Ohita valikko

Arvioinnin seuranta ja vaikuttavuus

Tarkastuslautakunta on vuosittain ilmoittanut valtuustolle ne arviointi-kertomuksessa olleet huomiot, jotka ovat johtaneet kaupungin hallinnossa toimenpiteisiin tai joiden osalta ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä. Arviointikertomusta on käsitelty vuosittain kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa samaan aikaan vastaavan vuoden tilinpäätöksen kanssa. Kaupunginhallituksen arviointikertomusten johdosta antamia selvityksiä ja ehdotuksia toimenpiteiksi on käsitelty kaupunginvaltuustossa saman toimintavuoden aikana. Vuotta 2021 käsittelevä arviointikertomus oli kuluvan valtuustokauden ensimmäinen. Kaupunginhallitus on laatinut kaupunginvaltuustolle vastineen tarkastuslautakunnan toimintavuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta. Vastinetta on käsitelty määräaikaan mennessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.10.2022.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen vaikuttavuus:

Tarkastuslautakunnan huomio: Strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden ja mittareiden vastaavuuteen tulisi kiinnittää huomiota.

Arvio toimenpiteistä: Toimenpiteet ja mittarit ovat osittain vaihtuneet uuden strategian myötä. Tarkastuslautakunnan mukaan uuden strategian mittarit ja toimenpiteet vastaavat toisiaan edellistä paremmin.

Tila: Asia tai tavoite on edistynyt hyvin ja tai siitä on myönteisiä vaikutuksia.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Tarkastuslautakunta olettaa yhteistyössä Uumajan kunnan kanssa laaditun strategian vaikuttavan myös kaupungin omaan strategiaan.

Arvio toimenpiteistä: Uumajan kanssa laadittu yhteinen strategialuonnos valmistui lausunnoille maaliskuussa 2023. Vaasan kaupungin strategiaan sillä ei toistaiseksi ole ollut vaikutusta, joskin strategioiden painopistealueet ovat samankaltaisia.

Tila: Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Tarkastuslautakunta toivoi Vaasan Merikampus Oy:n perustamiseen liittyvien tavoitteiden selventämistä sekä totesi tavoiteohjauksen osalta strategiassa määrättyjen vastuutahojen ja toimintatapojen jääneen hankkeessa kaupungin osalta määrittelemättä.

Arvio toimenpiteistä: Tarkastuslautakunnan näkökulmasta asiassa ei ole tullut vuoden aikana ilmi lisäselvityksiä.

Tila: Asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Tarkastuslautakunta kysyi, millä tavoin Vaasan kaupungin konserniohjeita oli tytäryhtiöissä käsitelty. Lisäksi tarkastuslautakunta antoi useita suosituksia liittyen konserniohjauksen kehittämiseen. Suosituksia olivat konserniyhteisöjä koskevan raportoinnin jäsentäminen kaupungissa käyttöön otetun salkutuksen mukaisesti, riskinäkökulman tuominen aiempaa voimakkaammin esiin konserniyhtiöistä esitettävissä tiedoissa sekä konserniyhtiöitä koskevien huomioiden nostaminen esityslistateksteihin osavuosiraporttien käsittelyn yhteydessä.

Arvio toimenpiteistä: Konsernivalvontaan liittyvään kysymykseen vastattiin lyhyesti kaupunginhallituksen antamissa vastauksissa. Muutoin konserniohjauksen tila on tarkastuslautakunnan näkökulmasta säilynyt samanlaisena kuin vuoden 2021 aikana.

Tila: Asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Pohjanmaan hyvinvointialueen käyttöön siirtyneen tilakannan hallinnoinnista ei ole olemassa lopullisia päätöksiä.

Arvio toimenpiteistä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen myyntiä käsittelevä selvitystyö on aloitettu vuoden 2022 aikana, ja myyntiprosessin on tarkoitus jatkua vuonna 2023.

Tila: Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Katu- ja hulevesiverkoston saneeraukseen ei ole olemassa suunnitelmallista ohjelmaa.

Arvio toimenpiteistä: Kaupunginhallituksen vastineessa on selvitetty katuverkoston korjausvelkaa koskevia toimenpiteitä. Kaupungin jäte- ja hulevesien osalta on haettu rahoitusta vuonna 2023 toteutettavaan hankkeeseen, joka tukee saneerausten suunnittelua. Tarkastuslautakunnan tiedossa ei kuitenkaan ole, onko saneerauksille valmisteilla suunnitelmallista ohjelmaa.

Tila: Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.

__________________________________________________________________________________

Tarkastuslautakunnan huomio: Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että kaupunkikonsernin talousjohtamisjärjestelmässä oli tapahtunut useiden perättäisten organisaatiomuutosten sekä osittaisen palveluiden ulkoistamisen aiheuttamaa osaamisen kaventumista.  Konsernitilinpäätös oli valmistunut useana vuonna myöhässä. Tarkastuslautakunnan mukaan osaamisen heikkenemiseen tulisi vastata esimerkiksi koulutuksellisin keinoin.

Arvio toimenpiteistä: Konsernitilinpäätös valmistui aikataulussa sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 keväällä. Kaupungin talouspalveluita tuottavan osakkuusyhtiö MicoBotnian toiminnassa ilmeni edelleen vuoden aikana puutteita.

Tila: Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.