Förbigå menyn

Dagvattenhantering

Vasa stad ordnar dagvattenhanteringen på detaljplanerade områden. Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor samt dräneringsvatten. Till skötseln av dagvattnet hör också att förebygga översvämningsskador och bekämpa översvämning.

Dagvattenhanteringen som helhet består av kommunens dagvattensystem och i det ingår de konstruktioner och anordningar för dagvattenhantering som är på kommunens ansvar.

Kommunen ansvarar för förebyggandet av översvämningsskador och översvämningsbekämpning på sina fastigheter och på väg-, gatu-, vattendrags- och grönområden. Till kommunens ansvar hör också att ansvara för den egna serviceproduktionens kontinuitet, upprätthållandet av infrastruktur samt stöd till räddningsverksamheten när översvämning hotar och vid översvämningar.

Fastighetsägaren eller –innehavaren samt invånarna bör skydda sig själva och sin egendom med tillbudsstående medel. De bör för sin del förhindra att översvämningsskador uppkommer och bereda sig på skadebekämpnings- och skyddsåtgärder som översvämningssituationer förutsätter.

 

Vem ansvarar för ordnandet av dagvattenhanteringen?

För ordnandet av dagvattenhanteringen på detaljplaneområdena ansvarar Vasa stads Kommunteknik.  Byggnadstillsynen ansvarar för tillståndsärendena och fungerar som övervakande myndighet.

Anslutningen till dagvattensystemet sker samtidigt som fastighetsägaren ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet på det egna bostadsområdet. Läs mera om Vasa Vattens anslutningstjänster på sidan Vattentjänster.

Dagvatten
Fiskstranden. Virva Hirvi-Nevala

Hur bestäms dagvattenavgiften?

Avgiften bestäms enligt en byggd fastighet eller ett beviljat bygglov på detaljplaneområde och tomtens storlek. Avgiften gäller alla fastigheter med bygglov på detaljplaneområde.

Tekniska nämnden har 10.6.2015 § 64 fastställt dagvattnets verkningsområde och avgiften.
Avgifterna är följande: Taxa från 1.1.2022 innehållande grunderna för hur Vasa stads dagvattenavgifter fastställs

Faktureringen

Enligt 103 o § i markanvändnings- och bygglagen har fakturamottagaren rätt att inom 14 dagar från det att fakturan togs emot lämna in en anmärkning till följande:

Trots ändringssökande ska avgiften erläggas inom den tid som är angiven på fakturan eller på den nya faktura som har sänts med anledning av en anmärkning.

En förfallen avgift får utmätas hos den betalningsskyldiga utan dom eller beslut i den ordning som är föreskriven om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

För dagvattenavgiften samlas varje år 31.12 uppgifter om fastigheternas ägare från fastighetsregistret och Kommuntekniken sköter faktureringen av avgifterna med hjälp av ekonomiservicen en gång per år när föregående års bokslut är klart.

Dagvattenavgiftens fakturabilaga 2024 (pdf)

Dagvattennätets verkningsområden

Översvämningsskador förebyggs med dagvattensystemet

Avsikten är att dagvattenavgiften ska täcka kostnaderna för upprätthållandet och utvecklingen av stadens dagvattensystem. Dagvattensystemet består av pumpstationer, rör och diken för dränering av gator, dagvattenbassänger, lösningar för dränering av parker och dagvattenlösningar för olika områden, vilka alla betjänar stadens invånare. Genom utveckling och bättre underhåll av stadens dagvattensystem eftersträvas också beredskap för konsekvenser av översvämningar och minimering av skador på grund av dem.

De mest omfattande projekten för utveckling av dagvattensystemet år 2018 var investeringar i dräneringen av Pohjolagatan och iståndsättning av diket vid Singsbyvägen. Därtill byggdes ett nytt dagvattensystem i Yttersundom, Västerängen och i anslutning till över tio gator. Till investeringarna hörde även hantering av översvämningsvatten i Klemetsöparken och förberedande byggande av ett dagvattensystem i området Travdalen samt en mängd andra objekt.

Saaristo_Esa Siltaloppi

Frågor och svar

Vad är dagvatten?
Regn- och smältvatten som leds bort från markytan, byggnadernas tak eller andra motsvarande ytor (Kommunförbundets handbok om dagvatten).

På vilken lag är dagvattenavgiften baserad?
Enligt ändringar som trädde i kraft 1.9.2014 i lagen om vattentjänster (132/1999) och i markanvändnings- och bygglagen (681/2014 § 103n) överfördes dagvattenhanteringen till markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att dagvattenhanteringen ska ordnas av kommunen. Övriga vattenärenden hör även i fortsättningen till vattentjänstverkets uppgifter. Vasa stads tekniska nämnd beslutade 14.10.2015 § 131 om dagvattenavgiften.

Staden svarar även i fortsättningen för dagvattenkostnader som berör allmänna områden, såsom parker och gator.

Vad får man för den här avgiften?
Med avgiften täcks kostnaderna för upprätthållandet och investeringar i dagvattensystemet. Exempelvis år 2015 investerade staden i dagvattenhanteringen genom att bygga en översvämningsbassäng i Klemetsöparken i Sandviken.

Vi samlar själva upp allt regnvatten, varför ska vi ändå betala en dagvattenavgift?
Dagvattensystemet omfattar hela staden och utöver regnvatten inbegriper det även snösmältvatten. I undantagssituationer, såsom vid stormar, är det inte tillräckligt med fastighetsvis dagvattenhantering. Med dagvattensystemet eftersträvas hantering av eventuella risker för översvämning i staden på hela detaljplaneområdet så att exempelvis trafikförbindelserna fungerar även i undantagsförhållanden.

Måste man betala dagvattenavgift också för stugan, fastän man är där bara på sommaren?
Ifall stugan finns utanför detaljplaneområdet hör den inte till dagvattensystemets verkningsområde och då behöver man inte betala någon dagvattenavgift.

Gäller dagvattenavgiften också obebodda hus, öde hus?
Ja det gör den, om huset finns på detaljplaneområde.

Grannens dagvatten rinner in på min gård, vad kan man göra åt det?
I första hand lönar det sig att komma överens med grannen om att hantera dagvattnet på ett sätt som båda är nöjda med. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden. Enligt 103 f § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen får dagvattnet inte rinna utanför tomten.

Grannen tvättar mattor och bilar på sin gård och tvättvattnet rinner till vår gård, vad ska jag göra?
Vatten från tvätt av mattor och bilar måste ledas i avloppet. Staden har också särskilda platser för mattvättning. I första hand bör man försöka komma överens med grannen. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden.

När vi börjar bygga ett egnahemshus så när ska vi börja betala dagvattenavgift?
Från och med att bygglovet är beviljat.

Vi kommer att sälja huset på sommaren, hur bestäms avgiften?
Avgiften bestäms enligt situationen i slutet av föregående år (31.12).

Är avgiften densamma för alla, exempelvis för pensionärer och krigsveteraner?
Avgiften är lika för alla.

Påverkas avgiften av gårdens yta?
Det gör den inte. Strävan är att dagvattenavgiftssystemet ska vara så tydligt att förvaltningskostnaderna inte ökar.

Kan man inte samla upp dagvattnet i dammar?
Dagvattnet samlas till våtmarksrening exempelvis i Gerby, Bobäck och Böle.

Trumman vid infarten till vår tomt är stockad och när det regnar samlas vatten på gården.

Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift och därmed direkt utmätningsbar. Stockade anslutningstrummor/stockade gallerlock måste fastighetsägaren själv öppna.

Gatorna plogas så att det finns snöhögar i synnerhet vid vår tomt och på våren rinner vattnet till vår gård, beaktas inte den olägenheten i avgiften?
Avkastningen av dagvattenavgiften används till att upprätthålla och utveckla dagvattensystemet. Det hör till tomtägarens uppgifter att ploga bort snö framför tomten. Staden tar gärna emot information om brister i systemet, exempelvis via det elektroniska responssystemet.

Vi bor vid havet/en älvstrand, måste vi betala?
Det har ingen betydelse, eftersom också strandtomter hör till dagvattensystemets verkningsområde.

Går det att ansöka om befrielse från dagvattenavgiften?
Det är inte möjligt att ansöka om befrielse från betalning av kommunens offentligrättsliga dagvattenavgift, eftersom avgiftsgrunden inte är en anslutning till kommunens dagvattensystem utan kommunens beslut om ett område som dess dagvattensystem betjänar (Luukkonen Kommunförbundet 26.6.2015). Beslutet om dagvattenavgiftstaxa kan däremot överklagas.

Hur hänger dagvattnet ihop med vattenfakturan?
Inte alls. Vasa Vatten fakturerar skilt för hushålls- och avloppsvatten.

Jag betalar redan en ekoavgift, täcker inte den också det här?
Ekoavgiften täcker avfallsservicen.

Kan jag leda dagvattnet till avloppsvattenavloppet?
Enligt 17 d § i lagen om vattentjänster är det förbjudet att leda in dagvatten från fastigheter i avloppsvattenavlopp.

Exempel på beslut av tekniska nämnden i fråga om rättelseyrkanden

 

Tekniska nämnden 5.2.2020 § 16

 • i rättelseyrkandet hade krävts att dagvattenavgiften ska slopas på den grunden att dagvattenavgiften för egnahemstomten i Kråklund skulle strida mot jämlikhetsprincipen; det skulle inte vara jämlikt att proportionellt sett bära upp mera dagvattenavgifter av ägare till/innehavare av egnahemstomter som har en betydligt mindre kostnadsinverkan på Vasa stads dagvattensystem än exempelvis flervåningshustomter i stadens centrum
  • Tekniska nämnden förkastade dock rättelseyrkandet på den grunden att dagvattenavgiften för tomten har uppburits exakt med stöd av grunderna för bestämmandet av dagvattenavgiften i Vasa stads taxa. De här grunderna har högsta förvaltningsdomstolen, med anledning av besvär över taxebeslutet, uttryckligen konstaterat vara i överensstämmelse även med jämlikhetsprincipen.

 

Tekniska nämnden 5.2.2020 § 17

 • rättelseyrkandet hade anförts på den grunden att det från egnahemstomten i Impivaara fattas fysisk förbindelse till Vasa stads dagvattensystem
  • tekniska nämnden förkastade dock rättelseyrkandet på den grunden att markanvändnings- och bygglagen och Vasa stads taxa inte förutsätter någon fysisk förbindelse till Vasa stads dagvattensystem utan det räcker med att fastigheten finns på ett område med fastigheter som betjänas av Vasa stads dagvattensystem, även exempelvis allmänna områden (såsom gator eller grönområden)

 

Tekniska nämnden 5.2.2020 § 18

 • rättelseyrkandet hade anförts på flera olika grunder
  • Tekniska nämnden godkände rättelseyrkandet på den grunden att fastigheten, enligt en ny utredning i ärendet, inte är bebyggd på det sätt som förutsätts i Vasa stads taxa utan den är obebyggd, och därmed återkallade tekniska nämnden den uppburna dagvattenavgiften i dess helhet

 

Link för Tekniska nämnden:

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/vaasan-kaupungin-organisaatio-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/paattajat-ja-valmistelijat/lautakunnat/tekninen-lautakunta/

 

Vasa Stads dagvatten program

Vasa Stads Dagvattenprogram

Vasa stads dataskydd

 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Tillämpningen av Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) inleddes 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, dvs. av kommuninvånarna eller Vasa stads invånare.

De viktigaste ändringarna kommer att vara att behandlingen av registrerade uppgifter blir ännu tryggare än tidigare samt att de registrerades rättigheter förbättras.

Du kan bekanta dig med den nya dataskyddsförordningen via länken nedan.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

EUR-Lex

 

 • VEMA-projektet

  I VEMA-projektet utvecklar Vasa stads kommunteknik, planläggning och Vasa Vatten samarbets- och verksamhetsmetoder för användningen av nätverksmodeller som hjälp vid planeringen och stöd för beslutsfattandet. Målet med projektet är att möjliggöra en heltäckande förvaltning av Vasas stadsvatten och på längre sikt förbättra tillståndet för närliggande vattendrag.

Ta kontakt oss

Tfn 040 4805637 eller per e-post hulevesi@vaasa.fi.

Vår telefontjänst

 • Vår telefontjänst är öppen må–fre, kl. 09.30–14.00

Virva Hirvi-Nevala (servicesekreterare) – till ansvarsområdet hör fakturering, mottagning av anmärkningar, beslut (beslutsförteckningar)

Camilla Tuomela (dagsvatten ingenjör) Sakkunniguppgifter som gäller dagvattenärenden

Pertti Lähteenmäki (underhållsmästare) – till ansvarsområdet hör underhåll av dagvattensystemet, dagvattenavlopp och diken samt att hålla dem öppna och tömma dem, samt byggande av dagvattenanslutningar.

Jyri Mursula (planeringschef) – till enhetens ansvarsområden hör utarbetande av planer som berör detaljplaneområden.

Timo Rajala (underhållschef) – till ansvarsområdet hör allmänt underhåll av områden, dagvattenavlopp, brunnar (dagvatten), gatuunderhåll, regnvattenärenden samt underhåll av dagvattensystemet.