen oppijoiden yksilö – ja pienryhmäohjauksesta. S2 – opettaja osallistuu varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen S2 – opetuksen suunnitteluun ja kehittämistyöhön.

S2 – opettaja Riitta Fredriksson, p. 040 1904 513, sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi

S2 – opettaja Minna Haapasaari, p. 040 8296 303, sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi

Perusopetukseen valmistava esiopetus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan sekä valtakunnallisen että Vaasan kaupungin esiopetussuunnitelman yleisiä tavoitteita. Valmistava esiopetus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen. Opetusmuoto on tarkoitettu kuusivuotiaille eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille, joilla on vielä puutteita suomen kielen taidoissaan.

Valmistavan opetuksen lapsiryhmä on osa ko. päiväkotiyksikön esiopetusryhmää. Lapset toimivat sekä omassa pienryhmässään että integroituen muun esiopetusryhmänsä pariin. Suomen kieltä opetetaan päivittäin, tehostetusti eri kielenkäyttötilanteissa niin erilaisissa pienryhmissä kuin koko ryhmän parissa. Kunkin lapsen yksilölliset kielelliset tarpeet huomioidaan. Lisäksi lapsille tarjotaan oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetukseen valmistavalla opetuksella pyritään takaamaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille kantasuomalaisiin lapsiin nähden tasavertaiset mahdollisuudet koulun aloittamiseen. Tavoitteena on, että perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen lapsi aloittaa koulunsa yleisopetuksessa.

 

Yhteystiedot