Förbigå menyn

Sysselsättningsindikatorerna är bland de bästa i landet

Generellt sett är siffrorna relaterade till sysselsättningen i Vasaregionen bland de bästa i landet. Andelen sysselsatta av arbetskraften är nästan 90 %, vilket nationellt sett är utmärkt. Jämfört med referensstäderna har regionen det lägsta antalet arbetslösa. Både andelen långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösa är betydligt lägre än genomsnittet i hela Finland.

Pendlingsstatistiken visar att Vasa är ett relativt stort pendlingsområde och att många arbetspendlar till Vasa inom en radie av cirka 100 km.

 

OBS: Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Med sysselsatt menas en person som är anställd och som varken är arbetslös arbetssökande eller håller på att utföra militär- eller civiltjänst.

Med arbetslös menas en person som har registrerat sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som inte har ett anställningsförhållande och som inte sysselsätter sig i företagsverksamhet eller i eget arbete. I arbetslösa ingår också permitterade personer och personer vars regelbundna veckoarbetstid är mindre än fyra timmar. Heltidsstudenter ingår inte i arbetslösa. I arbetslösa ingår inte skolelever och studenter, de som är i tjänster som främjar sysselsättning eller de som mottar arbetspension.

Till arbetskraften ingår personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa. Som källa i detta används ANM:s Arbetsförmedlingsstatistik. Statistikcentralens och Arbetsförmedlingsstatistikens sysselsättningstal skiljer sig från varandra till en del. ANM:s tal baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetslöshetstal baserar sig på arbetskraftsundersökningen som är urvalsbaserad.

Lediga och nya lediga jobb. Lediga jobb beskriver antalet befintliga lediga jobb som har rapporterats. Nya lediga jobb beskriver antalet nya lediga jobb som rapporterats under referensmånaden. Lediga och nya lediga jobb grundar på antalet lediga och nya lediga platser som rapporterats för TE-kontoren.

OBS! Den så kallade ”officiella” sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden rapporteras baserat på arbetskraftsundersökningen (de senaste siffrorna ur urvalsforskningen rapporteras enbart på landskapsnivå och nationell nivå). Hela befolkningens arbetslöshetsgrad beräknas som procentandel av 15–74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder. Hela befolkningens sysselsättningsgrad beräknas däremot som procentandel av 15–64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Ungdomsarbetslösa. En ungdomsarbetslös är en arbetslös person under 25 år. Ungdomsarbetslöshetsgraden betyder under 25-åriga arbetslösa personers %-andel av arbetskraften i samma ålder.

Långtidsarbetslösa. Indikatorn innehåller dem som varit arbetslösa arbetssökande oavbrutet i åtminstone ett år. Långtidsarbetslösa personers andel rapporteras som procent av arbetslösa.

Pendling. Med pendling menas att arbeta utanför den egna hemkommunen. Med nettopendling menas skillnaden mellan kommunens invånare som arbetar utanför kommunen och dem som kommer till kommunen från utanför för att arbeta.

Arbetsplatssufficiens. Arbetsplatssufficiensen beskriver förhållandet mellan dem som arbetar inom regionen och antalet sysselsatt arbetskraft bosatt i regionen.

Befolkning

Här hittar du information om t.ex. åldern för människorna som bor i regionen och vilket deras modersmål är.

Läs mera

Dragningskraft

Statistiken visar t.ex. flyttrörelse, antalet studerande, invånarnas genomsnittliga inkomst och genomförda bostadstransaktioner.

Läs mera

Företags- och regionalekonomi

Bekanta dig med näringslivets nyckeltal; antalet företag, omsättning, branschfördelning och export samt FoU-siffror.

Läs mera

Ta kontakt