Förbigå menyn
vinter

Miljöskydd

Till miljöskyddet hör att ta hand om både naturvärdena och en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö för människan. Luftens, vattendragens och jordmånens tillstånd inverkar förutom på naturmiljön även på många olika sätt på människans välmående.

Miljöavdelningen övervakar tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen den belastning som mänsklig verksamhet medför miljön, såsom näringsutsläpp i vatten och rökgasutsläpp i luften. Tillståndet hos luften i staden och vattnet i havsområdet och Kyro älv följs upp regelbundet.

De största belastarnas, såsom industrianläggningarnas, avloppsvattenreningsverkens och de stora produktionsdjursgårdarnas miljöbelastning begränsas enligt miljötillståndsförfarandet.

En viktig lag som reglerar miljöskyddet är miljöskyddslagen. Byggnads- och miljönämnden fungerar som Vasa stads miljöskyddsmyndighet.

Vasa stads miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddstillstånd

Enligt miljöskyddslagen ska tillståndsansökan lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet om vissa verksamheter.

Verksamheter som det krävs miljötillstånd för är bland annat bergkross, större produktionsdjursgårdar och professionell avfallshantering. En förteckning över verksamheter för vilka miljötillstånd krävs finns i bilaga 1 i miljöskyddslagen.

Verksamheter som ska registreras är i regel bränsledistributionsstationer, energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt är över 1 men högst 50 megawatt, asfaltstationer, vissa anläggningar var organiska lösningsmedel används samt betongstationer och betongproduktfabriker. En förteckning över verksamheter för vilka registrering krävs finns i bilaga 2 i miljöskyddslagen.

För att ta marksubstanser, såsom berg, grus eller mull för kommersiellt ändamål behövs tillstånd i enlighet med marktäktslagen.

Tillståndsblanketter

Miljöskyddsanmälningar

Enligt miljöskyddslagen ska anmälan lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet om vissa verksamheter.

Anmälningspliktiga är t.ex. större sågverk, större olje- och kemikalielager, en del av livsmedelsindustrin och djurstallar samt mindre skjutbanor. Listan om anmälningspliktiga anläggningar finns i bilaga 4 i miljöskyddslagen.

För yrkesmässig insamling av avfall krävs enligt 100 § i avfallslagen en anmälan. Också den som yrkesmässigt transporterar avfall bör göra en anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralens avfallshanteringsregister.

Enligt nitratförordningen bör en anmälan göras om tillfällig lagring av stallgödsel (lagring av gödsel i stackar) innan den sprids ut på åkrar.

Tillfälligt störande buller eller arbeten eller händelser som medför vibrationer bör meddelas på förhand, dvs. en s.k. bulleranmälan ska göras i enlighet med 118 § miljöskyddslagen.

Anmälningsblanketter

Miljöskyddets gemensamma mailadress

Vasa stads miljöavdelning