Ohita valikko
Katunäkymä Vaasassa

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessiin. Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa prosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän.

Kaavaprosessin eteneminen

 1. Vireilletulo

  Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

  Kaavahankkeen alkuvaiheessa hankkeen etenemisestä tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

  Miten voi osallistua?

  Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla OAS:n nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien lähtökohtia ja selvityksiä, kaavatyön aikataulua, alustavia tavoitteita, osallisten määrittelyä sekä vuorovaikutuksen järjestämistä.

 2. Luonnosvaihe

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen alkaa valmisteluvaihe. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnoksia yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mukana saattaa olla esimerkiksi liikennesuunnittelijoita tai rakennussuunnittelijoita. Kaavaluonnoksia asetetaan nähtäville yksi tai useampia. Lisäksi nähtävillä saattaa olla muuta materiaalia, kuten selvityksiä tai havainnekuvia.

  Miten voi osallistua?

  Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien kaavan tavoitteita, selvitystyötä ja kaavan luonnosta.

 3. Ehdotusvaihe

  Valmisteluaineiston pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmin saadut mielipiteet. Ehdotus on kaavoituksen toimialan viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

  Miten voi osallistua?

  Osallistuminen muistutuksella tai lausunnolla kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. Osallisia kuullaan koskien kaavaehdotusta ja kaavan selostusta.

 4. Hyväksyminen

  Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Kaupungin perusteltu kannanotto postitetaan muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitetietonsa. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

  Muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen suunnittelujaosto. Mikäli kaavalla on merkittäviä vaikutuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kaavoituksen aukioloajat

 • ma-to 8-16, pe 8-15

Kannattaa sopia tapaaminen valmistelijan kanssa etukäteen.