Förbigå menyn

Uppföljning och effekter av utvärderingen

Revisionsnämnden har årligen meddelat fullmäktige de anmärkningar som funnits i utvärderingsberättelsen och som lett till åtgärder inom stadens förvaltning eller i fråga om vilka tillräckliga åtgärder inte vidtagits. Utvärderingsberättelsen har årligen behandlats vid stadsfullmäktiges sammanträde i juni samtidigt med bokslutet för motsvarande år. De utred-ningar och förslag till åtgärder som stadsstyrelsen gett med anledning av utvärderingsberättelserna har behandlats i stadsfullmäktige huvudsakligen under samma verksamhetsår. Utvärderingsberättelsen som behandlar år 2021 var den första under innevarande fullmäktigeperiod. Stadsstyrelsen har utarbetat ett bemötande till stadsfullmäktige med anledning av revisions-nämndens utvärderingsberättelse gällande verksamhetsåret 2021. Bemötandet har behandlats inom utsatt tid vid stadsfullmäktiges sammanträde 10.10.2022.

Effekten av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021:

Revisionsnämndens observation: Uppmärksamhet borde fästas på korrelationen mellan åtgärder och mätare som slagits fast i strategin.

Bedömning av åtgärder: Åtgärderna och mätarna har delvis bytts ut i och med den nya strategin.  Enligt revisionsnämnden motsvarar den nya strategins mätare och åtgärder bättre varandra än tidigare.

Status: Ärendet eller målet har framskridit väl och/eller det har positiva verkningar.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: Revisionsnämnden antar att den strategi som upprättats i samarbete med Umeå kommun också inverkar på stadens egen strategi.

Bedömning av åtgärder: Ett gemensamt strategiutkast som upprättats med Umeå blev färdigt för utlåtanden i mars 2023. På Vasa stads strategi har det tills vidare inte haft någon inverkan, även om fokusområdena i strategierna är likartade.

Status: Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: Revisionsnämnden önskade att målen i anslutning till bildandet av Vasa Havscampus Ab klargörs samt konstaterade för målstyrningens del att ansvarsparter och förfaringssätt som bestämts i strategin i projektet för stadens del har blivit odefinierade.

Bedömning av åtgärder: Ur revisionsnämndens synvinkel har det inte under året kommit fram några tilläggsutredningar i ärendet.

Status: Ärendet eller målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: Revisionsnämnden frågade på vilket sätt Vasa stads koncerndirektiv hade behandlats i dotterbolagen.  Dessutom gav revisionsnämnden flera rekommendationer i anslutning till utvecklandet av koncernstyrningen.  Rekommendationer var strukturering av rapporteringen om koncernsammanslutningarna enligt den portföljbildning som tagits i bruk i staden, upptagande av riskaspekten kraftigare än tidigare i uppgifterna som presenteras om koncernbolagen samt upptagande av observationer om koncernbolagen i texterna till föredragningslistan i anslutning till behandlingen av delårsrapporterna.

Bedömning av åtgärder: Frågan i anslutning till koncernövervakningen besvarades kortfattat i de svar som stadsstyrelsen gav.  I övrigt har koncernstyrningens tillstånd ur revisionsnämndens perspektiv hållits likadant som under år 2021.

Status: Ärendet eller målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: Om administreringen av lokalbeståndet som övergått i Österbottens välfärdsområdes bruk finns inga slutliga beslut.

Bedömning av åtgärder: Ett utredningsarbete som behandlar försäljning av social- och hälsoservicens verksamhetslokaler har inletts under år 2022, och det är meningen att försäljningsprocessen ska fortgå under år 2023.

Status: Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: För saneringen av gatu- och dagvattennätet finns inget planmässigt program.

Bedömning av åtgärder: I stadsstyrelsens bemötande har åtgärder gällande reparationsskulden för gatunätet utretts.  Då det gäller stadens avloppsvatten och dagvatten har finansiering sökts för ett projekt som ska genomföras år 2023, vilket stöder planeringen av saneringar.  Revisionsnämnden har emellertid inga uppgifter om huruvida det för saneringarna är något planmässigt program under arbete.

Status: Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.

__________________________________________________________________________________

Revisionsnämndens observation: Revisionsnämnden fäste uppmärksamhet på att det i stadskoncernens ekonomiledningssystem hade skett en minskning i kompetensen på grund av flera organisationsändringar efter varandra samt utläggning av tjänster.   Koncernbokslutet hade flera år blivit färdigt försenat.  Enligt revisionsnämnden borde den försvagade kompetensen bemötas till exempel med utbildningar.

Bedömning av åtgärder: Koncernbokslutet blev färdigt inom tidtabellen på våren både år 2022 och år 2023.   I verksamheten inom intressebolaget MicoBotnia, som producerar staden ekonomiservice, framkom fortsättningsvis brister under året.

Status: Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.