Ohita valikko
Rivitalo

Kiinteistönmuodostus

Asemakaava-alueella tontti, jota ei ole merkitty tonttina kiinteistörekisteriin, on rakennuskiellossa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 135 §). Niin ikään tontti, joka rajoiltaan ei ole voimassaolevan asemakaavan tai tonttijaon mukainen, on rakennuskiellossa.

Asemakaavassa alue jaetaan kortteleihin, joille osoitetaan käyttötarkoitus ja rakennusoikeus. Asemakaavan pohjalta kortteliin laaditaan tonttijako, jossa osoitetaan, miten kortteli jaetaan rakennuspaikoiksi (tonteiksi). Tontti muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomalla tai muulla kiinteistönmuodostustoimenpiteellä, jonka jälkeen se merkitään kiinteistörekisteriin ja tontille voidaan myöntää rakennuslupa.

Vaasan kaupungin kiinteistötoimi vastaa kiinteistönmuodostuksesta asemakaava-alueella. Kaikille toimenpiteille edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako. Asemakaava-alueen ulkopuolella ja Vähänkyrön alueella kiinteistönmuodostuksesta vastaa Maanmittauslaitos.

Tonttijaon muutos

Voimassa olevaa tonttijakoa (tonttien rajoja) voidaan tietyin edellytyksin muuttaa vastaamaan tontille suunniteltua rakentamista. Tonttijaon muutoksen tulee soveltua voimassa olevaan asemakaavaan. Maanomistaja voi hakea tonttijaon ja sen laatimisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Tonttijaon muutoksen jälkeen uudet tontit on muodostettava uudelleen lohkomalla, tunnus-/laadunmuutoksella tai kiinteistöjen yhdistämisellä.

Tontin lohkominen

Tontin lohkominen suoritetaan, kun osa kiinteistöstä (määräala) halutaan muodostaa asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Lohkominen on juridinen toimenpide, jossa määritetään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset käyttöoikeudet ja rasitteet sekä osuudet yhteisiin alueisiin. Muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin.

Kiinteistön tunnus- ja laadunmuutos, kiinteistöjen yhdistäminen

Tontti voidaan muodostaa tunnus- tai laadunmuutoksella, jos kiinteistön rajat ovat täsmälleen voimassa olevan tonttijaon mukaiset. Tällöin tehdään kiinteistörekisterinpitäjän päätös, jossa kiinteistö merkitään tonttina kiinteistörekisteriin ja sille annetaan uusi rekisterinumero. Vastaavasti tontti voidaan tietyin edellytyksin muodostaa yhdistämällä kiinteistöt, mikäli yhdistettävien kiinteistöjen ulkorajat ovat täsmälleen voimassa olevan tonttijaon mukaiset.

Rasitetoimitus

Rasitetoimituksessa perustetaan toisen omistamaan kiinteistöön käyttöoikeus autopaikkojen, kulkuyhteyden, maa- tai ilmajohdon tms. pitämistä varten. Oikeus merkitään kiinteistörekisteriin, jolloin se on mahdollisista omistajanvaihdoksista riippumaton. Sopimukseen perustuva rasitteen muuttaminen tai poistaminen voidaan tehdä yleensä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Kiinteistönmääritys

Kiinteistönmääritys voi olla tarpeen, kun kiinteistön rajat tai rajamerkit ovat epäselvät. Kiinteistönmääritystoimituksessa (rajankäynti) tontin rajat selvitetään arkistotutkimuksin, pidetään toimituskokous ja rajamerkit merkitään maastoon. Kiinteistönmääritystä ei kuitenkaan useimmiten tarvita asemakaava-alueilla; Mikäli tontin rajamerkit ovat kadonneet, riittää yleensä rajamerkkien uudelleen laittaminen koordinaattien perusteella.

Muut toimenpiteet

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi asemakaava-alueella tapahtuva halkominen, tilusvaihto, tontin osan lunastus tai kiinteistörekisterivirheen korjaaminen. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä kiinteistötoimeen.

Hinnasto

Taksat yleisimmille toimenpiteille:

Toimenpide Hinta (€)
Tonttijaon muutos – 1-2 tonttia 720
– lisätontit (€/kpl) 160
Tontin lohkominen – pinta-ala < 2000m² 1230
– pinta-ala 2001-10 000 m² 1500
– pinta-ala > 10 000m² 1740
Tunnus- ja laadunmuutos – ilman maastomittauksia 395
– maastomittauksilla 680
Kiinteistöjen yhdistäminen – KML 214.1 § 440
– KML 214.2 § 550
Rasitetoimitus, rasitteen perustaminen – 1-2 rasitetta 580
– seuraavat (€/kpl) 160
Rasitteen muuttaminen tai poistaminen (sopimus) – 1-2 rasitetta 350
– seuraavat (€/kpl) 125
Rajankäynti 655

Hinnat perustuvat teknisen lautakunnan päätökseen.

Kaikki taksat löytyvät:

Kiinteistötoimen taksat ja asiakasmaksut

 

Ota yhteyttä