Förbigå menyn
Lapset viittaavat

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning för personer med olika språk- och kulturbakgrund samt förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen

Inom Vasa stads mångkulturella småbarnspedagogik och förskoleundervisning fungerar man i enlighet med gällande nationella och lokala planer och främjar integration.

I verksamheten iakttas ett jämbördigt och likvärdigt sätt att beakta och bemöta barnen. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen respekterar man barnens olikheter och stöder dem till att börja omfatta kulturell mångfald.

Plan för S2-undervisningen inom småbarnspedagogiken (PDF)

Finska/Svenska som andra språk (S2)-undervisning inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Språket är ett redskap för tänkande, interaktion och inlärning. Språkinlärning definieras av bl.a. inlärningssättet, inlärningsmiljön och språkets betydelse. För barn med olika språk- och kulturbakgrund erbjuds inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen möjligheter att öva och lära sig finska med stöd dagligen i alla språkanvändningssituationer i vardagen. Barnets språkkunskap i finska kartläggs regelbundet med hjälp av observation, dokumentation och utvärdering.

För den som lär sig finska som andraspråk är finskan både redskap och föremål för inlärningen. Det andra språket, alltså målspråket, lärs in med modersmålet som grund. För eleven är det därför betydelsefullt att behärska modersmålet mycket väl. Inom förskoleundervisningen ordnas undervisning i det egna modersmålet i mån av möjlighet.

Målet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är att barnet:

· lär sig förstå och tala finska

· använder språket aktivt

· uppnår förmågan funktionell flerspråkighet

Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen

I den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen följs grunderna för läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, Vasa stads plan för förskoleundervisning och planerna för finska som andraspråk.

Undervisningsformen är avsedd för sådana sexåringar med olika språk- och kulturbakgrund inom förskoleundervisningen som ännu inte har uppnått nivån elementär språkfärdighet stadd i utveckling (A1). Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen ges enligt inklusionsprincipen i en förskolegrupp i barnets närdaghem, i smågrupper som har bildats på olika grunder, och i vissa fall tidvis som individuell undervisning. Barnet har rätt till förberedande undervisning före den grundläggande undervisningen dagligen, effektiverat i olika språkanvändningssituationer i vardagen under ett läsår (minst 9 mån.). Barnet erbjuds också undervisning i det egna modersmålet i mån av möjlighet.

Målet med förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen är nivån elementär språkfärdighet stadd i utveckling (A1), utifrån vilken barnet kan börja i den allmänna undervisningen i årskurs 1–6.

Lärare i finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken (S2-lärare)

S2-läraren fungerar inom småbarnspedagogiken som sakkunnig i undervisningen i finska som andraspråk. S2-läraren ansvarar för egen del för handledningen av dem som lär sig språk och för den undervisning som sker i smågrupper och som individuellt arbete. De stöder också personalen i grupperna när det gäller att bedöma barnets språkfärdighetsnivå. De nätverkar nationellt, utbildar

personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt planerar och utvecklar S-undervisningen.

Kontaktuppgifter