Ohita valikko
Lapsia koulussa

Tukea koulunkäyntiin

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Tukimuotoja ovat esimerkiksi:

  • kodin ja koulun välinen yhteistyö
  • tukiopetus
  • opetuksen eriyttäminen
  • osa-aikainen erityisopetus
  • oppilaan ohjaus
  • oppilashuollollinen tuki
  • avustajapalvelut
  • apuvälineet

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Yleinen tuki

Jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on jatkuvampaa, suunnitelmallisempaa ja yksilöllisempää oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemista silloin kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään moniammatillisesti pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. 

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. 

Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuen, moniammatillisen yhteistyön ja yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu. 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Pe­rus­o­pe­tuk­sen hal­lin­non au­kio­loai­ka

  • 9-15