Förbigå menyn
Radhus

Fastighetsbildning

På sådana fastigheter på detaljplaneområde som inte är införda som tomter i fastighetsregistret gäller byggförbud (markanvändnings- och bygglagen § 135). Även på tomter vars gränser inte stämmer överens med den gällande detaljplanen eller tomtindelningen gäller byggförbud.

I detaljplanen är området indelat i kvarter. För kvarteren anges användningsändamål och byggrätt. Utgående från detaljplanen görs en tomtindelning upp för kvarteret, i den anges hur kvarteret är indelat som byggplatser, alltså tomter. Tomter bildas till självständiga fastigheter genom styckning eller andra fastighetsbildningsåtgärder, därefter antecknas de i fastighetsregistret, varvid bygglov kan beviljas på tomten.

För fastighetsbildningen på detaljplaneområdena ansvarar Vasa stads fastighetssektor. En förutsättning för alla åtgärder är en gällande detaljplan och en bindande tomtindelning. För fastighetsbildningen utanför detaljplaneområdena och i Lillkyro ansvarar Lantmäteriverket.

Ändring av tomtindelning

Den gällande tomtindelningen, d.v.s. tomtgränserna, kan under vissa förutsättningar ändras så att den motsvarar planerat byggande på tomten. Ändringen av tomtindelningen bör passa ihop med den gällande detaljplanen. Markägaren kan ansöka om tomtindelning och för uppgörandet av den uppbärs en avgift i enlighet med gällande taxa. Efter en ändring av tomtindelningen ska de nya tomterna bildas genom styckning, betecknings-/artändring eller sammanslagning av fastigheter.

Styckning av tomt

När man vill bilda en del av en fastighet (ett outbrutet område) till en tomt i enlighet med detaljplanen och tomtindelningen, genomförs en styckning av tomten. Styckningen är en juridisk åtgärd, där tomtgränserna, arealen, eventuella nyttjanderätter och servitut samt andelar i samfällda områden fastställs. Uppgifterna om den tomt som bildas införs i fastighetsregistret.

Ändring av en fastighets beteckning och art samt sammanslagning av fastigheter

Om fastighetsgränserna helt stämmer överens med den gällande tomtindelningen kan en tomt bildas med en betecknings- eller artändring. Då fattar fastighetsregisterföraren ett beslut, i vilket fastigheten anges som tomt i fastighetsregistret och den får ett nytt registernummer. Under vissa förutsättningar kan en tomt också bildas genom sammanslagning av fastigheter, ifall de yttre gränserna för de fastigheter som sammanslås helt stämmer överens med den gällande tomtindelningen.

Servitutsförrättning

Vid en servitutsförrättning stiftas rätt att använda någon annans fastighet för bilplatser, vägförbindelser, jord- eller luftledningar o.d. Rätten antecknas i fastighetsregistret och därmed är den oberoende av eventuella ägarbyten. Ett servitut som är baserat på avtal kan i allmänhet ändras eller upphävas med beslut av fastighetsregisterföraren.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning kan behövas när en fastighets gränser eller råmärken är oklara. Vid en fastighetsbestämning (rågång) utreds tomtgränserna med arkivundersökningar, hålls ett förrättningssammanträde och råmärkena märks ut i terrängen. På detaljplaneområden behövs oftast inte någon fastighetsbestämning; Ifall tomtens råmärken är försvunna, räcker det i allmänhet med att råmärkena placeras ut på nytt i enlighet med koordinaterna.

Andra åtgärder

Andra åtgärder är exempelvis klyvning på detaljplaneområden, ägobyte, inlösen av tomtdel och korrigering av fel i fastighetsregistret. Ytterligare information ger Fastighetssektorn.

Prislista

Taxa för de vanligaste åtgärderna:

Åtgärd Pris (€)
Ändring av tomtindelning – 1–2 tomter 720
– fler tomter (€/st) 160
Styckning av tomt – areal < 2000 m² 1230
– areal 2001–10 000 m2 1500
– areal > 10 000 m² 1740
Fastighets- och artändring – utan terrängmätning 395
– med terrängmätning 680
Sammanslagning av fastigheter – Fastighetsbildningslagen § 214.1 440
– Fastighetsbildningslagen § 214.2 550
Servitutsförrättning, stiftande av servitut – 1–2 servitut 580
– följande (€/st) 160
Ändring eller hävning av servitut (avtal) – 1–2 servitut 350
– följande (€/st) 125
Rågång 655

Priserna är baserade på tekniska nämndens beslut.

 

Ta kontakt