Ohita valikko

Lupa-asiat ja hinnasto

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa. Lupa-asiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen rakennus- tai korjausprojektin aloitusta. Lupa käsitellään yleensä 2–4 viikon kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan kaikki luvan käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta, rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Paperisten hakemusten käsittelystä peritään erillinen maksu.

 

 

Rakentaminen tarvitsee lähtökohtaisesti aina rakennusluvan. Rakentamisessa noudatetaan asemakaavaa, rakennusjärjestystä ja rakentamismääräyksiä. Mikäli asemakaavasta tai rakennusjärjestyksestä poiketaan vähäisesti, edetään edelleen suoralla rakennusluvalla. Vähäistä suuremmat poikkeamiset edellyttävät ennen rakennuslupaa poikkeamisen. Tällainen on esimerkiksi asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta poikkeaminen. Vähäisyyden ja poikkeamisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu, kun rakennetaan ns. suunnittelutarvealueelle, tai poikkeamispäätös, kun rakennetaan ranta-alueelle. Suunnittelutarvealueen kartta löytyy rakennusjärjestyksen liitteenä.

Rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla edellyttää poikkeamislupaa. Poikkeamisen tai suunnitteluratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupaa.

Huomaa, että rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisestä.

Lupaa haetaan aina kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle. Sähköisen palvelun kautta voi olla yhteydessä suoraan lupavalmistelijoihin ennen luvan käsittelyä ja käsittelyn aikana.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja. Vuoden 2020 alusta lähtien sähköisesti jätettyyn lupahakemukseen ei enää tarvitse toimittaa paperisia kopioita pääpiirustuksista.

 

Rakennuslupa/toimenpidelupa

 

 • Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö, yritys tai yhteisö.
 • Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa.
 • Eräisiin vähäisempiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat, maalämpökaivot, aurinkopaneelit ja julkisivumuutokset. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälässä.
 • Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan.
 • Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
 • Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.
 • Myös rakennus- ja toimenpidelupien voimassaolon jatkamiselle haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.
 • LVI korjausrakentamisen luvanvaraisuus.

 

Purkamislupa/purkamisilmoitus

Purkamislupa:

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. (2.2.2007/112).

Purkamisilmoitus:

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Poikkeaminen asemakaava-alueella

Poikkeamiseen asemakaavoitetulla alueella tarvitaan aina erityinen syy.

Erityinen syy voi liittyä:

 • asemakaavan toteuttamiseen ja sen edistämiseen
 • asemakaavan hyväksymisen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin
 • ympäristön ja kaupunkikuvan parantamiseen
 • ympäristöhaittojen estämiseen
 • palvelutason turvaamiseen ja parantamiseen
 • luonnonsuojelun tavoitteiden edistämiseen jne.
 • rakennussuojelun edistämiseen.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, ei vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Poikkeamiset valmistellaan yhdessä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kesken, rakennustarkastajan johdolla. Poikkeamisista päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Poikkeamista haetaan kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta (ePermit).

 

Yhteystiedot:

Kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva, puh: 040 743 8149; s-posti: anne.majaneva@vaasa.fi

Kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges, puh: 040 846 7792, s-posti: oliver.schulte-tigges@vaasa.fi

Lupa-arkkitehti Ingela Borgmästars, puh: 0400 464 942, s-posti: ingela.borgmastars@vaasa.fi

Rakennustarkastaja Paula Frank, puh: 040 132 6082, s-posti: paula.frank@vaasa.fi

 

Kaavoituksen maksut

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan ennen rakennuslupaa, kun alueella ei ole asemakaavaa ja alue on rakennusjärjestyksessä määritelty suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina vielä rakennuslupa.

Suunniteltu rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle tai haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen tulee sopia ympäristöönsä. Se ei saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä, eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarvehakemuksessa on esitettävä rakennuspaikka tieyhteyksineen, suunnitelmat riittävällä tarkkuudella ja, kuinka talous- sekä jätevedet tullaan hoitamaan.

Suunnittelutarveratkaisuja valmistellaan yhdessä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kesken. Suunnittelutarveratkaisuista päättää rakennustarkastaja, yli 400 m2:stä rakennus- ja ympäristölautakunta.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta (ePermit).

 

Yhteystiedot:

Kaavoitusinsinööri Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, s-posti gun-mari.back(at)vaasa.fi

Suunnitteluinsinööri Jonas Åberg, puh. 040-1703278 (Vähänkyrön alue), s-posti jonas.aberg(at)vaasa.fi

Rakennustarkastaja Paula Frank, puh: 040 132 6082, s-posti: paula.frank@vaasa.fi

 

Kaavoituksen maksut

 

Suunnittelutarve ranta-alueella

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely.

Poikkeamislupaa tarvitaan ranta-alueelle rakentamisessa, jos alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa, jonka perusteella voi myöntää rakennusluvan. Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus, kun rakennetaan korvaava päärakennus tai kun kyseessä on muita poikkeuksia osayleiskaavasta.

Hakemuksen perusteluissa esitetään erityinen syy rakentamiselle. Poikkeamisesta päättää rakennustarkastaja.

Poikkeamista haetaan kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta (ePermit).

 

Yhteystiedot:

Kaavoitusinsinööri Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, s-posti gun-mari.back(at)vaasa.fi

Suunnitteluinsinööri Jonas Åberg, puh. 040-1703278 (Vähänkyrön alue), s-posti jonas.aberg(at)vaasa.fi

Rakennustarkastaja Paula Frank, puh: 040 132 6082, s-posti: paula.frank@vaasa.fi

 

Kaavoituksen maksut

Aidat ja istutukset

Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopia ympäristöön. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle, liikenneturvallisuudelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle.

Aita on sijoitettava kokonaan omalle tontille, elleivät naapurit sovi aidan sijoittamisesta rajalle. Istutettava aita on sijoitettava tontille siten, että sen oksisto ja juuristo täysikasvuisenakin pysyvät omalla tontilla.

Tonttien välisellä rajalla olevan aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi, ellei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli jakoperusteesta ei sovita, siitä päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Yksittäisen tai sairaan puun saa omistamaltaan tontilta kaataa ilman lupaa. Useamman puun ryhmän, puukujanteen tai erityisiä arvoja sisältävän yksittäisen puun kaatamiseen tarvitaan kuitenkin lupa. Rajalla olevista puista tulee sopia naapurin kanssa.

Toimenpiteet, jotka eivät edellytä lupaa

Rakentamiselle on pääsääntöisesti haettava rakennuslupa. Aina, kun kyseessä on asemakaavalla, yleiskaavalla tai lailla suojeltu rakennus tai näillä suojellulla alueella oleva rakennus tai muutoin suojeluarvoja omaava rakennus, on haettava rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

Lupamenettelystä huolimatta on aina noudatettava olevia määräyksiä ja säädöksiä, eikä toimenpiteestä saa naapureille aiheutua tarpeetonta haittaa.

Seuraavat toimenpiteet eivät edellytä lupaa:

 • ilmalämpöpumppujen asentaminen pihan puolelle, katujulkisivua häiritsemättömästi. Huomioithan kuitenkin, että muut asiat kuten paloturvallisuus tai kaupunkikuvallinen asia, kun laitteita sijoitetaan julkisivuille tai kattopinnoille, voivat edellyttää asian ratkaisemista toimenpide- tai rakennusluvalla. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä rakennusvalvontaan.
 • yhteispinta-alaltaan alle 6 m2 suuruisen nesteen lämmitykseen tarkoitetun aurinkokeräimen tai sähköntuottoon tarkoitetun aurinkopaneelin asentaminen, kun ao. laite asennetaan pihan puolelle ja lappeen suuntaisesti
 • valomainoksen tai vastaavan asentaminen julkisivussa aikaisemmin hyväksyttyyn paikkaan samankokoisena, oleva mainospaikka
 • alle 15 metrin pituisen ja alle 20 m2 suuruisen laiturin rakentaminen, kun sillä ei rajoiteta naapurin alueen käyttöä. Samoin korvaavat laiturit, joiden koko ei muutu. Huomioitavaa, että laiturin rakentamiseen on kuitenkin saatava vesialueen haltijan suostumus.
 • korvaavien jäteaitauksen, – katoksen tai –suojan rakentaminen
 • tontin sisäisten aitojen rakentaminen, kun niiden etäisyys tontin rajasta on vähintään aidan tai tukimuurin korkeus, max 1,4m, sekä korvaavat aidat. Keskusta-alueella ja katujulkisivuilla edellytetään lupaa kaupunkikuvallisista syistä
 • pientalon tai vastaavan rakennuksen julkisivuvärin muuttaminen kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjeita noudattaen ja, kun väri ei oleellisesti poikkea ympäristöstään, ikkunoiden materiaalin muuttaminen
 • asemakaava-alueilla ja ranta-alueilla yhden/rakennuspaikka enintään 10 m2 suuruinen tulisijaton ja kevytrakenteinen talousrakennus olevan asuinrakennuksen yhteyteen, kts. myös 20§ ja 29§
 • asemakaava-alueen ulkopuolella, ei kuitenkaan ranta- tai suojelualueella, yhden/rakennuspaikka kerrosalaltaan enintään 20m2 suuruinen tulisijaton ja kevytrakenteinen talousrakennus olevan asuinrakennuksen yhteyteen, kts. myös 10§
 • muuntamot alle 3m2, kun sijoittuvat tällaiseen toimintaan varatulle alueelle ja suojaetäisyydet huomioidaan.

Toimenpidelupaa edellytetään seuraavasti:

– MRL 126 a§ mukaisesti

– kaikki ne toimenpiteet, joihin rakennusvalvontaviranomainen on vaatinut luvan hakemista yleiseen etuun tai naapurin etuun vaikuttavien asioiden vuoksi. Näitä voivat olla toimenpiteet, joissa on turvallisuuteen vaikuttavia asioita, esim. paloetäisyydet, varapoistumistiet, tai kaupunkikuvallisesti arvioitavia asioita, esim. kaupunkikuvaa rumentavat teippaukset.

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys

Hinnasto

Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään skannausmaksu 1.1.2019 alkaen.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupavalmistelijoiden puhelinpalveluajat ovat maanantaisin ja tiistaisin sekä torstaisin ja perjantaisin klo 9.30-11.00. Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot ja palveluajat osiosta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan aukioloajat

 • Arkisin kello 9.00-11.00 sekä 11.45-15.00.

Rakennusvalvonnan postiosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA
Rakennusvalvonnan laskutusosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 129, 65101 VAASA

Paperipostia voi myös jättää teknisen viraston pääovien vieressä oikealla puolella ulkoseinässä sijaitsevaan rakennusvalvonnan postilaatikkoon.