Ohita valikko

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotut miehet.

Uskotun miehen tehtävät

 • Kiinteistötoimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.
 • Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen ja halkominen.
 • Jos kyseessä on muu kiinteistötoimitus kuin yhteisen alueen jakaminen, uusjako tai rakennusmaan järjestely, toimitusinsinööri voi suorittaa toimituksen ilman uskottuja miehiäkin.

 

 • Kaupungin Vähänkyrön alueella kiinteistötoimitukset suoritetaan toistaiseksi pääosin Maanmittauslaitoksen toimesta ja uskottuja miehiä tarvitaan useammin.
 • Muualla kaupungissa toimitukset tehdään tiestöinsinöörin toimesta

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Uskotun miehen tulee olla

 • kiinteistöasioihin perehtynyt ja
 • paikalliset olot tunteva henkilö.

Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Tietoa lautamiesten lukumäärästä

 • Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan
  Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä,
  joista Vaasan kaupungista valittavien lautamiesten määrä on kaksikymmentä (20).

Lautamiehen tulee olla

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan

 • käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
  Suomen kansalainen,
 • joka ei ole konkurssissa,
 • jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
 • jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,

 • joka on alle 25-vuotias tai
 • joka on täyttänyt 65 vuotta.

Lautamiehenä ei saa olla henkilö,

 • jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
 • Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
 • joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
 • rikosten esitutkintaa taikka
 • tulli- tai poliisivalvontaa,
 • eikä myöskään syyttäjä,
 • asianajaja taikka
 • muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön
  ikä-,
  elinkeino-,
  sukupuoli- ja
  kielijakaumaa.

Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Oikeusministeriön päätöksen mukaan valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.

Tietoa lautamiesten lukumäärästä

 • Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan
  Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä,
  joista Vaasan kaupungista valittavien lautamiesten määrä on kaksikymmentä (20).

Lautamiehen tulee olla

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan

 • käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva
  Suomen kansalainen,
 • joka ei ole konkurssissa,
 • jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
 • jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,

 • joka on alle 25-vuotias tai
 • joka on täyttänyt 65 vuotta.

Lautamiehenä ei saa olla henkilö,

 • jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
 • Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
 • joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
 • rikosten esitutkintaa taikka
 • tulli- tai poliisivalvontaa,
 • eikä myöskään syyttäjä,
 • asianajaja taikka
 • muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön
  ikä-,
  elinkeino-,
  sukupuoli- ja
  kielijakaumaa.

Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Oikeusministeriön päätöksen mukaan valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.