Ohita valikko
talvi

Ympäristön tilan seuranta

Ennakoivaan ympäristönsuojeluun kuuluu selvitysten ja tutkimusten tekeminen sekä erilaisten suunnitelmien ja ohjelmien laatiminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Vaasassa kaupungin keskustan ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisin mittauksin erikokoisten hiukkasten ja typen oksidien osalta. Mittausten laadun takaamiseksi on käytössä laatujärjestelmä.

Lue lisää Vaasan ilmanlaadun seurannan laadunvarmistuksesta. (pdf)

Jatkuvatoimisten mittausten tuloksia voi seurata lähes reaaliaikaisesti ilmanlaatuportaalin kautta. Määrävälein toteutetaan myös ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus, jossa seurataan ilman laatua ja siinä pitkällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia herkkien luontoindikaattoreiden, kuten jäkälien avulla.

Vaasan tämän viikon päästötilanne

Kaupungin kasvaessa maa- ja metsätalouskäytössä olleita alueita muuttuu erilaisiksi asuin-, teollisuus-, palvelu- ja liikennealueiksi. Uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä suunniteltavan alueen luontoarvot tutkitaan ja arvokkaat luontokohteet jätetään rakentamatta.

Ilmanlaadun seurantasuunnitelma

Kasvihuonepäästöt

Kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen määrä raportoidaan viikon jaksoissa.

Lue kasvihuonekaasupäästöistä enemmän CO2-raportista.

Kaupungin ympäristöraportti

Kaupungin ympäristöraportti kuvaa kaupungin ympäristöasioiden hallintaa, ympäristön tilan kehitystä sekä ympäristönsuojelusta aiheutuvia rahallisia kustannuksia, tuottoja ja ympäristön hyväksi tehtyjä investointeja.

Lue Vaasan ymparistöraportti 2015

 

Merialue ja Kyrönjoki

Merialueen ja Kyrönjoen tilaa seurataan niille laadittujen seurantaohjelmien mukaisesti.

Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto