Ohita valikko

Merenkurkun koulu

Merenkurkun koulu on Vaasan keskustassa sijaitseva noin 400 oppilaan yläkoulu (vuosiluokat 7-9). Koulussa annetaan yleisopetuksen lisäksi ruotsinkielistä kielikylpyopetusta, kaksikielistä opetusta suomi-englanti sekä joustavaa perusopetusta (JOPO).

Koulun historia

Merenkurkun koulu toimii Vaasassa koulurakennuksessa, joka on otettu käyttöön vuonna 1928.

Alkuaan Vaasan yhteiskoulun nimellä tunnettu koulu aloitti kuitenkin toimintansa jo 1.9.1923 vuokratiloissa Pitkäkadulla. Vaasan yhteiskouluyhdistys oli päättänyt perustaa koulun, koska suomenkieliset koulut, lyseo ja tyttökoulu, eivät pystyneet ottamaan vastaan kaikkia pääsykokeissa hyväksyttyjä.

Vuosina 1960–1961 kouluun rakennettiin uusi siipi, jossa on muun muassa luokkahuoneita ja koulun liikuntasali.

Yläasteen nimenä on vaihdellen ollut Vaasan yhteiskoulun yläaste, Kasarmintorin yläaste ja Merenkurkun yläaste. Kun yläaste-nimitykset 2000-luvulla poistuivat käytöstä, koulun nimeksi tuli nykyinen Merenkurkun koulu.

Kielikylpyopetus (ruotsi)

Vuodesta 1997 lähtien Merenkurkun koulun erityistehtävänä on ollut yläkouluikäisten oppilaiden ruotsinkielinen kielikylpyopetus.

Kielikylvyn tavoitteena on kehittää oppilaan ruotsinkielen taitoa niin, että hän selviytyy erilaisista arkipäivän tilanteista ruotsin kielellä sekä puhuu, ymmärtää ja tuottaa kieltä aktiivisesti.

Ruotsinkielellä opetetaan osa yhteisistä oppiaineista sekä osa valinnaisista oppiaineista. Noin kolmasosa koulun oppilaista on kielikylpyoppilaita.

Kaksikielinen opetus (englanti-suomi)

Vaasassa järjestetään kaksikielistä opetusta englanniksi ja suomeksi Suvilahden koulussa (luokat 1-6) sekä Merenkurkun koulussa (luokat 7-9). Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan rinnakkain sekä suomeksi että englanniksi.

Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan valmiuksia jatkaa IB-lukioon tai muuhun englanninkieliseen oppilaitokseen sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta suomenkielisiin jatko-opintoihin.

Vaikka opetuksessa on kyse ainesisällön opettamisesta vieraalla kielellä, huolehditaan siitä, että oppilaat hallitsevat ainesisällön myös omalla äidinkielellään.

Lue lisää kaksikielisestä opetuksesta

Joustava perusopetus JOPO

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä ja antaa valmiudet selviytyä opiskelussa. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla vahvistetaan huoltajien ja koulussa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä.

Opiskelu perustuu toiminnalliseen oppimiseen. Lukuvuosi jakautuu lähiopetukseen, työssä oppimiseen, leirikouluihin sekä työpaikkakäynteihin. Jopo-opetukseen haetaan pääsääntöisesti 7. luokan keväällä. Opetus järjestetään pienryhmässä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Koulun henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi
  • Oppilashuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi