Ohita valikko

Opiskelu

Nuoret opiskelee

Lukuvuosi ja aikataulut 2023-2024

Lukuvuosi 2023-2024

Koulu alkaa​​ ke 09.08.2023.

Periodi 1: ke 9.8.2023 – pe 29.9.2023

 • ei päättö- ja arviointiviikkoa

Periodi 2: ma 2.10.2023 – ti 28.11.2023

 • syysloma viikko 42 ma 16.10.2023 – pe 20.10.2023
 • päättö- ja arviointiviikko pe 17.11.2023 – ti 28.11.2023

Periodi 3: ke 29.11.2023 – ti 6.2.2024

 • itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023
 • joululoma ja loppiainen pe 22.12.2023 – pe 5.1.2024
 • päättö- ja arviointiviikko pe 26.1.2024 – ti 6.2.2024

Periodi 4: ke 7.2.2024 – ma 8.4.2024

 • talviloma viikko 9 ma 26.2.2024 – pe 1.3.2024
 • pääsiäisloma pe 29.3.2024 – ma 1.4.2024
 • päättö- ja arviointiviikko ti 26.3.2024 – ma 8.4.2024

Periodi 5: ti 9.4.2024 – pe 31.5.2024

 • vappu ke 1.5.2024
 • helatorstai to 9.5.2024
 • päättö- ja arviointiviikko ti 21.5.2024 – to 30.5.2024
 • kevätjuhlat pe 31.5.2024
 • lakkiaiset la 1.6.2024

Palkin 8 koe on päättöviikkoa edeltävänä päivänä klo 12.50 alkaen ellei toisin ilmoiteta.​

Työpäivät 2023-2024 (pdf)​

Vanhempainillat Kirkkopuistikon kiinteistössä:

 • uudet S2-lukijat: ti 29.8.2023 klo 17.30
 • juniorit: ti 10.10.2023 klo 17.30
 • abit:​ to 2.11.2023 klo 17.30
 • seniorit: ke 8.11.2023

Alempaa täältä sivuilta löytyy lisäksi tietoa erityisesti abeja koskevista aikatauluista sekä ylioppilaskirjoitusten aikatauluista.

Lukuvuosi ja aikataulut 2024-2025

Lukuvuosi 2024-2025

Koulu alkaa​​ to 8.8.2024.

Periodi 1: to 8.8.2024 – pe 27.9.2024

 • ei päättö- ja arviointiviikkoa

Periodi 2: ma 30.9.2024 – ti 26.11.2024

 • syysloma viikko 42 ma 14.10.2024 – pe 18.10.2024
 • päättö- ja arviointiviikko ma 18.11.2024 – ti 26.11.2024

Periodi 3: ke 27.11.2024 – ma 3.2.2025

 • lakkiais- ja itsenäisyysjuhla to 5.12.2024
 • itsenäisyyspäivä pe 6.12.2024
 • joululoma ja loppiainen ma 23.12.2024 – ma 6.1.2025
 • päättö- ja arviointiviikko pe 24.1.2025 – ma 3.2.2025

Periodi 4: ti 4.2.2025 – to 3.4.2025

 • talviloma viikko 9 ma 24.2.2025 – pe 28.2.2025
 • päättö- ja arviointiviikko ke 26.3.2025 – to 3.4.2025

Periodi 5: pe 4.4.2025 – pe 30.5.2025

 • pääsiäisloma pe 18.4.2025 – ma 21.4.2025
 • vappu to 1.5.2025
 • päättö- ja arviointiviikko ti 20.5.2025 – ke 28.5.2025
 • helatorstai to 29.5.2025
 • kevätjuhlat pe 30.5.2025
 • lakkiaiset la 31.5.2025

Palkin 8 koe on päättöviikkoa edeltävänä päivänä klo 12.50 alkaen ellei toisin ilmoiteta.​

Työpäivät 2024-2025 (pdf)​

Vanhempainillat Kirkkopuistikon kiinteistössä (aikataulut päivittyvät myöhemmin):

 • uudet S2-lukijat
 • juniorit
 • abit
 • seniorit

Alempaa täältä sivuilta löytyy lisäksi tietoa erityisesti abeja koskevista aikatauluista sekä ylioppilaskirjoitusten aikatauluista.

Arviointi

Opintojakso, sen suorittaminen ja arvosanamerkinnät

”Opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida opetussuunnitelman mukaisen opintojakson suorittamisen aikana suhteessa opintojaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada palautetta oppimisensa kehittymisestä.” (Lukiolaki 714/2018, 37 § 2 mom.)

Opiskelijan opintosuorituksista annetaan arvosana tai suoritusmerkintä opintojakson tai kurssin päätyttyä. Arviointiperusteet selvitetään kunkin opintojakson tai kurssin alussa.

”Arvosanojen tulee perustua monipuoliseen oppimisen, osaamisen ja opitun näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot, taidot ja työskentely. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.” (Lukion opetus-suunnitelman perusteet 2019.)

Todistuksessa arvostelu tapahtuu joko numeroin (4–10) tai suoritusmerkinnällä (S= suoritettu, H = hylätty). Mikäli opintojakson tai sen osan koe on hyväksyttävästä syystä tekemättä (esim. opiskelija on sairauden takia poissa kokeesta), merkitään kirjain P. Opiskelijan on viivyttelemättä otettava yhteyttä (esimerkiksi Wilmassa) opettajaan poissaolon selvittämiseksi sekä puuttuvien tehtävien palautusajan-kohdasta ja kokeen suorittamisesta sopimiseksi. Jos opiskelija on sairauden takia poissa kokeesta, sitä ei lasketa käytetyksi koekerraksi. Puuttuva suoritus vaikuttaa arviointiin. Pääsääntönä on, että puuttuvia suorituksia on mahdollisuus tehdä seuraavan periodin loppuun mennessä. Muuten opintojakso tai kurssi keskeytyy (K). Opiskelijalla on velvollisuus seurata Wilmassa arviointeja ja tiedotteita.

Opintojen etenemistä seuraavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja aineen opettajat. Mikäli huolen aiheita ilmenee, asia viedään opiskelijahuoltotyöryhmälle. Tarvittaessa huoltajaan otetaan yhteys. Myös huoltajan tulee seurata opiskelijan opintojen etenemistä Wilmassa.

Itsenäinen opiskelu

Jonkin oppiaineen opintojakso voidaan suorittaa perustellusta syystä itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa opiskelua ilman lähiopetusta. Kyse on tällöin opintojakson tai kurssin ensikertaisesta opiskelusta itsenäisesti, ei jo suoritettujen opintojen uudelleen opiskelusta. Itsenäisestä suorituksesta sovitaan opettajan kanssa aina etukäteen ja laaditaan kirjallinen sopimus. Itsenäisen suorituksen tekemiseen on aikaa kyseessä olevan periodin verran. Itsenäisesti suoritettavaa opintojaksoa tai kurssia edeltävän opintojakson tai kurssin arvosanan on pääsääntöisesti oltava vähintään 7. Itsenäisesti ei suositella suoritettavan kielten suullisia opintojaksoja, äidinkielen opintojaksoja eikä oppiaineen ensimmäistä opintojaksoa.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen 

Opiskelijan toisessa oppilaitoksessa kotimaassa tai ulkomailla lukioaikana suorittamat opinnot voidaan hyväksyä korvaamaan jokin lukion oppiaineen opintojakso tai kurssi, mikäli opinnot vastaavat sisällöltään ja tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia pakollisia ja valinnaisia opintoja ja ne on arvioitu. Perusopetuksessa suoritettu orientaatiokurssi voidaan lukea lukion oppimäärään, mikäli se vastaa Vaasan lyseon lukion opetussuunnitelmassa mainittua vastaavaa opintojaksoa tai kurssia.

Opiskelijalla on aina oltava virallinen todistus muualla suoritetuista opinnoista ja tarvittaessa seloste suorituksistaan. Todistus on liitettävä vapaamuotoiseen hakemukseen, jolla opiskelija hakee opintojen hyväksi lukemista. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Hyväksymisestä päättää rehtori/ apulaisrehtori keskusteltuaan opettajan kanssa.

Kuula-opistossa ja Taiteen perusopetuksessa opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen lukioaikana osallistunut voi hakea opintojen hyväksi lukemista. Suorituksia hyväksytään enintään 2 opintopistettä lukuvuotta kohden. Vapaa-ajan ja harrastustoiminnasta ei voi saada opintosuorituksia.

Lukion oppimäärän suoritus

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia
pakollisia ja valinnaisia opintoja,
joista voi olla hylättyjä opintoja enintään
2–5 opintopistettä 0 opintopistettä
6-11 opintopistettä 2 opintopistettä
12-17 opintopistettä 4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän 6 opintopistettä

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Poissaolot

Lukiolain 714/2018 § 30 mukaan ”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.”

Poissaoloanomus tuleviin poissaoloihin (kirjallisesti)

 • enintään 3 päivää: RO:lta tai rehtorilta (apulaisrehtorilta)
 • 4 päivää tai enemmän: rehtorilta (apulaisrehtorilta)

Päättö- ja arviointiviikolle ei myönnetä lomaa. Vain painavalla perusteella rehtori voi hyväksyä etukäteen tehdyn poissaoloanomuksen.

Rehtorille/apulaisrehtorille tehtävä anomus (pdf-muotoinen lomake) Lomake täytetään sähköisesti ja tulostetaan. Linkki samaan lomakkeeseen löytyy myös Wilmasta kohdasta Lomakkeet → Opiskelijan tulostettavat lomakkeet. Huom! Käytä Acrobat Readeria lomakkeen täyttämiseen.

Poissaoloselvitys

Selvitys poissaolosta tehdään Wilman kautta ryhmänohjaajalle; huoltaja merkitsee selvitykseen poissaolon syyn. Kaikista poissaoloista tulee olla selvitys.

Pikaohje huoltajille Wilman poissaoloselvityksestä

Vanhempiensa luona asuvien täysi-ikäisten osalta hyväksytään vanhempien sairauspoissaoloselvitys, mikäli opiskelija on antanut vanhemmilleen luvan Wilman käyttöön. Muussa tapauksessa on oltava terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus.

Mikäli poissaoloja ei ole asianmukaisesti selvitetty, kurssi katsotaan keskeytetyksi ja kurssi jää arvostelematta.

Huom! Töissäkäynti tai autokoulu ei ole hyväksyttävä poissaolon syy lukuun ottamatta inssiä.

Abien muistilista

Tee opintojaksosi ajoissa valmiiksi!

Opintoja oltava vähintään 150, säädetyt pakolliset opintojaksot oltava suoritettuina eikä liikaa nelosia.

 • Saadaksesi päättötodistuksesi syksyn lakkiaisissa, takaraja on 27.10.2023
 • Saadaksesi päättötodistuksesi kevään lakkiaisissa, takaraja on 26.4.2024

Huomioi, että mikäli saat suorituksesi kuntoon vasta edellä mainitun päivän jälkeen, ET voi juhlia valmistumistasi vielä ko. syksyn/kevään lakkiaisissa.


Tärkeitä päivämääriä 2023 – 2024

Huomaathan, että opinto-oppaan muistilista on tehty kesäkuussa 2023. Niinpä tämän jälkeen tapahtuneet mahdolliset muutokset eivät näy listassa. Siksi on erittäin tärkeää seurata säännöllisesti YTL:n sivuja osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi sekä Wilman tiedotteita.

 • to 31.8. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuville tarkoitettu info käytännön asioista julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivulla.
 • ma 4.9. Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakollisten opintojaksojen on oltava suoritettuna.
 • ma 11.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella.
 • ke 13.9. psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian koepäivä
 • pe 15.9. vieraan kielen (englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän) pitkän oppimäärän koe
 • ma 18.9. toisen kotimaisen kielen (ruotsin) pitkän ja keskipitkän oppimäärän koe
 • ti 19.9. matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe
 • to 21.9. uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon koe
 • pe 22.9. äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
 • ma 25.9. lyhyen vieraan kielen koe (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • pe 27.10. Syksyllä 2023 ylioppilastutkinnon päättävillä on oltava kaikki kurssit suoritettuna.
 • pe 3.11. Ohjeet kevään 2024 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla.
 • pe 24.11. Ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin päättyy.
 • to 30.11. Erityisjärjestelyhakemusten on oltava lähetettynä YTL:aan
 • ti 5.12. Syksyn ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla pidetään Vaasan kirkossa klo 12.00
 • pe 26.1. Ilmoittautuminen vapaaehtoisiin päättöarvosanojen korotuskuulusteluihin päättyy.
 • to 8.2. Penkkarit
 • ke 14.2. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuville tarkoitettu info käytännön asioista julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla.
 • vkot 7-10 Oppimäärien korotuskuulusteluja pidetään erillisen aikataulun mukaan.
 • ti 20.2. Keväällä kirjoitettavien aineiden pakollisten opintojaksojen on oltava suoritettuna.
 • ti 20.2. Päättötodistukseen liittyvät asiat pitää viimeistään ilmoittaa kansliaan.
 • to 22.2. Kokonaisarvostelun voi noutaa kansliasta.
 • ti 12.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon ja suomi toisena kielenä –kokeella.
 • to 14.3. lyhyen vieraan kielen koe (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
 • pe 15.3. äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe
 • ma 18.3. vieraan kielen(englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän) pitkän oppimäärän koe
 • ke 20.3. matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe
 • pe 22.3. reaalin koepäivänä psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian koe
 • ma 25.3. toisen kotimaisen kielen (ruotsin) pitkän ja keskipitkän oppimäärän koe
 • ke 27.3. reaalin koepäivänä uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon koe
 • ke 10.4. Viimeinen mahdollisuus osallistua uusintakokeeseen ja suorittaa puuttuva opintojakso
 • pe 26.4. Keväällä ylioppilaaksi valmistuvien kaikkien opintojaksojen pitää olla suoritettuna ja arvioituna, jotta voi saada todistuksen 1.6.2024 ylioppilasjuhlassa. Rehtori ilmoittaa YTL:lle ne, jotka jäävät ilman päättötodistusta.
 • ti 30.4. Erityisjärjestelyhakemusten on oltava lähetettynä YTL:aan.
 • ti 7.5. Ohjeet syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta julkaistaan Wilman tiedotteissa ja koulun kotisivuilla ja ilmoittautuminen alkaa.
 • ti 14.5. Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille.
 • pe 31.5. Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin päättyy.
 • pe 31.5. Yo-juhlaharjoitukset pidetään klo 17.00 Vaasan Sähkö Areenalla
 • la 1.6. Lakkiaiset klo 9.30 Vaasan Sähkö Areenalla

Yleisiä yo-ohjeita

 • kirjoituksissa tulee olla paikalla klo 8.00
 • ilmoita mahdollinen puhelinnumeromuutos kansliaan
 • opettajat selvittävät kirjoitusten sisällön
 • opettajan arvostelu alustava – lopullinen YTL:ssa
 • lukulomaa voi tarvittaessa saada yo-kirjoitusta edeltävän päivän – maanantain yo-kokeen osalta ei (ilmoita asiasta kurssin opettajalle kirjoittamalla lukuloma opinto-oppaan sivulle Vapautus koulutyöstä)
 • jos päätät olla tulematta yo-kokeeseen, ilmoita asiasta kansliaan
 • sairastuminen: lääkärintodistus; ilmoitus kansliaan; kotivalvontoja ei tehdä
 • kännykän tuonti kirjoitustilaan kielletty; jätä kotiin tai lokeroosi

Yo-kirjoitusten koepäivät

Koepäivät YTL:n verkkosivuilla

Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät

 • ma 11.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
 • ke 13.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 15.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ma 18.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 19.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • pe 22.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • ma 25.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Kevään 2024 ylioppilastutkinnon koepäivät

 • ti 12.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • pe 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
 • ma 18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • pe 22.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • ma 25.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ke 27.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon rakenteeseen liittyvä Powerpoint-esitys.​

Lukio-opintojen loppupuolella suoritetaan ylioppilastutkinto. Sen pohjana on ylioppilastutkinnosta annettu asetus 1000/94 ja siihen tehdyt muutokset.

Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuoden aikana, sekä keväällä että syksyllä. Tutkinto on mahdollista hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Mikäli et ehdi kirjoittaa aineita tässä ajassa, yo-suorituksesi mitätöityvät. Kaikki aineet voi toki kirjoittaa myös yhdellä kertaa.

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta: pakollisena äidinkieli ja kolme koetta seuraavista neljästä: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja jokin reaaliaineen koe. Edellisistä jäljelle jäävän kokeen voi suorittaa ylimääräisenä, kuten vieraita kieliä ja muita reaaliaineen kokeita. Myöhemmin tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla. Näistä suorituksista saa erillisen todistuksen.

Osallistumisehtona ylioppilaskirjoituksiin on, että kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit on suoritettu kirjoitusten alkuun mennessä, reaalissa vähintään kahdessa aineessa. Vähintään yhdessä kirjoitusaineessa (toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka) on suoritettava vaativamman tasoinen koe (esim. A-ruotsi / A-englanti / pitkä matematiikka). Pitkän matematiikan opiskellut voi siis suorittaa lyhyen matematiikan tai ei lainkaan matematiikan koetta. Huomioi kuitenkin, että yo-tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat: laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B), approbatur (A) ja improbatur (I) eli hylätty.

Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkinnon yhteydessä. Muussa tapauksessa kaikki kokeet on suoritettava uudelleen. Hyväksytyillä kokeilla voi kerätä ns. kompensaatiopisteitä. Niillä voi kompensoida hylätyn suorituksen. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

Kirjoitukset alkavat keväisin helmikuussa kielten kuullunymmärtämiskokeilla ja jatkuvat maaliskuussa kirjallisilla kokeilla. Syksyn kirjoitukset ovat syyskuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kevään osalta marraskuun puolivälissä ja syksyn osalta kesäkuun alussa. Tulokset saapuvat koululle toukokuun lopussa ja marraskuun alkupuolella. Ylioppilastutkinto on maksullinen: ylioppilastutkintolautakunta perii kirjoituksiin osallistumisesta perusmaksun ja ainekohtaisen korjausmaksun.

Mahdollinen LUKI-todistus tai selvitys vieraskielisyydestä tulee tuoda koululle kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Sama koskee anomusta koetilanteen erityisjärjestelyistä, joihin vaaditaan erikoislääkärin lausunto. Lukioaikana suoritettava LUKI-testaus tapahtuu testattavan omalla kustannuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta.

Kirjoitustulokseen tyytymätön voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää rehtorille 14 päivän kuluessa tulosten saapumisesta. Tarkistuspyyntö on maksullinen; mikäli arvosana nousee, maksu palautetaan.

Ylioppilastutkinnon kokeiden rakenteesta:
äidinkieli: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe; molemmat kokeet vaikuttavat arvosanaan
kielten kokeet: osien sisällöissä vuosittain vaihtelua
matematiikka: kymmenen laskutehtävää, jotka valitaan 15 tehtävän joukosta. Pitkän matematiikan tehtävissä mukana 1-2 vaativampaa ns. tähtitehtävää
reaalikoe: jokainen reaaliaine on itsenäinen. Kaksi koepäivää: ensimmäisenä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia; toisena koepäivänä ev.lut. uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeesen.

Täydelliset ja ajan tasalla olevat tiedot ylioppilaskirjoituksista löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.