Ohita valikko

Työllisyyden mittarit maan parhaimmistoa

Yleisesti katsottuna Vaasan seudun työllisyyteen liittyvät luvut ovat Suomen huippua. Työllisten osuus työvoimasta on lähes 90 %, mikä on valtakunnallisesti erinomainen. Työttömiä seudulla on verrokkikaupunkeihin verrattuna vähiten. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien osuus on molemmissa huomattavasti alempana kuin keskimäärin koko Suomessa.

Pendelöintitilastot kertovat, että Vaasa on työssäkäyntialueena suhteellisen laaja ja Vaasassa käydään paljon töissä noin 100 km säteeltä.

 

Vinkki: Jos graafi ei näy kokonaan, voi sivun kokoa muuttaa sivuasetuksista lähennä/loitonna –toiminnolla. Jos graafi näkyy vain osittain, sivun viimeisen graafin alla on harmaa alapalkki, jolla graafia voi liikuttaa sivusuunnassa.

Liikuttamalla hiirtä graafin kuvan päällä, saa kyseisestä graafista yksityiskohtaisempaa tietoa.

Työllinen tarkoittaa henkilöä, joka on ansiotyössä, eikä ole työttömänä työnhakijana tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua.

Työtön tarkoittaa henkilöä, joka on TE-toimistossa rekisteröitynyt työnhakijaksi ja jolla ei ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnasta tai omassa työssään. Työttömiin luetaan myös lomautetut sekä henkilöt, joiden säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle neljä tuntia. Päätoimisia opiskelijoita ei lueta työttömiin. Työttömiksi ei lueta koululaisia ja opiskelijoita, työllistymistä edistävissä palveluissa olevia tai työttömyyseläkkeen saajia.

Työvoimaan luetaan henkilöt, jotka ovat joko työllisiä tai työttömiä. Tässä käytetään lähteenä TEM:in Työnvälitystilastoa. Tilastokeskuksen ja Työnvälitystilaston työllisyysluvut eroavat jonkin verran toisistaan. TEM:n luvut pohjautuvat TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin, kun Tilastokeskuksen työttömyysluvut perustuvat otospohjaiseen työvoimatutkimukseen.

Avoimet ja uudet avoimet työpaikat. Avoimet työpaikat ovat ilmoitettujen avoimien työpaikkojen lukumäärä ja uudet avoimet työpaikat ovat tilastointikuukauden aikana ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä. Avoimet ja uudet avoimet työpaikat perustuvat elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ilmoitettuihin avoimien ja uusien avoimien työpaikkojen lukumääriin.

HUOM! Niin sanottu ”virallinen” työllisyys- ja työttömyysaste ilmoitetaan työvoimatutkimuksen perusteella (tuoreimmat luvut ilmoitetaan otostutkimuksesta vain maakuntatasolla ja valtakunnan tasolla). Koko väestön työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta. Koko väestön työllisyysaste taas lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Nuorisotyöttömät. Nuorisotyötön on alle 25-vuotias työtön. Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa alle 25 -vuotiaiden työttömien %-osuutta samanikäisestä työvoimasta.

Pitkäaikaistyöttömät. Indikaattori sisältää vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Pitkäaikaistyöttömien osuus on esitetty prosentteina työttömistä.

Pendelöinti. Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinkunnan ulkopuolella. Nettopendelöinnillä tarkoitetaan kunnan ulkopuolella työssäkäyvien ja kuntaan muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta.

Työpaikkaomavaraisuus. Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisestä suhteesta.

Väestö

Täältä löydät tietoa mm. siitä, minkä ikäisiä ihmisiä seudulla asuu ja mikä on heidän äidinkielensä.

Lue lisää

Vetovoima

Tilastot kertovat mm. muuttoliikkeestä, opiskelijoiden määristä, asukkaiden keskiansiosta ja toteutuneista asuntokaupoista.

Lue lisää

Yritystoiminta ja aluetalous

Tutustu elinkeinoelämän tunnuslukuihin; yritysten määrä, liikevaihto, toimialajakauma ja vienti sekä T&K-luvut.

Lue lisää

Ota yhteyttä