Ohita valikko

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

”Hyvinvoiva ja osaava Vaasa” on yksi kolmesta vuonna 2022 käynnistyneestä Vaasan kaupungin uuden strategian mukaisesta teemaohjelmasta. Tarkastuslautakunta on valinnut vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan teemaohjelman sisältämistä kolmesta tavoitteesta kaksi, jotka liittyvät onnellisiin ja hyvinvoiviin asukkaisiin sekä asiakaslähtöisen hyvinvoinnin yhteistyömallin kehittämiseen. Teemaohjelman tavoitteiden toteutumisen mittareiksi on määritelty onnellisuuden keskiarvo, hyvinvointikertomuksen keskeiset mittarit, hyvinvoinnin ja sosiaalisen kestävyyden mittarit Mayor’s Indicators -tietopalvelusta sekä opiskelijoiden määrä. Seuraavassa tarkastuslautakunta tarkastelee kahta Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -ohjelman tavoitetta, ”Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat” sekä ”Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli”.

4.1: Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat

Vuonna 2022 käynnistyneen Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaryhmän toiminnassa on tarkastuslautakunnan saaman raportoinnin perusteella pyritty pääsemään pois siiloista sekä käsittelemään teemaohjelman aihepiirejä sektorirajat ylittävällä tavalla. Toimintavuoden aikana teemaryhmälle on laadittu työskentelyn periaatteet sekä vuosikello, jonka avulla ryhmän toimintaa ohjataan vuosina 2023 ja 2024. Puolivuosittaisen strategiaseurannan ja -arvioinnin ohella ryhmän toimintaa jäsentävän suunnitelman vuosineljänneksiin kuuluu esimerkiksi kaupungin ohjelmien sekä hankkeiden läpikäynti, hyvinvointialueen puheenvuoron ja hyvinvointikertomusta valmistelevien työryhmien näkökulmien integrointi sekä vuoden lopussa teemaohjelman arviointi ja muutosehdotukset. Ryhmän toiminnan alkuvaiheessa on pyritty valikoimaan olennaisimmat mittarit strategian seurantaa varten. Toimintavuoden aikaisten toimenpiteiden yhteenvedon laadinnassa on tarkastuslautakunnalle raportoidun mukaan pyritty muodostamaan keskeisiä johtopäätöksiä sekä paikantamaan puuttuvia asioita.

Kaupungin laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelu on alkanut keväällä 2023, ja tätä koskevaa tietoa on välitetty myös hyvinvoinnin teemaryhmään. Hyvinvointi-indikaattoreiden raportoinnissa on hyödynnetty Mayor’s Indicators -tietopalvelun tuottamaa vertailutietoa Vaasan sekä olennaisimpien verrokkikaupunkien välillä. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan esimerkiksi maakunnan sisällä tarkasteltuna koululaisten liikkumisen tukeminen on Vaasassa hyvällä tasolla verrattuna muihin Pohjanmaan kuntiin. Nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen osalta Pohjanmaalla taas on hieman muuta maata enemmän ”tavoittamattomissa olevia” nuoria. Tarkastuslautakunta toteaa, että raportoinnissa esille tuotu tieto painottuu etenkin nuorten hyvinvointiin, vaikka erilaisilla hyvinvointitekijöillä on vaikutusta myös esimerkiksi työelämässä olevien kaupunkilaisten tai perheiden jaksamiseen. Vuoden 2022 aikana on toimeenpantu useita erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyviä sekä koulujen kautta jalkautettuja toimenpiteitä, joiden osalta on tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan toimittu aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi koulutoimen kanssa sekä myös saatu palautetta kentältä.

Vaasan kaupungin asettama tavoite Suomen onnellisimmista asukkaista on sisällytetty osaksi kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää. Keinoja ovat olleet esimerkiksi asukasviestintä Onnellisuuden vinkit -postikortilla, tarinoiden jakaminen eri kanavissa, osallistuva budjetointi sekä rekrytointiin ja työelämään liittyvät kampanjat. Vaasan kaupungin toteuttama Maailman onnellisin ihminen -viestintäkampanja voitti syksyllä 2022 Suomen Kuntaliiton järjestämän Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun. Kaupunkilaisten kokemaa onnellisuutta on selvitetty kyselyllä, jonka tulokset vuodelta 2022 osoittivat jonkin verran laskua edeltävään vuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunnalle raportoidun mukaan ei kuitenkaan ole selvää, että muutos johtuisi Vaasaan liittyvistä syistä, vaan sen taustalla voi olla esimerkiksi vallitseva maailmantilanne.

Yhteenveto

Seuraavat asiat tai tavoitteet ovat edistyneet hyvin ja tai niillä on myönteisiä vaikutuksia:

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa -teemaryhmän ensimmäisen toimintavuoden aikana on otettu huomioon sekä toiminnan ohjaaminen strategiakauden aikana että vuosittaisen työskentelyn suunnittelu jäsentämällä ryhmän toimintaperiaatteita sekä laatimalla toimintaa ohjaava vuosikello.

Onnellisuustavoitetta on hyödynnetty kaupungin markkinointiviestinnässä ja saavutettu sen avulla näkyvyyttä sekä kaupungin brändille tunnistettavuutta.

Seuraavaa asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää:

Nuorten hyvinvointiin on tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan panostettu vuoden 2022 aikana useilla erityisesti koulujen kautta jalkautetuilla toimenpiteillä. Tarkastuslautakunta toivoisi kuitenkin myös tarkempaa raportointia siitä, kuinka toimenpiteiden toteuttamisessa on onnistuttu sekä siitä, millaisia tuloksia niillä on saavutettu.

Seuraava asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia:

Vaasalaisten onnellisuuden selvittäminen on tähän mennessä perustunut vain yhteen kyselyyn, jonka kohdalla otoksen tilastollisesta edustavuudesta ei ole täyttä varmuutta.

4.2: Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli

Vuoden 2023 alusta voimaan astuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ovat muutoksessa. Hyvinvointialueisiin siirymistä ennakoiden Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyivät 1.1.2022 alkaen väliaikaisen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulle. Lisäksi kaupungin organisaatiossa konserniohjauksen alaisuuteen on vuoden 2022 alusta lähtien perustettu hyvinvoinnin tulosalue, joka kattaa sellaiset kuntalaisten hyvinvointia edistävät palvelut ja toimenpiteet, jotka hyvinvointialueuudistuksen jälkeen säilyvät kaupungin vastuulla. Teemakokonaisuus ”Hyvinvoiva ja osaava Vaasa” on yksi vuonna 2022 hyväksytyn strategian kolmesta painopistealueesta.

Hyvinvointialueuudistusta ennakoiden Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyi väliaikaiselle kuntayhtymälle vuoden 2022 alusta lähtien, mutta kaupunki osallistui edelleen toimintavuoden aikana palveluiden rahoittamiseen. Vaasan osuudeksi hyvinvointikuntayhtymän rahoituksesta budjetoitiin vuoden 2022 talousarviossa 240 miljoonaa euroa, mutta kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2023 käsitellyn lisämäärärahaesityksen mukaan Vaasan osuus rahoituksesta ylittyi kuntayhtymän tilinpäätösennusteen perusteella 13,5 miljoonalla eurolla. Vaasan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan hyvinvointikuntayhtymälle budjetoitu osuus ylittyi lopulta noin 22 miljoonalla eurolla. Tarkastuslautakunnan tiedossa ei ole, kuinka rahoitusosuuden käyttöä on vuoden aikana seurattu ja valvottu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusvastuun poistuminen kaupungilta vuodesta 2023 lähtien parantaa talouden ennakoitavuutta, mutta pienentää samalla kaupungin todellisen taloudellisen toiminnan koon noin puoleen.

Uuden hyvinvointipalveluiden tulosyksikön tehtäviin kuuluvat hyvinvointipalveluiden koordinointi ja kehittäminen, hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvointikertomuksen laadinta, työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät, jotka siirtyivät henkilöstöpalveluista osaksi hyvinvoinnin tulosaluetta, sekä kotoutumispalveluiden järjestäminen ja lakisääteisistä vastaanottokeskuspalveluista huolehtiminen. Vastaanottokeskuksen yhtiöittäminen on tullut vireille vuoden 2022 loppupuolella. Lisäksi vuonna 2022 on valmisteltu yhteispalvelupisteuudistusta, jossa Vaasan kaupungin Kansalaisinfo, maahan muuttaneiden neuvontapalvelu Welcome Office sekä nuorille suunnattu Ohjaamo muuttavat yhteistiloihin Kelan palvelupisteen kanssa vuoden 2023 alkupuolella.

Tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisiä toimintoja tulevat olemaan erilaiset verkostot ja yhdyspinnat, joilla kuntien välistä sekä alueen kanssa toteutettavaa hyvinvointityötä jalkautetaan kohti käytännön tasoa. Tärkeässä roolissa on myös kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Hyvinvointialueuudistuksen muutosvaiheen ollessa tarkasteluhetkellä edelleen meneillään, ovat verkostot sekä strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön koordinoinnin rakenteet vasta muotoutumassa. Tarkastuslautakunta toteaa tähän mennessä raportoidun perusteella, että yhteisen tilannekuvan sekä tietopohjan muodostamisen tärkeys on Vaasan kaupunkia koskevien yhteistyörakenteiden valmistelussa huomioitu ja nostettu keskeiseen asemaan.

Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön valmistelussa myönteisesti ovat edenneet etenkin rakenteiden alulle saattaminen, esimerkiksi oppilashuollon osalta, joskaan rakenteet eivät välttämättä vielä kata koko maakuntaa. Lisäksi palveluissa on tehty hyvää valmistelevaa työt esimerkiksi kotouttamisen suhteen. Alueella on myös pitkäaikaisia, Vaasaa tuntevia viranhaltijoita. Toisaalta kaupungin strategian tasolla asetettu keskeinen toimenpide ”edunvalvonta hyvinvointijärjestelmäuudistuksessa” ei raportoinnissa nouse juurikaan esille. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin toimivallan siirtyessä suorasta palveluiden järjestämisestä erilaiseen verkostoissa toimimiseen, olisi selkeä ja informatiivinen raportointi saavutetuista tuloksista keskeinen osa toiminnalle asetettavaa tilivelvollisuutta. Toistaiseksi avoimeksi jäävä kysymys kuntalaisten kannalta on myös se, kuinka alueuudistus vaikuttaa hyvinvointityötä tekevien järjestöjen rahoitukseen, avustusten siirtyessä kuntien ohella myös hyvinvointialueiden jaettaviksi.

Tulevaisuuden kannalta keskeisenä kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan haasteena voidaan pitää neuvottelurakenteiden toimivuutta. Uudistuksen myötä lakisääteinen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle, mutta kunnan vastuulla säilyvät erilaiset hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Tarkastuslautakunnan saamien selvitysten mukaan verkostojen ja yhteistyön merkitys on huomioitu keskeisenä osana hyvinvointiyksikön työskentelyä. Tulevaisuudessa kunnilla on alueen suuntaan neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus, mutta yhteisen linjan muodostaminen muuttuu vaikeaksi, mikäli asioista ei päästä yhteisymmärrykseen. Monien osapuolten välisen yhteistyön riskinä voidaan pitää sitä, että sen tulokset näyttäytyvät epäselvinä ja toimintamahdollisuudet verkostoissa jäävät useiden toimijoiden aiheuttamassa ristipaineessa ainoastaan näennäisiksi. Tämän vuoksi yhteistyöllä saavutettujen tulosten jäsentämiseen ja raportointiin tulisi tarkastuslautakunnan mukaan kiinnittää tulevaisuudessa erityistä huomiota.

Yhteenveto

Seuraavat asiat tai tavoitteet ovat edistyneet hyvin ja tai niillä on myönteisiä vaikutuksia:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen on varauduttu ennakoivasti siirtämällä palvelut vuoden 2022 ajaksi väliaikaisen kuntayhtymän järjestämisvastuulle sekä muodostamalla kaupungin konsernihallintoon kuntaan jäävistä hyvinvointipalveluista vastaava tulosalue.

Yhteistyörakenteiden ja verkostojen merkitys on tunnistettu sekä nostettu toiminnan keskiöön uuden hyvinvointipalveluiden yksikön toiminnassa.

Seuraavia asioita voidaan kehittää tai tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää:

Hyvinvointialueuudistuksen myötä yhteistyöverkostojen hallinta sekä kuntalaisten hyvinvointia koskevat neuvottelut muuttuvat entistä monimutkaisemmaksi. Uudistus on vielä tarkasteluhetkellä kesken, eivätkä rakenteet ole saavuttaneet lopullista muotoaan. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tulevaisuudessa huomiota kohdistettaisiin erityisesti johtamisella ja verkostotyöllä aikaansaatujen tulosten selkeään ja havainnolliseen raportointiin.

Kaupungin tietojärjestelmien mukaan viimeisin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu vuosilta 2017-2020. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021. Uuden laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelutyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2023. Uuden hyvinvoinnin tulosalueen muodostamisen tulisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan parantaa mahdollisuuksia säilyttää hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten raportointi ajantasaisena.

Hyvinvointityötä tekevien järjestöjen rahoituksen jakautuminen kunnan ja hyvinvointialueen kesken on alueuudistuksen jäljiltä edelleen epäselvää, millä on vaikutuksia järjestöjen toiminnan suunitteluun. Tarkastuslautakunta toteaa, että järjestöt tekevät kuntalaisten näkökulmasta ennalta ehkäisevää hyvinvointityötä, jolloin niiden toimintaedellytysten varmistamiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Seuraava asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia:

Tarkastuslautakunnan tiedossa ei ole, kuinka väliaikaiselle hyvinvointikuntayhtymälle vuodelle 2022 budjetoidun maksuosuuden käyttöä on kaupungin toimesta valvottu. Konsernihallinnon toimintakertomuksen mukaan talouden seuranta kuntayhtymän johdon kanssa oli säännöllistä, mutta kustannusten ylitys tuli silti osittain yllätyksenä.