Ohita valikko
Rakennuskaava

Liitteet ja lomakkeet

Hyvin laadittu hakemus nopeuttaa lupaprosessin etenemistä, joten se kannattaa tehdä huolella. Muista kirjata lupahakemukseen kaikki pakolliset tiedot ja liittää tarvittavat liitteet ennen sen jättämistä käsittelyyn.

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle. Sähköisen palvelun kautta voi olla yhteydessä suoraan lupavalmistelijoihin ennen luvan käsittelyä ja käsittelyn aikana.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja. Vuoden 2020 alusta lähtien sähköisesti jätettyyn lupahakemukseen ei enää tarvitse toimittaa paperisia kopioita pääpiirustuksista.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään hankkeesta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuudatuspöytäkirjan, kauppakirjan, rasitustodistuksen tai rakennuspaikan vuokrasopimuksen jäljennös)
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, josta ilmenee, kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin luvan hakija
 • Pääpiirustukset (PDF/A-muodossa tai paperihakemuksen liitteenä 2 sarjaa seläkkeillä varustettuna ja sidottuna)
  – asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset 1:50 tai 1:100, hormipiirros 1:20, hormileikkaus läpiviennin kohdalta 1:20
  – julkisivujen päämateriaalit esitetään värimallein julkisivu- piirrokseen
  – tontin leikkaukset ja pintavesisuunnitelma
  – palo-osastointi detaljikuva
 • Rakennushankeilmoitukset (RH-1 ja RH2) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään rakennuskohtaisesti.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta vireilletulon johdosta / mahdollinen suostumus
  – Kuullaan viereisten, vastapäisten ja kulmittaisten tonttien omistajat/haltijat. Jos naapurina on Vaasan kaupunki, kuulemisen kaupungin osalta allekirjoittaa Kiinteistötoimen tonttipalvelut.
  – Mahdollisista poikkeamisista sekä vakuutta vastaan aloittamisesta tulee olla maininta lomakkeessa
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  – Rakennushankkeelle on nimettävä pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
 • Energiatodistus, ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta (487/2007)
 • Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- tai pohjaolosuhteista
  – Pohjatutkimus ja/tai perustamisrakentamiseen perehtyneen asiantuntijan vapaamuotoinen kirjallinen selvitys
 • Purettavasta rakennuksesta valokuva ja selvitys purkujätteistä
 • Jätevesiselvitys
 • Vakuus
  – Vakuutta vastaan aloittamisesta on kuultava naapureita
 • Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös
  – Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta tai kaavoitusjohtajan päätöksestä, jolla suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on myönnetty

Lomakkeet

Mikäli lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta, löytyvät sähköisesti jätettävään lupahakemukseen tarvittavat lomakkeet asiointipalvelusta Liitteet-välilehdeltä. Tallenna lomake ensin omalle  koneelle.

PDF tiedoston muuntaminen PDF/A-muotoon

PDF/A on arkistointiin suunniteltu tiedostomuoto. PDF/A eroaa PDF-tiedostomuodosta siten, että ominaisuudet, jotka hankaloittavat arkistoimista, on estetty. Tästä syystä kaikkien liitetiedostojen tulee olla PDF/A-muodossa.

Ohjeet PDF/A-muunnoksen tekemiseen

Erityissuunnitelmat ja selvitykset

Lupapäätöksen lupaehdoissa määritellään, mitä erityissuunnitelmia ja selvityksiä rakentajan/rakennuttajan tulee toimittaa rakennusvalvontaan. Suunnitelmat/selvitykset on toimitettava yleensä ennen ko. työhön ryhtymistä.

Mikäli lupa on haettu sähköisen asiointijärjestelmän kautta, myös erityissuunnitelmat toimitetaan sähköisesti PDF/A-muodossa. Jos lupaa on haettu paperihakemuksella, toimitetaan erityissuunnitelmat paperimuodossa alla olevien ohjeistusten mukaisesti.

 • Rakennesuunnitelmat: Rakennusvalvontaan toimitetaan yksi (1) sarja A4-kokoon taitettuja rakennepiirustuksia ja -laskelmia.
 • Vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat): Vesi- ja viemärisuunnitelmat liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen vesi- ja viemäritöiden aloittamista A4-kokoon taitettuina ja seläkkein varustettuina. Lue/tulosta tarkempi ohje: Vesi- ja viemärisuunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan & Vesi – ja viemäriverkkoon liittyminen (pdf)
 • Ilmanvaihtosuunnitelmat (IV-suunnitelmat): Rakennusvalvontaan toimitetaan yksi (1) sarja A4-kokoon taitettuja, seläkkein varustettuja pohjapiirustuksia ilmanvaihtolaitteistosta.
 • Kosteudenhallintasuunnitelma: Rakennuslupapäätökseen kirjataan kosteudenhallintaan liittyvät vaadittavat toimenpiteet. Erillinen kosteudenhallintasuunnitelma vaaditaan erikoissuunnitelmana uudisrakennuksissa kolmen tai useamman asunnon kohteissa ja vastaavan kokoisissa kohteissa. Korjausrakentamisessa harkitaan tarve kosteudenhallintasuunnitelmaan kohteen kosteusteknisen vaativuuden mukaan. Käytettäessä Kuivaketju10-toimintamallia (https://kk10.rala.fi) se riittää eikä muuta suunnitelmaa tarvita.

Lue lisää: Rakennusten kosteudenhallinnan seuranta rakennuslupaprosessissa

 • Palokatkosuunnitelma: Palokatkosuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan sähköisesti PDF/A-muodossa. Suunnitelman voi tehdä rakennuksen piirustuksiin, joihin merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi, kirjain- ja numerotunnus. Piirustuksia täydentävissä detaljipiirroksissa esitetään kukin läpivienti reunaehtoineen; sallitut läpivietävät johdotukset mahdollisine reuna- ja keskiöetäisyyksineen, läpivientiaukkojen sallitut koot, osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet.

Toteutusasiakirjat ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Lue lisää:  Rakennusten palokatkot