Förbigå menyn
Lapsia koulussa

Stöd för lärande och skolgång

Genom att stöda lärandet och skolgången skapas goda förutsättningar för elevens växande, utveckling och lärande.

Varje elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Elevens lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs.

Stödformerna är till exempel:

  • samarbete mellan hemmet och skolan
  • stödundervisning
  • differentiering av undervisning
  • specialundervisning på deltid
  • elevhandledning
  • elevvårdstjänster
  • biträdestjänster
  • särskilda hjälpmedel

Stödet ska vara flexibelt, långsiktigt planerat och anpassas enligt behovet av stöd. Formerna av stöd ska användas enskilt eller samtidigt för att komplettera varandra.

Allmänt stöd

Det allmänna stödet riktar sig till alla elever som tillfälligt behöver stöd i sin skolgång. Stödet finns som en naturlig del i all fostran och undervisning.  Det allmänna stödet skall stöda eleven så att målen för undervisningen kan uppnås.

Intensifierat stöd

Det intensifierade stödet är ett mera kontinuerligt, systematiskt och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång, i situationer då det allmänna stödet inte räcker till. Utgående från en yrkesövergripande pedagogisk bedömning behandlas inledandet av det intensifierade stödet. Det intensifierade stödet ska ges eleven i enlighet med en plan som ska göras upp för elevens lärande.

Särskilt stöd

Särskilt stöd ges elever som inte kan uppnå målen för växande, lärande eller inlärning när det intensifierade stödet inte är tillräckligt. För att ge särskilt stöd måste utbildningsanordnaren göra ett förvaltningsbeslut . En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) ska göras upp för eleven. Ur planen ska framgå hur undervisningen och det övriga stödet enligt beslutet om särskilt stöd ska ordnas för eleven.

Utöver specialundervisning kan eleven behöva till exempel omfattande elevvårdsstöd, habilitering eller annat individuellt stöd. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett yrkesövergripande samarbete och individuell handledning betonas.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt