Förbigå menyn

Merenkurkun koulu

Merenkurkun koulu är en finskspråkig skola i centrum av Vasa med cirka 400 elever (åk 7–9). I skolan ges förutom allmän undervisning även språkbadsundervisning på svenska, tvåspråkig undervisning i finska-engelska samt flexibel grundläggande utbildning (JOPO).

Skolans historia

Merenkurkun koulu är verksam i en skolbyggnad som har tagits i användning år 1928.

En skola som gick under namnet Vaasan yhteiskoulu inledde sin verksamhet redan 1.9.1923 i en hyreslokal på Storalånggatan. Vaasan yhteiskouluyhdistys hade beslutat grunda en skola eftersom de finskspråkiga skolorna, lyceet och flickskolan inte kunde ta emot alla som godkänts i inträdesproven.

Under åren 1960–1961 byggdes i skolan en ny flygel, där det nu finns bland annat klassrum och skolans gymnastiksal.

Namnet på skolans högstadium har ändrats flera gånger och har tidigare varit; Vaasan yhteiskoulun yläaste, Kasarmintorin yläaste och Merenkurkun yläaste. Då högstadium-benämningen togs ur bruk på 2000-talet ändrades skolans namn till Merenkurkun koulu.

Språkbadsundervisning (svenska)

Sedan år 1997 har Merenkurkun koulu haft en specialuppgift, dvs. ordna språkbadsundervisning på svenska för elever i åk 7–9.

Syftet med språkbadsundervisningen är att utveckla elevernas färdigheter i svenska så att de klarar av olika vardagliga situationer på svenska och kan aktivt tala språket samt förstå och producera det.

Undervisning ges i en del av de gemensamma läroämnena på svenska och i en del av de valfria läroämnena. Av skolans elever är cirka en tredjedel språkbadselever.

Tvåspråkig undervisning (engelska-finska)

I Vasa ordnas tvåspråkig undervisning på engelska och finska i Suvilahden koulu (åk 1–6) och i Merenkurkun koulu (åk 7–9). I den tvåspråkiga undervisningen studerar eleverna jämsides både på finska och engelska.

Målet med den engelskspråkiga undervisningen är att förstärka elevens färdigheter för fortsatta studier i IB-gymnasiet eller i någon annan engelskspråkig läroanstalt utan att för den skull utesluta möjligheten till fortsatta studier på finska.

Även om det i undervisningen är fråga om undervisning i läroämnets ämnesinnehåll på ett främmande språk, ser man i årskurserna 7–9 till att eleverna också behärskar ämnesinnehållet på sitt modersmål.

Läs mer om den tvåspråkiga undervisningen

.

Flexibel grundläggande utbildning JOPO

Målet med den flexibla grundläggande utbildningen är att på ett övergripande sätt förstärka elevens studiemotivation och livshantering.

Utöver avläggandet av den grundläggande utbildningens lärokurs är målet även att stöda elevens övergång till utbildning på andra stadiet samt att ge färdigheter att klara sig i studierna. Särskild uppmärksamhet fästs vid de arbetsformer, med hjälp av vilka vårdnadshavarnas och skolans anställdas gemensamma fostringsarbete förstärks.

Studierna baserar sig på verksamhetsbaserad inlärning. Läsåret delas upp i närundervisning, inlärning i arbete, lägerskolor samt arbetsplatsbesök. Till den flexibla JOPO-undervisningen kan man söka från sjunde årskursen på våren. Undervisningen ordnas i smågrupper.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt