Ohita valikko
Lapset leikkivät neuvolassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun tarpeen eli tuntimäärän mukaan.

Maksu tarkistetaan vuosittain, ja tulotietojen muutoksista on aina ilmoitettava.

Tästä linkistä voit tulostaa tuloselvityslomakkeen.

Tästä linkistä voit tulostaa yrittäjän tuloselvityslomakkeen.

Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.

Miten maksu määräytyy

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 Perheen tulot

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Palvelun tarve eli hoitotunnit

Asiakasmaksu määräytyy etukäteen tehdyn palvelusopimuksen tuntimäärien mukaisesti. Sopimus tehdään etukäteen ja vähintään viideksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti, viikoittain tai kuukausittain poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukaudesta, voivat huoltajat tehdä kirjallisen sopimuksen kokoaikaista hoitoa vähemmistä tunneista.

 

Sovittu hoitoaika tuntia /kk Maksu % Maksu enintään
(1.8.2022 alk.)
0-84 tuntia 60 177,00
85-125 tuntia 75 221,00
126-146 tuntia 85 251,00
147- tuntia 100 295,00

Esimerkiksi jos hoidon tarve on sopimuksessa 85–125 tuntia kuukaudessa, laskutetaan 75 prosenttia täydestä maksusta.

Kun sovitaan kokoaikaista hoitoa (yli 147 tuntia kuukaudessa) vähemmistä tunneista, tulee jo etukäteen huomioida tuntien riittävyys kaikkina kuukausina. Sovittu tuntimäärä ei saa ylittyä minään kuukautena.

Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat kellonaikoineen sekä vapaapäivät etukäteen sähköisesti Edlevon kautta vähintään viikkoa ennen.

Palvelun tarpeen muutos

Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tulee asiasta sopia etukäteen lapsen varhaiskasvatusyksikön esimiehen kanssa. Maksu muutetaan sopimuksen mukaisesta päivästä lukien ja siitä tehdään aina uusi päätös. Uusi sopimus tehdään vähintään viiden kuukauden ajaksi. Palvelun tarve voi muuttua esim. työn tai opiskelun muutosten vuoksi.

Kuukausimaksu

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli hoitosuhde on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa.

Perheen koko, tulorajat sekä bruttotulot alimmalle ja korkeimmalle maksulle 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja alimmalle maksulle maksu alk. 28 €/kk Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle maksu  295 €/kk
2 4.136 € 6.626 €
3 5.260 € 7.750 €
4 5.937 € 8.427 €
5 6.615 € 9.105 €
6 7.290 € 9.780 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraavan kerran indeksitarkistus tehdään 01.08.2024 alkaen.

Korkein ja alin asiakasmaksu

Asiakasmaksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 295 euroa lasta kohden. Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sisarusalennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 118 euroa. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta.

Tulotiedot ja maksupäätös

Maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Tulotiedot on toimitettava viimeistään lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa.

Jos perheen tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu.

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut, sillä maksupäätöksissä on käytössä lapsikohtaiset tulot (esim. kyseisen lapsen elatusmaksu, eläke, pääomatulot). Nämä tulot vaikuttavat ainoastaan kyseisen lapsen hoitomaksuun.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

 • Palkansaajat: viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee kertymä sekä luontaisedut
 • Opiskelijat: Oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus, josta ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • Yksinhuoltajat: Kopio elatusmaksupäätöksestä/yhteishuoltajuussopimuksesta
 • Sosiaalietuudet: kopiot päätöksestä ja maksusta (esim. sairaus, äitiys- ja vanhempainraha- tai työttömyyspäivärahat, kuntoutusraha, kuntoutustuki, eläkkeet)
 • Pääomatulot: kopio tulotositteista (esim. vuokratulot, osinkotulot)
 • Yrittäjät:
  • Kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä
  • Selvitys ennakonpidätyksen ja –kannon perusteista kuluvalta vuodelta
  • Kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei osakeyhtiö)
  • Kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta (osakeyhtiö) ja/tai kirjanpitäjätodistus maksetuista palkoista yms. osingoita.

Ilmoita tulotietojen muutokset

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti (yli 10 %) muuttuvat tai työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Asiakasmaksun tarkistamista varten toimitetaan tulonselvityslomake liitteineen sähköpostitse (varhaiskasvatus.laskutus@vaasa.fi) tai kirjeitse osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 2 (Raastuvankatu 33)
65101 Vaasa

Kuoreen merkintä ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut”

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti.

Asiakasmaksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Yhteishuoltajuuden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, bruttotulojen ja sovitun hoitoajan mukaan. Lapsen huoltajat sopivat keskenään lapsen varhaiskasvatusta koskevan laskun maksamisesta.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuihin

 • Lomapäivät eivät pienennä asiakasmaksua.
 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet normaalin kuukausimaksun määrästä.
 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua.
 • Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.
 • Lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen perhevapaan aikana, lue lisää perhevapaasta tästä.

 

Sopimus kesän poissaolosta ja sen vaikutus asiakasmaksuun

Sopimus kesän poissaolosta ja sen vaikutus asiakasmaksuun

Heinäkuu on kaikille maksuton kuukausi, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa viimeistään edeltävän vuoden elokuussa (esim. vuoden 2024 heinäkuu on maksuton, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa viimeistään 31.8.2023).

Heinäkuulta ei asiakasmaksulain mukaan peritä maksua, vaikka lapsi olisi hoidossa. Mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään asiakasmaksu aina myös heinäkuulta.

Vaasalaiset perheet voivat myös saada kesän ajaksi kaksi maksutonta kuukautta, jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sekä kesä- että heinäkuun kokonaisuudessaan.

Lisäksi voidaan tehdä sopimus poissaolosta myös ajalle 1.–15.8, jolloin elokuun asiakasmaksua ko. ajalta hyvitetään 11 päivää. Elokuun poissaolon voi sopia myös erikseen, mikä ei edellytä poissaolosopimusta kesä–heinäkuulle.

Maksuttomat jaksot ovat voimassa, mikäli huoltajat ilmoittavat kesäajan poissaoloista kirjallisella sopimuksella Wilmassa erikseen annettuun aikatauluun mennessä. Ilmoitus on sitova, eikä määräajan jälkeen tehtyjä sopimuksia huomioida. Jos lapsi tulee varhaiskasvatukseen sovitun poissaolon aikana, sopimus raukeaa.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy normaalisti kesän maksuttomista jaksoista huolimatta, mutta kotihoidon tukea ei kuitenkaan voi saada.

Joululoman

Joululoma 2024-2025 tietoa tulee myöhemmin

 

Maksujen alentamiset ja vapautukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun harkinnanvaraista alentamista haetaan kirjallisesti. Päätöksiin sovelletaan toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellusohjeita.

Tulosta tästä linkistä asiakasmaksun alentamista tai vapautusta koskeva lomake.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus/palvelupäällikkö Maria Karvonen
PL 2 (Raastuvankatu 33)
65101 Vaasa

Hakemuksessa tulee olla mukana valmiiksi kopioidut liitteet.

Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut varhaiskasvatuksen asiakaspalveluyksikköön.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Jos lapselle haetaan hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, voi perhe saada palvelusetelin. Tällöin yksityisen päivähoidon asiakasmaksu on saman suuruinen kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Vaasan kaupungin hyväksymiä palveluntuottajia eli palvelusetelipäiväkoteja ovat

Katso täältä, miten haet paikkaa yksityisestä päiväkodista.

 • Huoltaja saa kirjallisen päätöksen palvelusetelistä varhaiskasvatuksen hallinnosta.
 • Lapsen huoltaja solmii palvelusopimuksen palvelusetelipäiväkodin johtajan kanssa.
 • Asiakasmaksu määritetään kaupungin varhaiskasvatuksessa samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
 • Huoltaja maksaa asiakasmaksun suoraan yksityiselle päiväkodille.

Huoltajalla on myös oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin lapselle osoitetaan kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Lisätietoa yksityisten päiväkodeista ja palvelusetelistä saat varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta:

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Perusopetuslain mukainen esiopetus (4h/pv) on maksutonta. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, peritään siitä taulukon mukainen maksu. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi vuorohoitoa, peritään siitä 80 % kokoaikaisen hoidon maksusta.

Sovittu hoitoaika tuntia /kk Maksu % Maksu enintään
0-41 tuntia 35 103,00
42-56 tuntia 50 148,00
57- tuntia 60 177,00
vuorohoito 80 236,00

Esiopetuksen loma-aikoina peritään kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta täysi päivämaksu käytetyiltä tai varatuilta päiviltä. Pelkässä esiopetuksessa olevilta lapsilta, jotka tarvitsevat hoitoa loma-aikoina, peritään tilapäisen hoidon maksu (25 €/pv). Mikäli esiopetuksessa ollut lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta 31.5. jälkeen, tehdään uusi palvelusopimus. Tästä peritään asiakasmaksu perheen tulojen mukaan.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

 • Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut – asiakasmaksujen tarkistaminen, laskutus

Asiakaspalvelusihteeri Johanna Paschinsky
p. 06 325 2664
puh.ajat: ti ja ke 9 – 11

Päiväkodit:
Esikon päiväkoti, Gerby daghem, Gustavsborgs daghem, Hemstrands daghem, Huvikummun päiväkoti, Kaptensgatans daghem, Lönnbackens daghem, Malmögårdens daghem, Malmöntalon päiväkoti, Palosaaren päiväkoti, Pikkuonnin päiväkoti, Pukinkulman päiväkoti, Purolan päiväkoti, Raastuvankadun päiväkoti, Sundom daghem, Taikametsän päiväkoti, Teeriniemen päiväkoti, Trollbergets daghem, Tuuliniityn päiväkoti, Vikinga förskola,

Asiakaspalvelusihteeri Johanna Wasberg
p. 06 325 2669
puh.ajat: ma 13 – 15, ti ja ke 9 -11

Päiväkodit:
Alkulan päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkoti, Isolahden päiväkoti, Kappelinmäen päiväkoti, Klemettilän päiväkoti, Leipurin päiväkoti, Länsimetsän päiväkoti, Metsäkallion päiväkoti, Omenalehdon päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Pikku kasarmin päiväkoti, Punahilkan päiväkoti, Ristinummen päiväkoti, Satamapuiston päiväkoti, Suvilahden päiväkoti, Tervajoen päiväkoti, Villin lännen päiväkoti

Asiakaspalvelusihteeri Marita Metsäranta
p. 06 325 2661
puh.ajat: ma 13 – 15, ti ja ke 9 – 11

Päiväkodit:
English playschool, Folkhälsans daghem, Manna daghem, Pilke Kolibridalen, Pilke Pikkuponi, Päiväkoti Lyhty, Rantapääskyn päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tiitiäinen, Touhula Kalliokatu, Touhula Kiillekuja, Touhula Pursimiehenkatu, Tuulenpesän päiväkoti, Verkanappulat Nappulaketo

Perhepäivähoito:
Veitikka
suomenkielinen perhepäivähoito
ruotsinkielinen perhepäivähoito