Ohita valikko
talvi

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluu sekä luontoarvoista, että ihmisen elinympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen. Ilman, vesistöjen ja maaperän tila vaikuttaa paitsi luontoympäristöön, myös monin tavoin ihmisen hyvinvointiin.

Ympäristöosasto valvoo yhdessä ELY-keskuksen kanssa ihmistoiminnasta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta, kuten ravinnepäästöjä vesiin ja savukaasupäästöjä ilmaan. Kaupungin ilman sekä merialueen ja Kyrönjoen veden tilaa seurataan säännöllisesti. Suurimpien kuormittajien, kuten teollisuuslaitosten, jätevedenpuhdistamoiden ja suurten tuotantoeläintilojen ympäristökuormitusta rajoitetaan ympäristölupamenettelyllä.

Keskeinen ympäristönsuojelua ohjaava laki on ympäristönsuojelulaki. Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Vaasan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristösuojelun luvat

Eräistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä lupahakemus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat muun muassa kalliomurskaamo, suurehkot tuotantoeläintilat ja ammattimainen jätteiden käsittely. Luettelo ympäristöluvan varaisista toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 1.

Rekisteröinnin varaisia toimintoja ovat pääsääntöisesti polttoaineiden jakeluasemat, 1-50 MW:n tehoiset energiantuotantolaitokset sekä asfalttiasemat, eräät liuotinaineita käyttävät laitokset sekä betoniasemat ja betonituotetehtaat. Luettelo rekisteröitävistä toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 2.

Maa-ainesten, kuten kallion, soran tai mullan ottamiselle kaupallista tarkoitusta varten tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Lupalomakkeet:

Ympäristönsuojelun ilmoitukset

Eräistä toiminnoista tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä lupahakemus tai ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen varaisia ovat muun muassa suuret sahalaitokset, öljyjen ja kemikaalien varastointi, osa elintarviketeollisuudesta ja tuotantoeläinsuojista sekä pienet luotiaseiden ampumaradat. Luettelo ilmoituksen varaisista toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

Ammattimainen jätteiden keräys on ilmoituksenvaraista jätelain 100 §:n mukaan. Myös jätteitä ammattimaisesti kuljettavan tulee ilmoittautua ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Lannan tilapäisestä varastoinnista (patteroinnista) ennen sen levitystä peltoon tulee tehdä nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus.

Ilmoituslomakkeet

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto

Yhteyshenkilö