Förbigå menyn
Barnen leker i rådgivningsbyrå

Småbarnspedagogikens klientavgifter

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut och den bestäms enligt familjens storlek, bruttoinkomster och det servicebehov som valts för barnet, dvs. antalet timmar.

Avgiften justeras årligen, och ändringar i inkomsterna ska alltid meddelas.

Länk till utskrivning av inkomstutredningsblanketten.

Länk till utskrivning av företagarens inkomstutredningsblankett.

Klientavgifterna faktureras en gång per månad i efterskott.

Hur fastslås avgiften

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, servicebehov samt bruttoinkomster. Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Familjens storlek

När familjens storlek fastställs, beaktas de personer som har ett gemensamt hushåll och lever i ett samboförhållande eller äktenskap samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Familjens inkomster

Familjens inkomster är föräldrarnas (makar eller sambor som har gemensamt hushåll) och deras barns inkomster, vilka räknas med när familjens storlek fastslås. Som inkomst räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Löneinkomsterna ökas med en semesterpenning på cirka 5 %. Ifall familjen inte har uppgett sina inkomster, tas den högsta avgiften ut.

Servicebehovet eller vårdtimmarna

Klientavgiften fastslås i enlighet med timantalet som fastställs tillsammans med familjen. Avtalet ingås på förhand och för minst fem månader. Avtalet ändras inte under semestertiderna.

Om ett barn fortgående och regelbundet, veckovis eller månadsvis är frånvarande från småbarspedagogiken under en del av en kalendermånad, kan vårdnadshavarna ingå ett skriftligt avtal om färre timmar än vid heltidsvård.

Avtalad vårdtid timmar/mån Avgift % Avgift högst
(fr.0.m. 1.8.2022 -)
0-84 timmar 60 177,00
85-125 timmar 75 221,00
126-146 timmar 85 251,00
147- timmar 100 295,00

Till exempel om behovet av vård enligt avtalet är 85–125 timmar per månad, faktureras 75 procent av hela avgiften.

Då avtal ingås för färre timmar än vid heltidsvård (över 147 timmar per månad), ska föräldrarna beakta att de på förhand överenskomna timmarna räcker till under alla månader. Det överenskomna timantalet får inte överskridas under någon månad.

Föräldrarna ska minst en vecka i förväg meddela barnets vårdtider inklusive klockslag och lediga dagar elektroniskt via Edlevo.

Ändring av servicebehov

Då barnets behov av småbarnspedagogik ändras, ska om saken överenskommas på förhand med chefen för barnets småbarnspedagogikenhet. Avgiften ändras från den dag som står i avtalet och om den ingås alltid ett nytt beslut. Det nya avtalet ingås för minst fem månader. Servicebehovet kan ändras t.ex. till följd av ändringar i arbetet eller studierna.

Månadsavgift

Klientavgiften tas ut för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7). Juli är en avgiftsfri månad. Ifall vårdrelationen har inletts 1.9 eller senare, tas klientavgiften dock ut också för juli följande år.

När klientavgiften fastslås avdras från familjens sammanräknade bruttoinkomster ett eurobelopp som utgör den inkomstgräns som fastslås enligt familjens storlek. Avgiften utgörs av en summa enligt den högsta betalningsprocenten för de inkomster som blir kvar.

Familjens storlek, inkomstgränser och bruttoinkomster för den lägsta och för den högsta avgiften fr.o.m. 1.8.2022:

Familjens storlek
personer
Inkomstgräns
för den lägsta avifgen
avgift från 28 €/månad
Minimibruttoinkomst
för den högsta avgiften
295 €/månad (*
2 3 175 € 5 665 €
3 4 021 € 6 510 €
4 4 530 € 7 019 €
5 5 039 € 7 529 €
6 5 546 € 8 036 €

*) Obs! I “Meddelande om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2022-” finns felaktiga inkomstgränser för den högsta avgiften.

Avgifter för småbarnspedagogiken i Vasa fr.o.m. 1.3.2023

Familjens storlek
personer
Inkomstgräns
för den lägsta avifgen
avgift från 28 €/månad
Minimibruttoinkomst
för den högsta avgiften
295 €/månad 
2 4.136 € 6.626 €
3 5.260 € 7.750 €
4 5.937 € 8.427 €
5 6.615 € 9.105 €
6 7.290 € 9.780 €

Om familjens storlek överstiger sex personer, ökas den inkomstgräns som utgör grund för fastställandet av avgiften med 197 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Klientavgifterna är indexbundna enligt 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Indexjusteringar görs vartannat år. Nästa gång en indexjustering görs är 01.08.2024.

Den högsta och den lägsta klientavgiften

Vid småbarnspedagogik på heltid är klientavgiften högst 295 euro per barn. En lägre avgift än 28 euro för ett barn tas inte ut.

Syskonrabatt

Som en familjs första barn räknas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogiken. Då samma familj har flera barn i småbarnspedagogiken, fastslås för det barn som är följande enligt åldern i småbarnspedagogik på heltid en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, dock högst 118 euro. För övriga barn tas en avgift ut som är 20 % av den avgift som fastställts för det yngsta barnet.

Inkomstuppgifter och avgiftsbeslut

Avgiftsbeslutet

Avgiftsbeslutet grundar sig alltid på en utredning av inkomsterna. Uppgifter om inkomsterna ska lämnas in senast när barnets småbarnspedagogik börjar.

Ifall inga uppgifter om inkomsterna har lämnats in inom utsatt tid, tas den högsta avgiften ut för småbarnspedagogiken. Klientavgiften justeras en gång per år.

Om familjens inkomster eller någon annan motsvarande tillräcklig utredning lämnats in, kan avgiftsbeslutet ändras tidigast från ingången av den månad då uppgifter om inkomsterna eller någon annan motsvarande utredning har lämnats in.

En avgift som har fastställts vid avsaknad av inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Barn i samma familj kan ha småbarnspedagogikavgifter av olika storlek, eftersom inkomsterna per barn används i avgiftsbesluten (t.ex. barnets underhåll, pension, kapitalinkomster). Dessa inkomster påverkar vårdavgiften endast för barnet i fråga.

De inkomstuppgifter som behövs för att avgiften ska kunna fastställas

 • Löntagare: den senaste löne-/förvärvskalkylen, av vilken framgår influtna inkomster samt natura förmåner
 • Studerande: Studieintyg, som fås från studieinrättningen och av vilket framgår beräknad utexamineringstid.
 • Ensamförsörjare: Kopia på underhållsbeslutet/beslutet om gemensam vårdnad
 • Sociala förmåner: kopior på beslut och utbetalning (t.ex. sjukdagpenning, moderskaps- och föräldrapenning eller arbetslöshetsdagpenning, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsstöd, pensioner)
 • Kapitalinkomster (t.ex. hyresinkomster, dividendinkomster): kopia på inkomstverifikat

Länk till utskrivning av inkomstutredningsblanketten.

 • Företagare:
  • Kopia på beskattningsbeslutet från senaste fastställda beskattning
  • Utredning av grunderna för förskottsinnehållningen och förskottsuppbörden för pågående år
  • Kopia på senaste fastställda resultaträkning och balansräkning (inte aktiebolag)
  • Kopia på protokollet från senaste bolagsstämma (aktiebolag)

Länk till utskrivning av företagarens inkomstutredningsblankett.

Meddela ändringar i inkomstuppgifterna

Familjen är skyldig att meddela (skriftligt med bilagor), om familjens inkomster ändras väsentligt (över 10 %) eller om arbets- eller studiesituationen eller familjens storlek ändras.

För justering av klientavgiften inlämnas en inkomstutredningsblankett med bilagor på adressen:

Vasa stad

Småbarnspedagogiken
PB 2 (Rådhusgatan 33)
65101 Vasa

Anteckna på kuvertet ”Småbarnspedagogikens klientavgifter”

Om det beslut som gäller fastställande av avgift har grundat sig på felaktiga uppgifter som klienten eller klientens representant har gett, kan avgiften korrigeras retroaktivt.

Klientavgiften justeras också, ifall gällande författningar ändras.

Hur gemensam vårdnad påverkar klientavgiften

Om ett barns vårdnadshavare bor på olika adresser, men småbarnspedagogik för barnet ordnas endast i en kommun, fastslås avgiften utgående från inkomsterna i den familj där barnet enligt befolkningsdatasystemet är bosatt.

Avgiften fastställs enligt vårdnadshavarens nuvarande familjestorlek, inkomster och överenskommen vårdtid. Barnets vårdnadshavare kommer sinsemellan överens om hur räkningen för barnets småbarnspedagogik betalas.

Hur inverkar frånvaron på klientavgiften

 • Semesterdagar minskar inte klientavgiften.
 • Då ett barn på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, tas i avgift ut hälften av det normala månadsbeloppet.
 • Då ett barn på grund av sjukdom är borta samtliga verksamhetsdagar i en kalendermånad, tas ingen avgift alls ut för den månaden. Frånvaro på grund av sjukdom ska anmälas till småbarnspedagogikplatsen genast när sjukdomen börjat.
 • Då ett barn av något annat skäl än sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar i en kalendermånad, tas hälften av månadsavgiften ut. Om barnet är närvarande också bara en dag under månaden, tas hela avgiften för månaden ut.
 • Barnet har inte rätt till vård inom småbarnspedagogiken under familjeledigheten. Läs mera om familjeledigheten här.

Avtal om frånvaro under sommaren och hur den påverkar klientavgiften

Avtal om frånvaro under sommaren och hur den påverkar klientavgiften

Juli är en avgiftsfri månad för alla, om barnet har börjat inom småbarnspedagogiken senast i augusti föregående år (t.ex. juli år 2024 är avgiftsfri, om barnet har börjat inom småbarnspedagogiken senast 31.8.2023).

För juli tas enligt lagen om klientavgifter ingen avgift ut, också om barnet får vård. Ifall barnet har börjat inom småbarnspedagogiken 1.9 eller senare, tas en klientavgift också alltid ut för juli.

Familjerna i Vasa kan också få två avgiftsfria månader under sommaren, om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under hela juni och juli månad.

Dessutom kan avtal ingås om frånvaro också under tiden 1–15.8, varvid fakturan för klientavgiften i augusti gottgörs med 11 dagar. Det är också möjligt att separat komma överens om frånvaro i augusti, vilket inte förutsätter ett frånvaroavtal för juni–juli.

De avgiftsfria perioderna gäller, ifall vårdnadshavarna meddelar om frånvaro under sommaren med ett skriftligt avtal i Wilma inom given tidsram.

Meddelandet är bindande, och avtal som kommer in efter den utsatta tidsfristen beaktas inte. Om barnet kommer till småbarnspedagogiken under den överenskomna frånvarotiden, förfaller avtalet.

Barnets småbarnspedagogikplats kvarstår som normalt trots avgiftsfria perioder under sommaren.

Frånvaro och avgiftsfrihet under jullovet 2023–2024

Frånvaro och avgiftsfrihet under jullovet 2023–2024

Familjer kan få kompensation i klientavgiften under jullovet 2023–2024 om barnet är frånvarande under hela jullovet. För kompensation krävs att vårdnadshavarna ingår ett skriftligt avtal inom utsatt tid. Avtalsblanketten skickas via Wilma till vårdnadshavarna i november.

I december månads avgift kompenseras 4 dagar och i januari månads avgift kompenseras 4 dagar om barnet inte alls varit närvarande i kommunal dagvård under tiden 22.12.2023–5.1.2024.

Om vårdnadshavare har ingått avtal om färre timmar än heltidsvård inom småbarnspedagogik har man timmar till förfogande i december-januari enligt följande:

 

Jullov 22.12.2023–5.1.2024
Överenskomna timmar/småbarnspedagogik December Januari
0–84 65 69
85–125 97 102
126–146 114 119
Överenskomna timmar/förskoleundervisning + småbarnspedagogik
0–41 32 34
42–56 44 46

Sänkning av eller befrielse från avgifter

Om behovsprövad sänkning av klientavgiften för småbarnspedagogik ansöks skriftligt. På besluten tillämpas grunderna för utkomststöd och de tillämpningsanvisningar som anknyter till dem.

Skriv via denna länk ut blanketten om sänkning av eller befrielse från klientavgiften.

Ansökan med bilagor returneras på adressen:

Vasa stad
Småbarnspedagogiken/servicechef Maria Karvonen
PB 2 (Rådhusgatan 33)
65101 Vasa

I ansökan ska kopierade bilagor finnas med.

I regel beviljas sänkning av klientavgiften inte retroaktivt, utan tidigast från början av den månad då ansökan har anlänt till småbarnspedagogikens kundserviceenhet.

Stöd för privat småbarnspedagogik

Ifall en vårdplats för barnet söks vid ett privat daghem, kan familjen få en servicesedel. Då är klientavgiften vid den privata dagvården lika stor som i den kommunala småbarnspedagogiken.

De serviceproducenter som har godkänts av Vasa stad, dvs. servicesedeldaghemmen är

Se här, hur du ansöker om en plats vid ett privat daghem.

 • Vårdnadshavaren får ett skriftligt beslut om en servicesedel från småbarnspedagogikens förvaltning.
 • Barnets vårdnadshavare ingår ett serviceavtal med föreståndaren för servicesedeldaghemmet.
 • Klientavgiften bestäms vid stadens småbarnspedagogik på samma grunder som klientavgiften för den kommunala småbarnspedagogiken.
 • Vårdnadshavaren betalar klientavgiften direkt till det privata daghemmet.

Vårdnadshavaren har också rätt att vägra ta emot en servicesedel som hen erbjuds, då anvisas barnet en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Ytterligare information om de privata daghemmen och om servicesedeln får man från servicehandledningen inom småbarnspedagogiken:

Småbarnspedagogik som behövs utöver förskoleundervisning

Enligt lagen om grundläggande utbildning är förskoleundervisningen (4h/dag) gratis. Ifall barnet utöver förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik, tas en avgift ut enligt tabellen nedan. Ifall barnet utöver förskoleundervisning behöver skiftvård, tas 80 % av avgiften för heltidsvård ut för denna.

Avtalad vårdtid timmar/mån Avgift % Avgift högst
0-41 timmar 35 103,00
42-56 timmar 50 148,00
57- timmar 60 177,00
skiftvård 80 236,00

För den tid då ingen förskoleundervisning ges p.g.a. skollov tas full dagavgift ut för småbarnspedagogik på heltid för använda eller reserverade dagar. För barn som enbart deltar i förskoleundervisningen och som behöver vård under semestertider tas en avgift ut för den tillfälliga vården (25 €/dag). Under sommartiden tas normal klientavgift ut.

Kontaktuppgifter

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • Kundmottagning endast enligt överenskommelse.

Småbarnspedagogikens klientavgifter: justering av klientavgifter, fakturering

Kundbetjäningssekreterare Johanna Paschinsky
tfn 06 325 2664
tel.tider: ti och ons 9 – 11

Daghem:
Esikon päiväkoti, Gerby daghem, Gustavsborgs daghem, Hemstrands daghem, Huvikummun päiväkoti, Kaptensgatans daghem, Lönnbackens daghem, Malmögårdens daghem, Malmöntalon päiväkoti, Palosaaren päiväkoti, Pikkuonnin päiväkoti, Pukinkulman päiväkoti, Purolan päiväkoti, Rådhusgatans daghem, Sundom daghem, Taikametsän päiväkoti, Teeriniemen päiväkoti, Trollbergets daghem, Vikinga förskola, Vindängens daghem

Kundbetjäningssekreterare Johanna Wasberg
tfn 06 325 2669
tel.tider: må 13 – 15, ti och ons 9 – 11

Daghem:
Alkulan päiväkoti, Inkerinpuiston päiväkoti, Isolahden päiväkoti, Kappelinmäen päiväkoti, Klemettilän päiväkoti, Leipurin päiväkoti, Länsimetsän päiväkoti, Metsäkallion päiväkoti, Omenalehdon päiväkoti, Paakarin päiväkoti, Pikku kasarmin päiväkoti, Ristinummen päiväkoti, Rådluvans daghem, Satamapuiston päiväkoti, Suvilahden päiväkoti, Tervajoen päiväkoti, Villin lännen päiväkoti

Kundbetjäningssekreterare Marita Metsäranta
tfn 06 325 2661
tel.tider: må 13- 15, ti och ons 9 – 11

Daghem:
English playschool, Folkhälsans daghem, Manna daghem, Pilke Kolibridalen, Pilke Pikkuponi, Päiväkoti Lyhty,  Steinerpäiväkoti Tiitiäinen, Strandsvalans daghem, Touhula Kalliokatu, Touhula Kiillekuja, Touhula Pursimiehenkatu, Tuulenpesän päiväkoti, Verkanappulat Nappulaketo

Familjedagvård:
Veitikka
finskspråkig familjedagvård
svenskspråkig familjedagvård