Ohita valikko

Asunnon hakijalle

Uuden asunnon hakua ja muuttoa kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen. Kun mietit asunnon hakemista, kannattaa laskea tarkoin, minkälaiseen vuokraan oma maksukykysi riittää. Mieti myös, minkälaisia ehtoja laitat asuntohakemukseen. Liian tiukat ehdot vaikeuttavat asunnon saantia. Asunnon sijainti vaikuttaa oleellisesti vuokratasoon.

Selvitä ensin:

 • Vuokran suuruus ja asunnon koko. Hae maksukykyysi ja elämäntilanteeseesi sopivaa asuntoa.
 • Kelasta voit selvittää mahdollisuuksia saada asumis- ja toimeentulotukea. Etuisuuksien määriä voi tarkastella laskureilla www.kela.fi/laskurit. Kohtuulliseksi katsottava vuokrataso vaikuttaa tuen myöntämiseen.
 • Asunnon löytäminen voi olla haasteellista, jos asetat paljon ehtoja haettavalle asunnolle. Asunnon sijainti vaikuttaa vuokraan ja keskustassa asunnot ovat kalliimpia. Huomioi myös asunnon muut kulut, kuten vesi, sähkö ja kotivakuutus
 • Jos sinulla on vanhaa vuokravelkaa, tee lyhennyssuunnitelma/ maksusuunnitelma velasta perintään, ulosottoon tai vuokranantajalle. Asumiseen liittyvät luottohäiriömerkinnät vaikeuttavat merkittävästi asunnon saantia.
 • Jos asunnon hintataso tuntuu erittäin edulliselta, on syytä olla tarkkana ja selvittää vuokranantajalta, miksi hinta on niin edullinen.
 • Varo internetissä olevia tekaistuja asuntoilmoituksia – älä suorita vakuusmaksua ennen kuin olet varmistanut asunnon olemassaolon ja mieluiten myös käynyt sitä katsomassa.
 • Jos asuinkohteessa on esim. julkisivu- tai putkiremontti meneillään, tarkista mikä remontin jälkeinen vuokra tulee olemaan. Selvitä vuokranantajalta myös tulevien tai suunnitteilla olevien remonttien aikataulu ja laajuus.
 • Selvitä, mikä lämmitysmuoto asunnossa on käytössä. Sähkölämmitys on suuri lisäkulu asumisessa.
 • Autoilevan on hyvä kysyä, onko autopaikkoja saatavilla.

Asunnon haku

 • Ensimmäisenä tehdään asuntohakemus. Yleensä asuntohakemuksen voi tehdä verkossa. Osalla vuokrataloyhtiöistä on myös paperisia hakemuslomakkeita. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman monelle vuokranantajalle.
 • Kun olet lähettänyt asuntohakemuksen, kysele asuntotilanteesta vuokranantajalta.
 • Asuntohakemus on yleensä vireillä vain määräajan. Tarkista määräaika tehdessäsi hakemusta ja muista uusia hakemus, jos olet edelleen vailla asuntoa määräajan umpeuduttua.
 • Voit etsiä vapaiden markkinoiden asuntoja internetistä ja lehdistä. Tähän on listattu vuokra-asuntoja tarjoavia toimijoita: Vuokra-asunnot
 • Mikäli tarvitset apua asuntohakemusten täyttämisessä, ota yhteyttä asumisneuvojaan: Vaasan kaupungin asumisneuvonta

Asuntotarjous ja vuokravakuus

 • Asuntotarjous kannattaa ottaa aina kirjallisena. Käy asuntotarjous/vuokrasopimus läpi huolellisesti, jotta tiedät, mihin sopimus sinua sitoo. Määräaikainen vuokrasopimus voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti. Myös sähköinen sopimus on kirjallinen sopimus.
 • Vuokranantaja edellyttää usein vuokravakuutta. Se turvaa vuokranantajalle aiheutuvaa vahinkoa tilanteissa, joissa vuokralainen ei täytä velvoitteitaan, esim. laiminlyö vuokranmaksun. Vuokravakuus vastaa suuruudeltaan yleensä 1 – 2 kuukauden vuokraa (enimmillään 3 kuukautta). Vakuutta ei tule koskaan luovuttaa vuokranantajalle ennen huoneistoon tutustumista ja vuokrasopimuksen allekirjoittamista!
 • Jos muutto on välttämätön, mutta sinulla ei ole varaa maksaa vuokravakuutta, voi Kelasta saada määrätyin ehdoin vuokravakuuden sekä avustusta muuttokustannuksiin. Kelan verkkosivuilla on tietoa kohtuullisista asumiskustannuksista, vuokravakuudesta ja muuttokustannuksista: Asumismenot perustoimeentulotuessa ja vuokravakuudet perustoimeentulotuessa.
 • Vuokravakuus myönnetään Kelasta maksusitoumuksena eikä sitä makseta rahana hakijan tai vuokranantajan tilille. Liitä kirjallinen asuntotarjous Kelan hakemukseen.
 • Vakuus ja vuokravakuus on hyvä erottaa toisistaan. Vakuus annetaan kaikkien vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden toteutumisen turvaamiseksi, kun taas vuokravakuudella voidaan turvata ainoastaan maksamattomat vuokrat. Vuokrasopimukseen on hyvä kirjata, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.
 • Vakuus on palautettava vastapuolelle viivytyksettä ja täysimääräisenä vuokrasuhteen päätyttyä, jos täyttämättömiä velvoitteita ei ole.

Vuokrasopimus

 • Vuokrasopimus on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen sopimus päättyy ilman erillisiä toimenpiteitä, kun sopimuksessa mainittu määräaika kuluu umpeen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy sopimuksen irtisanomismenettelyn kautta.
 • Vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti. Jos vakituiseen asumiseen tarkoitetun asunnon vuokrasopimusta ei ole tehty kirjallisesti, katsotaan sen olevan voimassa toistaiseksi.
 • Jos vuokrasuhteesta sovitaan useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, vuokrasopimus on määräaikaa koskevasta ehdosta huolimatta toistaiseksi voimassa oleva.
 • Asunnon kuntotarkastus kannattaa tehdä vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. Tällöin käydään huoneiston kunto läpi yhdessä ja kirjataan havainnot huoneiston kunnosta. Valokuvia on myös hyvä ottaa. Tämä on molempien osapuolten etu.
 • Kummankin osapuolen tulee luotettavalla tavalla osoittaa henkilöllisyytensä. Lisäksi vuokranantajan tulee ilmoittaa, mihin hänen oikeutensa vuokrata huoneistoa perustuu. Vuokranantajalla on lain mukaan oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.
 • Vuokrasopimus on laadittava selkeäksi ja yksiselitteiseksi. Vuokrasopimuksessa on myös mainittava kaikki sopimanne ehdot. Mikäli vuokrasuhteen aikana ehtoja muutetaan, on muutos kirjattava kaikkiin sopimuskappaleisiin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi erillisellä liitteellä.
 • Vuokrasopimuksessa on lueteltava kaikki liitteet, joiden halutaan tulevan osaksi vuokrasopimusta; kuten esimerkiksi kalusteluettelo ja kuntotarkastus. Liitteet eivät saa olla ristiriidassa lain tai hyvän vuokratavan kanssa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

 • Kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika kolme kuukautta, jos olet asunut nykyisessä asunnossasi alle vuoden. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden. Vuokranantajan irtisanomisilmoituksessa on mainittava irtisanomisen peruste ja sopimuksen päättymisajankohta.
 • Määräaikainen vuokrasopimus päättyy määräajan umpeuduttua, ellei muuta ole sovittu.
 • Kun vuokralainen itse irtisanoo vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika yksi kuukausi. Perustetta irtisanomiselle ei tarvita.
 • Normaalisti irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty: esim. jos irtisanominen tehdään 17. päivänä tammikuuta, vuokrasopimus päättyy helmikuun viimeisenä päivänä.
 • Vuokrasopimus tulee lain mukaan irtisanoa kirjallisesti ja irtisanomisilmoitus toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti. Kirjallisuuden vaatimuksen täyttää myös sähköinen ilmoitus, jos sen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja jos ilmoitus on tallennettavissa.
 • Todisteellisella toimittamisella tarkoitetaan sitä, että irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen voidaan varmistaa.  Pelkkä lähetetty sähköposti ei siis kelpaa, kuten ei myöskään kirjattu kirje tai postiluukusta tiputettu ilmoitus. Irtisanomisilmoitus on todisteellisesti toimitettu, mikäli vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi tai sivullinen todistaja todistaa vastaanoton. Myös postin saantitodistuskirjeellä lähetetty irtisanominen on riittävä, mikäli vastaanottaja kuittaa hakeneensa kirjeen.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut

 • Vaikka vuokrasopimuksessa ei olisi sovittu vakuutuksen ottamisesta, kannattaa vuokralaisen aina ottaa kotivakuutus!
 • Huoneistoa vuokrattaessa tulee vuokralaiselle luovuttaa riittävä määrä avaimia. Pois muutettaessa on kaikki avaimet, myös vuokralaisen itse teettämät, palautettava vuokranantajalle.
 • Vuokralainen ei vastaa asuinhuoneiston tavanomaisesta kulumisesta, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu. Tavanomaiseksi kulumiseksi katsotaan muun muassa taulujen ja peilien kiinnittäminen seinään sekä huonekalujen lattiaan aiheuttamat varjostumat.
 • Puolisot: Aviopuolisot ja henkilöt, jotka ovat avioliitonomaisissa suhteissa ja jotka asuvat yhdessä, ovat vastuussa vuokralaisen velvoitteista, vaikka vuokrasopimus olisikin vain toisen nimissä.
 • Kimppakämppä: Jos asut kaverin kanssa kimppakämpässä, kannattaa jokaiselle asukkaalle tehdä oma erillinen vuokrasopimuksensa, jottet joudu vastuuseen esim. kaverin vuokrarästeistä.
 • Varmista vastuut, ennen kuin allekirjoitat vuokrasopimusta!