Förbigå menyn

Gode män vid fastighetsförrättningar

Vasa stadsfullmäktige har nämt sina representanter till Gode män vid fastighetsförrättningar.

 Gode mäns uppgifter

 • Kiinteistötoimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.
 • Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen ja halkominen.
 • Jos kyseessä on muu kiinteistötoimitus kuin yhteisen alueen jakaminen, uusjako tai rakennusmaan järjestely, toimitusinsinööri voi suorittaa toimituksen ilman uskottuja miehiäkin.

 

 • Kaupungin Vähänkyrön alueella kiinteistötoimitukset suoritetaan toistaiseksi pääosin Maanmittauslaitoksen toimesta ja uskottuja miehiä tarvitaan useammin.
 • Muualla kaupungissa toimitukset tehdään tiestöinsinöörin toimesta

Enligt 6 § i fastighetsbildningslagen ska fullmäktige för kommunen välja minst sex (6) personer till gode män för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod.

Den som väljs till god man skall vara

 • förtrogen med fastighetsfrågor och
 • känna de lokala förhållandena.

 Angående valbarheten till god man gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt.

Läs mera om antal för nämndemän

 • Till Österbottens tingsrätt väljs 53 nämndemän,
  av vilka Vasa stad väljer (20) tjugo.

En nämndeman ska vara

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan

 • finsk medborgare och
 • bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
 • Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
 • hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
 • han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

 Till nämndeman får inte väljas,

 • den som inte har fyllt 25 år eller
 • som har fyllt 65 år.

  Nämndeman får inte vara,

 • Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol elle
 • vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
 • som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
 • förundersökning av brott eller
 • tull- eller polisbevakning,
 • inte heller en åklagare,
 • advokat eller
 • någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

De nämndemän som väljs i kommunen ska

 • så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas
  ålders-,
  närings- och
  könsfördelning samt
  de språkliga förhållandena i kommunen.

Läs mera om antal för nämndemän

 • Till Österbottens tingsrätt väljs 53 nämndemän,
  av vilka Vasa stad väljer (20) tjugo.

En nämndeman ska vara

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan

 • finsk medborgare och
 • bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
 • Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
 • hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
 • han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

 Till nämndeman får inte väljas,

 • den som inte har fyllt 25 år eller
 • som har fyllt 65 år.

  Nämndeman får inte vara,

 • Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol elle
 • vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
 • som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
 • förundersökning av brott eller
 • tull- eller polisbevakning,
 • inte heller en åklagare,
 • advokat eller
 • någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

De nämndemän som väljs i kommunen ska

 • så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas
  ålders-,
  närings- och
  könsfördelning samt
  de språkliga förhållandena i kommunen.