Ohita valikko

Opiskelu

Nuoret opiskelee

Lukuvuosi ja aikataulut

Lukuvuosi 2023-2024

Koulu alkaa​​ ke 09.08.2023.

Periodi 1: ke 9.8.2023 – pe 29.9.2023

 • ei päättö- ja arviointiviikkoa

Periodi 2: ma 2.10.2023 – ti 28.11.2023

 • syysloma viikko 42 ma 16.10.2023 – pe 20.10.2023
 • päättö- ja arviointiviikko pe 17.11.2023 – ti 28.11.2023

Periodi 3: ke 29.11.2023 – ti 6.2.2024

 • itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023
 • joululoma ja loppiainen pe 22.12.2023 – pe 5.1.2024
 • päättö- ja arviointiviikko pe 26.1.2024 – ti 6.2.2024

Periodi 4: ke 7.2.2024 – ma 8.4.2024

 • talviloma viikko 9 ma 26.2.2024 – pe 1.3.2024
 • pääsiäisloma pe 29.3.2024 – ma 1.4.2024
 • päättö- ja arviointiviikko ti 26.3.2024 – ma 8.4.2024

Periodi 5: ti 9.4.2024 – pe 31.5.2024

 • vappu ke 1.5.2024
 • helatorstai to 9.5.2024
 • päättö- ja arviointiviikko ti 21.5.2024 – to 30.5.2024
 • kevätjuhlat pe 31.5.2024
 • lakkiaiset la 1.6.2024

Palkin 8 koe on päättöviikkoa edeltävänä päivänä klo 12.50 alkaen ellei toisin ilmoiteta.​

Työpäivät 2023-2024 (pdf)​

Vanhempainillat Kirkkopuistikon kiinteistössä:

 • uudet S2-lukijat: ti 29.8.2023 klo 17.30
 • juniorit: ti 10.10.2023 klo 17.30
 • abit:​ to 2.11.2023 klo 17.30
 • seniorit: ke 8.11.2023

Alempaa täältä sivuilta löytyy lisäksi tietoa erityisesti abeja koskevista aikatauluista sekä ylioppilaskirjoitusten aikatauluista.

Opintojakson suorittaminen ja arviointi

Opintojakso, sen suorittaminen ja arvosanamerkinnät

Opiskelijan suorittama opintojakso arvostellaan sen päätyttyä. Opintojakson arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi mm. opintojakson arviointikeskusteluja.

Opetukseen osallistuminen kuuluu osana opintojakson suorittamiseen. Ks. poissaolot. Muussa tapauksessa opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson ja opintojakso jätetään arvostelematta. Oppiaineissa, joissa jatkuva näyttö on keskeinen arvioinnin kohde, voi poissaoloraja opintojaksoa kohden olla edellä mainittua alhaisempi. Opintojaksoa ei arvostella opiskelijan harjoittaman vilpin vuoksi vaan opintojakso on käytävä uudelleen. Soveltava opintojakso ja itsenäisesti opiskeltu opintojakso on suoritettava aina hyväksytysti, jotta se voidaan lukea opiskelijan opintojen kokonaismäärään. Suoritettua opintojaksoa ei voi mitätöidä, Mutta mikäli opiskelija haluaa keskeyttää opintojakson, hänen tulee ilmoittaa siitä opettajalle opintojakson aikana.

Opintojakso arvostellaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin:
4 (hylätty)
5 (välttävä)
6 (kohtalainen)
7 (tyydyttävä)
8 (hyvä)
9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)

tai käyttämällä suoritusmerkintää S (= suoritettu) / H (= hylätty).

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi voi täydentää ja täsmentää numeroarvostelua. Numeroarvosanoin arvostellaan kaikki pakolliset ja syventävät opintojaksot. Soveltavista kursseista annetaan pääsääntöisesti suoritusmerkintä, jollei ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa jonkin opintojakson kohdalla toisin mainita.

Hylätty itsenäisesti suoritettu opintojakso merkitään kirjaimella H.

Mikäli opintojakso on keskeytetty, jaksotodistukseen merkitään kirjain K.

Mikäli koe tai osasuoritus on tekemättä, merkitään kirjain P. Tällainen puuttuva suoritus on tehtävä viimeistään seuraavan kevät/syyslukukauden aikana.

Opintojaksoa ei arvostella opiskelijan harjoittaman vilpin tai plagioinnin vuoksi vaan opintojakso on käytävä uudelleen. Toistuvassa tai törkeässä tapauksessa rehtori voi antaa myös kirjallisen varoituksen.​
Opintojakson arvioinnissa tulee ottaa huomioon diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat häiriöt, lukihäiriöt ja maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet. Opiskelijalla on tällöin mahdollisuus erityisjärjestelyihin tilanteen mukaan ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.

Kunkin opintojakson arvosteluperusteet on selvitettävä opiskelijalle opintojakson alussa.

Itsenäinen opiskelu

Jonkin oppiaineen opintojakso voidaan suorittaa perustellusta syystä itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa opiskelua ilman lähiopetusta. Kyse on tällöin opintojakson ensikertaisesta opiskelusta itsenäisesti, ei jo suoritetun opintojakson uudelleen opiskelusta. Asiasta on sovittava henkilökohtaisesti etukäteen ja siitä laaditaan kirjallinen sopimus ao. opettajan kanssa.

Opintojakso on suoritettava pääsääntöisesti silloin, kun se on tarjottimessa tarjolla. Mikäli opiskelet jonkin opintojakson itsenäisesti, suhtaudu siihen täydellä vakavuudella. Hyvä arvosana vaatii paljon työtä. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta saatua hylättyä arvosanaa ei lueta opintojen kokonaismäärään.

Opintojakson suorittaminen uudelleen

Suoritetun opintojakson arvosanan korottaminen

Suoritetun opintojakson arvosanaa on mahdollista korottaa kerran siten kuin hylätyn ja hyväksytyn arvosanan korottamisesta määrätään.

Hylätyn arvosanan korottaminen

Hylättyä arvosanaa voi korottaa uusinnassa; ajankohdat ovat työjärjestyksessä. Uusintoihin ilmoittaudutaan kirjallisesti asianomaiselle opettajalle työjärjestyksessä määrättyyn päivään mennessä. Vain yhtä opintojaksoa on mahdollisuus korottaa samalla koekerralla.

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Hyväksytyn opintojakson voi korottaa käymällä opintojakso uudelleen tai tekemällä uusintakokeen. Hyväksytyn opintojakson uusinnasta sovitaan aina kirjallisesti asianomaisen opettajan kanssa työjärjestyksessä määrättyyn päivään mennessä.

Parempi arvosana jää aina voimaan.

Uusintakoe

Opiskelijalla on oikeus osallistua yhden kerran hylätyn opintojakson uusintakuulusteluun (jos hän on saanut arvosanan neljä (4) tai on ollut hyväksytystä syystä poissa kokeesta, ks. poissaolot). Uusintakokeeseen on osallistuttava välittömästi sen jakson jäl­keisessä uusintakokeessa, jossa ko. opintojakso oli. Muut mahdollisesti puuttuvat osasuoritukset on tehtävä viivyttelemättä (muutoin opintojakso keskeytyy). Aiheeton poissaolo uusintako­keesta tulkitaan käytetyksi suorituskerraksi. Hyväksyttyjä suorituksia EI tässä kokeessa voi yrittää korottaa.

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua Wilman Tiedotteet-osiossa oloevan linkin kautta viimeistään opinto-oppaassa määrättynä päivänä. Määräajan jälkeen linkki sulkeutuu. Suullisia ilmoittautumisia EI tunneta. ID-kortti pitää olla uusintakokeessa mukana. Mikäli rästiin on jäänyt enemmän kuin yksi koe, on muista kokeista sovittava suoraan ao. opettajan kanssa.

Marraskuun ja toukokuun (abeilla myös tammikuun) korotuskuulustelussa voi yrittää korottaa hyväksyttyä opintojakson arvosanaa. Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran opintojaksolle uudel­leen osallistumatta heti seuraavassa korotuskuulustelussa.  Parempi arvosana jää voimaan.
Älä ilmoittaudu turhaan, sillä poisjäänti ei oikeuta enää uuteen suorituskertaan.

Muiden oppilaitosten ja ulkomaiset opinnot

Opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä korvaamaan joko jotain lukion oppiaineen opintojaksoa, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan Vaasan lyseon lukion opetussuunnitelman mukaisia pakollisia ja syventäviä kursseja (oltava numeroarvosana), tai jotakin soveltavaa opintojaksoa. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Opintojakson arvostelu perustuu mainitun oppilaitoksen arvosteluun sekä mahdollisiin lisäsuorituksiin, mikäli edellisessä oppilaitoksessa opintojakson laajuus on ollut alle säädetyn tuntimäärän. Opiskelijalla on oikeus saada pyydettäessä etukäteen tieto muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arvosteluperusteista.

Opiskelijalla on aina oltava virallinen todistus muualla suoritetuista opinnoista ja tarvittaessa seloste suorituksistaan. Hyväksymisestä päättää rehtori/apulaisrehtori keskusteltuaan opettajan kanssa.

Opiskelija voi saada vaihto-oppilasvuotensa perusteella hyväksytyksi korkeintaan seitsemän pääsääntöisesti erikseen sovittua soveltavaa opintojaksoa. Mikäli opiskelija suorittaa lukioaikanaan armeijan tai siviilipalveluksen, noudatetaan samaa sääntöä.

Lukiodiplomit

Vaasan lyseon lukiossa voidaan suorittaa lukiodiplomeja. Kussakin aineessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia lukiodiplomin suorittamisen ehtoja ja arviointikriteereitä.

Lukiodiplomin suorituksesta annetaan yleisarvosana asteikolla 1 – 5 seuraavasti:
5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = hyväksytty. Oppiaineittain on mahdollista antaa myös eritellympi todistus. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Opetushallituksen todistusmallin mukainen lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite ja lukiodiplomin suoritus merkitään kohtaan lisätiedot. Lukiodiplomin suorittaminen voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.

Vaasan lyseon lukiossa voidaan suorittaa kielten suullisen kielitaidon kokeita. Niissä noudatetaan opetushallituksen antamia ohjeita koskien niiden suorittamista, arviointia ja todistusta. Suoritukset merkitään lukion päättötodistukseen kohtaan lisätietoja.

Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti Vaasan lyseon lukion tuntijaossa määritellyn opintojaksomäärän. Opiskelun päättyessä vähintään 2/3 opiskelijan oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja. Seuraavassa taulukossa on lueteltu suoritettujen pakollisten ja syventävien opintojaksojen sekä sallittujen nelosten määrät.

Pakollisten ja syventävien opintojaksojen lukumäärä Sallittujen nelosten lukumäärä
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9-11 3
12- 4

Päättötodistuksessa oppiaineista annetaan päättöarvosana numerolla. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän saa liikunnasta suoritusmerkinnän. Sama koskee oppiaineita, joissa hän on suorittanut vain yhden opintojakson, kuitenkin valinnaisessa vieraassa kielessä kaksi opintojaksoa. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Asianomaisen aineen opettajat voivat korottaa edellä mainittua arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheessa tätä arvosanaa paremmat.

Opiskelijalle tarjotaan opiskelujen päättyessä mahdollisuutta yrittää korottaa oppimäärän arvosanaksi tulevaa päättöarvosanaa. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa oppiaineen tietojen ja taitojen suurempaa kypsyyttä ja hallintaa, tulee arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelujen tarkoituksena on myös auttaa opiskelijaa valmistautumaan ylioppilastutkintoon. Koulu antaa vuosittain tarkempia ohjeita korotuskuulusteluista.

Poissaolot

Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25§).

Lyseo on opiskelijoiden ja opettajien työyhteisö, jossa kaikki poissaolot on sel­vitettävä ja mahdolliset poissaololuvat on anottava etukäteen.

Poissaoloanomus tuleviin poissaoloihin (kirjallisesti)

 • enintään 3 päivää: RO:lta tai rehtorilta (apulaisrehtorilta)
 • 4 päivää tai enemmän: rehtorilta (apulaisrehtorilta)

Koeviikolle ei myönnetä lomaa. Vain painavalla perusteella rehtori voi hyväksyä etukäteen tehdyn poissaoloanomuksen.

Rehtorille/apulaisrehtorille tehtävä anomus (pdf-muotoinen lomake) Lomake täytetään sähköisesti ja tulostetaan. Linkki samaan lomakkeeseen löytyy myös Wilmasta kohdasta Lomakkeet → Opiskelijan tulostettavat lomakkeet. Huom! Käytä Acrobat Readeria lomakkeen täyttämiseen.

Poissaoloselvitys

Selvitys poissaolosta tehdään Wilman kautta ryhmänohjaajalle; huoltaja merkitsee selvitykseen poissaolon syyn. Kaikista poissaoloista tulee olla selvitys.

Pikaohje huoltajille Wilman poissaoloselvityksestä

Vanhempiensa luona asuvien täysi-ikäisten osalta hyväksytään vanhempien sairauspoissaoloselvitys, mikäli opiskelija on antanut vanhemmilleen luvan WILMAn käyttöön. Muussa tapauksessa on oltava terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus.

Mikäli poissaoloja ei ole asianmukaisesti selvitetty, kurssi katsotaan keskeytetyksi ja kurssi jää arvostelematta.

Huom! Autokoulu ei ole hyväksyttävä poissaolon syy lukuun ottamatta inssiä.

Abien muistilista

Tee opintojaksosi ajoissa valmiiksi!

Opintoja oltava vähintään 150, säädetyt pakolliset opintojaksot oltava suoritettuina eikä liikaa nelosia.

 • Saadaksesi päättötodistuksesi syksyn lakkiaisissa, takaraja on 27.10.2023
 • Saadaksesi päättötodistuksesi kevään lakkiaisissa, takaraja on 26.4.2024

Huomioi, että mikäli saat suorituksesi kuntoon vasta edellä mainitun päivän jälkeen, ET voi juhlia valmistumistasi vielä ko. syksyn/kevään lakkiaisissa.


Tärkeitä päivämääriä 2023 – 2024

Huomaathan, että opinto-oppaan muistilista on tehty kesäkuussa 2023. Niinpä tämän jälkeen tapahtuneet mahdolliset muutokset eivät näy listassa. Siksi on erittäin tärkeää seurata säännöllisesti YTL:n sivuja osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi sekä Wilman tiedotteita.

 • to 31.8. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuville tarkoitettu info käytännön asioista julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivulla.
 • ma 4.9. Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakollisten opintojaksojen on oltava suoritettuna.
 • ma 11.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella.
 • ke 13.9. psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian koepäivä
 • pe 15.9. vieraan kielen (englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän) pitkän oppimäärän koe
 • ma 18.9. toisen kotimaisen kielen (ruotsin) pitkän ja keskipitkän oppimäärän koe
 • ti 19.9. matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe
 • to 21.9. uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon koe
 • pe 22.9. äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
 • ma 25.9. lyhyen vieraan kielen koe (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • pe 27.10. Syksyllä 2023 ylioppilastutkinnon päättävillä on oltava kaikki kurssit suoritettuna.
 • pe 3.11. Ohjeet kevään 2024 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla.
 • pe 24.11. Ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin päättyy.
 • to 30.11. Erityisjärjestelyhakemusten on oltava lähetettynä YTL:aan
 • ti 5.12. Syksyn ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla pidetään Vaasan kirkossa klo 12.00
 • pe 26.1. Ilmoittautuminen vapaaehtoisiin päättöarvosanojen korotuskuulusteluihin päättyy.
 • to 8.2. Penkkarit
 • ke 14.2. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuville tarkoitettu info käytännön asioista julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla.
 • vkot 7-10 Oppimäärien korotuskuulusteluja pidetään erillisen aikataulun mukaan.
 • ti 20.2. Keväällä kirjoitettavien aineiden pakollisten opintojaksojen on oltava suoritettuna.
 • ti 20.2. Päättötodistukseen liittyvät asiat pitää viimeistään ilmoittaa kansliaan.
 • to 22.2. Kokonaisarvostelun voi noutaa kansliasta.
 • ti 12.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon ja suomi toisena kielenä –kokeella.
 • to 14.3. lyhyen vieraan kielen koe (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • pe 15.3. äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe
 • ma 18.3. vieraan kielen(englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän) pitkän oppimäärän koe
 • ke 20.3. matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe
 • pe 22.3. reaalin koepäivänä psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian koe
 • ma 25.3. toisen kotimaisen kielen (ruotsin) pitkän ja keskipitkän oppimäärän koe
 • ke 27.3. reaalin koepäivänä uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon koe
 • ke 10.4. Viimeinen mahdollisuus osallistua uusintakokeeseen ja suorittaa puuttuva opintojakso
 • pe 26.4. Keväällä ylioppilaaksi valmistuvien kaikkien opintojaksojen pitää olla suoritettuna ja arvioituna, jotta voi saada todistuksen 1.6.2024 ylioppilasjuhlassa. Rehtori ilmoittaa YTL:lle ne, jotka jäävät ilman päättötodistusta.
 • ti 30.4. Erityisjärjestelyhakemusten on oltava lähetettynä YTL:aan.
 • ti 7.5. Ohjeet syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla ja ilmoittautuminen alkaa.
 • ti 14.5. Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille.
 • pe 31.5. Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin päättyy.
 • pe 31.5. Yo-juhlaharjoitukset pidetään klo 17.00 Vaasan Sähkö Areenalla
 • la 1.6. Lakkiaiset klo 9.30 Vaasan Sähkö Areenalla

Yleisiä yo-ohjeita

 • kirjoituksissa tulee olla paikalla klo 8.00
 • ilmoita mahdollinen puhelinnumeromuutos kansliaan
 • opettajat selvittävät kirjoitusten sisällön
 • opettajan arvostelu alustava – lopullinen YTL:ssa
 • lukulomaa voi tarvittaessa saada yo-kirjoitusta edeltävän päivän – maanantain yo-kokeen osalta ei (ilmoita asiasta kurssin opettajalle kirjoittamalla lukuloma opinto-oppaan sivulle Vapautus koulutyöstä)
 • jos päätät olla tulematta yo-kokeeseen, ilmoita asiasta kansliaan
 • sairastuminen: lääkärintodistus; ilmoitus kansliaan; kotivalvontoja ei tehdä
 • kännykän tuonti kirjoitustilaan kielletty; jätä kotiin tai lokeroosi

Yo-kirjoitusten koepäivät

Koepäivät YTL:n verkkosivuilla

Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät

 • ma 11.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
 • ke 13.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 15.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ma 18.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 19.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • pe 22.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • ma 25.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Kevään 2024 ylioppilastutkinnon koepäivät

 • ti 12.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • pe 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • pe 22.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • ma 25.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 27.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon rakenteeseen liittyvä Powerpoint-esitys.​

Lukio-opintojen loppupuolella suoritetaan ylioppilastutkinto. Sen pohjana on ylioppilastutkinnosta annettu asetus 1000/94 ja siihen tehdyt muutokset.

Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuoden aikana, sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on mahdollista hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Mikäli et ehdi kirjoittaa aineita tässä ajassa, yo-suorituksesi mitätöityvät. Kaikki aineet voi toki kirjoittaa myös yhdellä kertaa.

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta: pakollisena äidinkieli ja kolme koetta seuraavista neljästä: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja jokin reaaliaineen koe. Edellisistä jäljelle jäävän kokeen voi suorittaa ylimääräisenä, kuten vieraita kieliä ja muita reaaliaineen kokeita. Myöhemmin tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla. Näistä suorituksista saa erillisen todistuksen.

Osallistumisehtona ylioppilaskirjoituksiin on, että kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit on suoritettu kirjoitusten alkuun mennessä, reaalissa vähintään kahdessa aineessa. Vähintään yhdessä kirjoitusaineessa (toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka) on suoritettava vaativamman tasoinen koe (esim. A-ruotsi / A-englanti / pitkä matematiikka). Pitkän matematiikan opiskellut voi siis suorittaa lyhyen matematiikan tai ei lainkaan matematiikan koetta. Huomioi kuitenkin, että yo-tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I) eli hylätty.

Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkinnon yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki kokeet on suoritettava uudelleen. Hyväksytyillä kokeilla voi kerätä ns. kompensaatiopisteitä. Niillä voi kompensoida hylätyn suorituksen. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

Kirjoitukset alkavat keväisin helmikuussa kielten kuullunymmärtämiskokeilla ja jatkuvat maaliskuussa kirjallisilla kokeilla. Syksyn kirjoitukset ovat syyskuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kevään osalta marraskuun puolivälissä ja syksyn osalta kesäkuun alussa. Tulokset saapuvat koululle toukokuun lopussa ja marraskuun alkupuolella. Ylioppilastutkinto on maksullinen: ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituksiin osallistumisesta perusmaksun ja ainekohtaisen korjausmaksun.

Mahdollinen LUKI-todistus tai selvitys vieraskielisyydestä tulee tuoda koululle kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Sama koskee anomusta koetilanteen erityisjärjestelyistä, joihin vaaditaan erikoislääkärin lausunto. Lukioaikana suoritettava LUKI-testaus tapahtuu testattavan omalla kustannuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta.

Kirjoitustulokseen tyytymätön voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa tulosten saapumisesta. Tarkistuspyyntö on maksullinen; mikäli arvosana nousee, maksu palautetaan.

Ylioppilastutkinnon kokeiden rakenteesta:
äidinkieli: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe; molemmat kokeet vaikuttavat arvosanaan
kielten kokeet: osien sisällöissä vuosittain vaihtelua
matematiikka: kymmenen laskutehtävää, jotka valitaan 15 tehtävän joukosta. Pitkän matematiikan tehtävissä mukana 1-2 vaativampaa ns. tähtitehtävää
reaalikoe: jokainen reaaliaine on itsenäinen. Kaksi koepäivää: ensimmäisenä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia; toisena koepäivänä ev.lut. uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeesen.

Täydelliset ja ajan tasalla olevat tiedot ylioppilaskirjoituksista löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.