Ohita valikko

Tarkastuslautakunnan toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaasan kaupungin strategiset ja samalla kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty kaupungin talousarviossa vuodelle 2022.

Seuraavassa on esitetty tarkastuslautakunnan arvioinnin kulku kuluvalla valtuustokaudella.

 1. Ensimmäinen vuosi: Toiminnan ja palvelutuotannon perusteet

   

  • Strateginen päätöksenteko ja johtamisjärjestelmät – kaupunginvaltuuston
   toiminnan reunaehdot ja päätösten toteutumisen edellytykset
  • Toiminnan johtaminen – valvonta ja riskienhallinta
  • Taloudelliset lähtökohdat valtuustokauteen
  • Erillisarvioinnit
 2. Toinen ja kolmas vuosi: Toiminta ja palvelutuotanto käytännössä

   

  • Kaupunkikonsernin ja kaupungin strategisten painopisteiden valinta,
   painopisteiden toteutumisen arviointi suhteessa vuosittaisiin tavoitteisiin
  • Talouden tasapaino ja talouden kehitys
  • Erillisarvioinnit
 3. Neljäs vuosi: Tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus – valtuustokauden tulokset

   

  • Valtuustokauden strategian toteutumisen yhteenvetoarviointi – miten
   strategiaa toteutettiin, kuinka painopisteet toteutuivat?
  • Talouden tasapaino ja talouden kehitys
  • Erillisarvioinnit valtuustokaudella

2.1: Arviointitoiminta

Arviointia tehtäessä käytetään hyväksi muiden kaupunkien vertailutietoja, kaupungin järjestelmien tuottamaa tietoa, haastatteluja ja kuulemisia, arviointikertomusten johdosta annettuja vastauksia ja tehtyjä päätöksiä sekä lautakuntaa varten erikseen laadittua materiaalia ja selvityksiä. Tarkastuslautakunta käyttää vertailukaupunkeina 50 001-100 000 asukkaan kaupunkeja.

Seuraavassa on esitetty arvioinnin tukena käytettävät merkit ja lausekkeet:

Plus:  Asia tai tavoite on edistynyt hyvin ja tai siitä on myönteisiä vaikutuksia.
Tähti:  Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.
Minus:  Asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia.

Vuoden 2021 kesällä toimikautensa aloittanut tarkastuslautakunta on toimittanut tämän arviointikertomuksen. Kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Tämän perusteella tässä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot eivät ole olleet erillisellä lausuntokierroksella ennen julkaisemistaan.

Arviointityössä tarkastuslautakuntaa avustaa tarkastusyksikkö.

2.2: Tarkastuslautakunta

 

Kuvassa tarkastuslautakunta ja tarkastusyksikkö vuonna 2022. Vasemmalta edessä istumassa tarkastusjohtaja Matti Rosvall, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen ja arviointi- ja tarkastussihteeri Iida Mäki. Takana vasemmalta Robert Grönblom, Tauno Tuomisto, Maria Storgård, Juha Rantala, Raija Kujanpää, Erkki Teppo ja Johanna Lehtonen.

Kuluvalla valtuustokaudella Vaasan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Heimo Hokkanen, puheenjohtaja, varalla Isa-Maria Söderudd.
Juha Rantala, varapuheenjohtaja , varalla Kaarlo Lepistö.
Robert Grönblom, varalla Kaj Smeds.
Raija Kujanpää, varalla Sari Saarikoski.
Johanna Lehtonen, varalla Bjarne Norrgrann.
Maria Storgård, varalla Gunlög Ingves.
Erkki Teppo, varalla Pekka Perälä.
Tauno Tuomisto, varalla Juhani Rautakoski.
Piia Yli-Heikkuri, varalla Virva Hirvi-Nevala.