Förbigå menyn

Till den som söker en bostad

Det lönar sig att planera noggrant i förväg när du söker en ny bostad och vill flytta. Om du tänker söka en bostad lönar det sig att fundera noggrant på hur stor hyra din egen betalningsförmåga räcker för. Tänk också på vilka villkor du skriver in i bostadsansökan. För snäva villkor gör det svårt att hitta en bostad. Bostadens läge inverkar betydligt på hyresnivån.

Ta först reda på

• Hur hög hyran är och hur stor bostaden är. Sök en bostad som passar din betalningsförmåga och din livssituation.

• Via Folkpensionsanstalten (FPA) kan du få reda på vilka möjligheter du har att få bostadsbidrag och utkomststöd. Storleken på beloppen kan du granska med hjälp av en räknare: www.kela.fi/web/sv/berakningar. En hyresnivå som bör anses vara skälig påverkar beviljandet av bidrag.<0}

• Det kan vara en utmaning att hitta en bostad om du ställer många villkor på bostaden. Bostadens läge påverkar hyran, och bostäderna är dyrare i centrum. Beakta även de övriga kostnaderna med bostaden, t.ex. vatten, el och hemförsäkring.

• Om du har en gammal hyresskuld, gör upp en amorteringsplan/betalningsplan för skulden till indrivningen, utsökningen eller hyresvärden. Kreditstörningsanteckningar i anslutning till boendet gör det betydligt svårare att få en bostad.

• Om bostadens prisnivå känns väldigt förmånlig är det skäl att vara noggrann och fråga hyresvärden varför priset är så förmånligt.

• Se upp för falska bostadsannonser på nätet – betala inte garantiavgiften innan du har försäkrat dig om att bostaden finns och helst också varit och tittat på den.

• Om det i bostadsobjektet pågår t.ex. en fasad- eller rörrenovering, kontrollera hur hög hyran kommer att vara efter renoveringen. Ta även reda på av hyresvärden hur stora de kommande eller planerade renoveringarna är och vilken tidtabell de har.

• Ta reda på vilken uppvärmningsform som används i bostaden. Eluppvärmning är en stor tilläggskostnad i boendet.

• Om du har bil är det bra att fråga om det finns bilplatser.

Att söka en bostad

• Först ska du göra en bostadsansökan. Vanligtvis kan man göra en bostadsansökan på nätet. Vissa hyreshusbolag har även ansökningsblanketter i pappersform. Det lönar sig att skicka ansökan till så många hyresvärdar som möjligt.

• När du har skickat din bostadsansökan kan du höra dig för av hyresvärden om bostadssituationen.

• Bostadsansökan gäller i allmänhet endast en viss tid. Kontrollera tidsfristen när du gör ansökan och kom ihåg att förnya ansökan om du fortfarande saknar bostad när tidsfristen går ut.

• På internet och i tidningar kan du leta efter lediga bostäder på marknaden. Här finns en förteckning över de som erbjuder hyresbostäder: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/boende-och-byggande/boende/vuokra-asunnot/

• Om du behöver hjälp med att fylla i bostadsansökningarna kan du kontakta bostadsrådgivaren: länk till boenderådgivningens startsida med kontaktuppgifter 

Bostadserbjudande och hyresgaranti

Det lönar sig alltid att begära ett bostadserbjudande skriftligt. Gå noggrant igenom bostadserbjudandet/hyresavtalet så att du vet vad avtalet förbinder dig till. Ett tidsbundet hyresavtal kan endast göras skriftligt. Även ett elektroniskt avtal är ett skriftligt avtal.

• Hyresvärden förutsätter ofta en hyresgaranti. Den ger hyresvärden garanti för skador i sådana situationer när hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter, t.ex. försummar att betala hyran.Hyresgarantin motsvarar till storleken vanligtvis 1–2 månaders hyra (högst 3 månader). Överlämna aldrig hyresgarantin till hyresvärden innan du har bekantat dig med lägenheten och undertecknat hyresavtalet!

• Om du måste flytta men inte har råd att betala hyresgarantin, kan Folkpensionsanstalten på vissa bestämda villkor stå för hyresgarantin och bevilja stöd för flyttkostnaderna. På Folkpensionsanstaltens webbsidor finns information om skäliga boendekostnader, hyresgaranti och flyttkostnader: https://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-boendeutgifter

https://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-hyresgarantier<0}

• FPA beviljar hyresgarantin som en betalningsförbindelse och betalas inte ut i pengar på sökandens eller hyresvärdens konto. Foga ett skriftligt bostadserbjudande till din ansökan till FPA.

Det är bra att skilja på säkerhet och hyresgaranti. Säkerhet ges för att säkerställa att alla skyldigheter i anslutning till hyresförhållandet uppfylls, medan man genom hyresgarantin kan säkerställa endast obetalda hyror. Det är bra att skriva in i hyresavtalet att säkerheten ges för att uppfylla alla skyldigheter till följd av avtalet.

• Säkerheten ska returneras till motparten utan dröjsmål och till fullt belopp när hyresförhållandet har upphört, om det inte finns några ouppfyllda skyldigheter.

Hyresavtal

Hyresavtal

Hyresavtalet är antingen tidsbundet eller så gäller det tills vidare. Ett tidsbundet avtal upphör utan några särskilda åtgärder när tidsfristen i avtalet går ut. Ett hyresavtal som gäller tills vidare upphör via avtalets uppsägningsförfarande.

Hyresavtalet ska göras skriftligt. Om ett hyresavtal för en bostad som är avsedd för permanent boende inte har gjorts skriftligt, anses det gälla tills vidare.

• Om hyresförhållandet avtalas flera gånger än två i följd med samma hyresgäst för en bestämd tid på högst tre månader, är hyresavtalet trots det villkor som gäller den bestämda tiden i kraft tills vidare.

• Det lönar sig att göra en konditionsgranskning av bostaden innan man ingår ett hyresavtal.Då går man tillsammans igenom bostadens skick och antecknar upptäckterna om bostadens skick. Det är också bra att ta fotografier. Det ligger i båda parternas intresse.

• Båda parterna bör på ett tillförlitligt sätt bevisa sin identitet. Hyresvärden ska också meddela vad rätten att hyra ut lägenheten baserar sig på. Hyresvärden har enligt lag rätt att granska hyresgästens kredituppgifter.

● Hyresavtalet ska upprättas så att det är tydligt och entydigt. I hyresavtalet ska också nämnas alla de villkor som ni har kommit överens om. Om villkoren ändras under hyresförhållandet, ska ändringen antecknas i alla avtalsexemplar. Det här kan göras t.ex. i en separat bilaga.

• I hyresavtalet ska räknas upp alla de bilagor som man vill att ska ingå som en del av hyresavtalet, t.ex. en inventarieförteckning och en konditionsgranskning. Bilagorna får inte strida mot lag eller god hyressed.

Uppsägning av hyresavtalet

 

• När hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden tre månader om du har bott i din nuvarande bostad mindre än ett år. Uppsägningstiden är sex månader om hyresavtalet har varat minst ett år. I hyresvärdens uppsägningsmeddelande ska nämnas grunden för uppsägningen och tidpunkten för när avtalet upphör.

• Ett tidsbestämt hyresavtal upphör när tidsfristen har gått ut, om inte något annat har avtalats.

När hyresgästen själv säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad. Det behövs ingen grund för uppsägningen.

• I allmänhet räknas uppsägningstiden från den sista dagen i den kalendermånad under vilken uppsägningen har skett, t.ex. om uppsägningen görs den 17 januari upphör hyresavtalet den sista februari.

Hyresavtalet ska enligt lagen sägas upp skriftligt och uppsägningsmeddelandet ska lämnas till mottagaren bevisligen. Kravet på en skriftlig uppsägning uppfylls även av ett elektroniskt meddelande, om dess innehåll inte kan ändras ensidigt och om meddelandet kan sparas.

• Att uppsägningen ska ske bevisligen innebär att det ska gå att säkerställa att uppsägningsmeddelandet har tagits emot. Enbart ett e-postmeddelande som har sänts duger alltså inte, inte heller ett rekommenderat brev eller ett meddelande som har släppts ner i brevinkastet. Uppsägningsmeddelandet har lämnats in bevisligen om mottagaren kvitterar att det har tagits emot eller om ett utomstående vittne intygar att det har tagits emot. Det räcker även med en uppsägning i form av postens brevförsändelse med mottagningsbevis, om mottagaren kvitterar att hen har hämtat brevförsändelsen.

Hyresgästens skyldigheter och ansvar

Hyresgästens skyldigheter och ansvar

Även om man i hyresavtalet inte har avtalat om att ta en försäkring, lönar det sig alltid för hyresgästen att ta en hemförsäkring!

• När lägenheten hyrs ut bör hyresgästen ges tillräckligt många nycklar. När hyresgästen flyttar ut bör alla nycklar, även sådana som hyresgästen själv låtit göra, returneras till hyresvärden.

Hyresgästen är inte ansvarig för sedvanligt slitage i bostadslägenheten, om inte något annat har avtalats i hyresavtalet. Som sedvanligt slitage anses bl.a. att hänga upp tavlor och speglar på väggen samt skuggningar på golvet vilka orsakas av möbler.

Makar och personer som lever i ett äktenskapsliknande förhållande och bor tillsammans svarar för skyldigheterna som hyresgäst, även om hyresavtalet endast skulle stå i den enas namn.

• Om du bor med en kompis i en kompisbostad, lönar det sig att göra ett eget separat hyresavtal för varje invånare så att du inte blir ansvarig t.ex. för kompisens obetalda hyror.

• Försäkra dig om ansvaren innan du undertecknar hyresavtalet!