Förbigå menyn
Katunäkymä Vaasassa

Hur kan man påverka planläggningen?

Planläggning är en process i flera steg från att en plan blir anhängig till att planen godkänns. Typ av plan och och dess betydelse påverkar processen. För till exempel viktiga planer, delgeneralplaner för vidsträckta områden och generalplaner är processen mer omfattande och möjligheterna till deltagande större.

Planprocessens förlopp

 1. Aktuell

  Markägare eller stadens olika instanser kan ta initiativet till att en plan ska utarbetas. Man börjar utarbeta en planändring om staden anser det vara ändamålsenligt.

  I början av ett planläggningsprojekt utformas en plan för projektets framskridande som kallas plan för deltagande och bedömning. I den berättas om planläggningens målsättningar och utgångspunkter, hur beredningen av och beslutsfattandet om planen framskrider, hur du kan delta i beredningen och hur planens verkningar bedöms. I planen för deltagande och bedömning berättas också om hur informationen kring planläggningens framskridande ges.

  Hur kan jag påverka?

  Deltagande med åsikt eller utlåtande under den tid programmet för deltagande och bedömning är framlagt. Intressenterna hörs om utgångspunkterna och utredningarna, planarbetets tidtabell, de preliminära målen, fastställandet av intressenter samt organiseringen av växelverkan.

 2. Utkastskede

  I utkastskedet görs utkast till planen i sammanarbete med experter från olika branscher, till exempel trafikplanerare och byggnadsplanerare. Ett eller flera planutkast läggs offenligt fram. Ytterligare material kan läggas fram i samband med planutkastet, till exempel utredningar och illustrationsbilder.

  Hur kan jag påverka?

  Delta med åsikt eller utlåtande under den tid planutkastet är framlagt. Intressenterna hörs om planens mål, utredningsarbetet och planutkastet.

 3. Förslagskede

  På basis av beredningsmaterialet utarbetas ett planförslag där man i mån av möjlighet beaktar de åsikter som getts tidigare. Förslaget är stadsplaneringskontorets finslipade uppfattning om området för beslutsfattandet. Förslaget omfattar en plankarta med planmärkningar och -bestämmelser samt en planredogörelse.

  Hur kan jag påverka?

  Deltagande med anmärkning eller utlåtande under den tid planförslaget är offentligt framlagt. Intressenterna hörs om planförslaget och planbeskrivningen

 4. Godkännande

  Den som bereder planen utformar svar på inkomna utlåtanden och anmärkningar och ändrar vid behov förslaget. Stadens motiverade ställningstaganden postas till dem som lämnat anmärkningar, såvida de har lämnat sina adressuppgifter. Efter det behandlar stadsplaneringsnämnden planförslaget på nytt. Om ändringarna som görs är väsentliga ställs förslaget på nytt för offentligt påseende.

  Andra ändringar i detaljplaner än de med betydande konsekvenser godkänns av stadsstryrelsens planeringssektion. Om planen har betydande konsekvenser, framskrider planförslaget via stadsstyrelsen till fullmäktige för godkännande.

Kontaktuppgifter

Kontaktupgifter

Planläggningens öppettider

 • mån-tor 8-16, fre 8-15

Lönar det sig att komma överens om ett möte med beredaren.