Förbigå menyn

Gode män vid fastighetsförrättningar

Vasa stadsfullmäktige har nämt 16 gode män.

Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

 • För stadsfullmäktiges mandatperiod 2021-2025 fastställde stadsfullmäktige gode mäns antal vid fastighetsförrättningar till sexton (16), så att åtta (8) är från Lillkyros stadsdel.

 Den som väljs till god man skall vara

 • förtrogen med fastighetsfrågor och
  känna de lokala förhållandena.

Angående valbarheten till god man gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt.

Uppgifterna som god man

 • En fastighetsförrättning utförs av en förrättningsingenjör och två gode män.
  Fastighetsförrättningar är t.ex. styckning och klyvning.
  Om det är fråga om en annan fastighetsförrättning än delning av ett gemensamt område, nyskifte eller reglering av byggmark, kan förrättningsingenjören utföra förrättningen också utan gode män.
  I stadsdelen Lillkyro utförs fastighetsförrättningarna tills vidare huvudsakligen av Lantmäteriverket och då behövs gode män oftare.
  På annat håll i staden utförs förrättningarna av vägnätsingenjören.

Läs mera om nämndemän

En nämndeman ska vara

 • Enligt 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016)
  finsk medborgare och
  bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
  Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
  hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
  han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas
ålders-,
närings- och
könsfördelning samt
de språkliga förhållandena i kommunen.

  Nämndeman får inte vara

 • den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år.
  Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol elle
  vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
  som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
  förundersökning av brott eller
  tull- eller polisbevakning,
  inte heller en åklagare,
  advokat eller
  någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Tilläggsuppgifter

 • Österbottens tingsrätt
  Gatuadress Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa
  tel. 029 5649100
 • Lantmäteriverket, Vasa
  Gatuadress Wolffskavägen 35
  tel. 029 530 1110 (riksomfattande)
  e-post kundservice@lantmateriverket.fi

Läs mera om nämndemän

En nämndeman ska vara

 • Enligt 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016)
  finsk medborgare och
  bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
  Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
  hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
  han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas
ålders-,
närings- och
könsfördelning samt
de språkliga förhållandena i kommunen.

  Nämndeman får inte vara

 • den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år.
  Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol elle
  vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
  som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
  förundersökning av brott eller
  tull- eller polisbevakning,
  inte heller en åklagare,
  advokat eller
  någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Tilläggsuppgifter

 • Österbottens tingsrätt
  Gatuadress Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa
  tel. 029 5649100
 • Lantmäteriverket, Vasa
  Gatuadress Wolffskavägen 35
  tel. 029 530 1110 (riksomfattande)
  e-post kundservice@lantmateriverket.fi