Förbigå menyn
Formeln

Bilagor och blanketter

En väl ifylld ansökan påskyndar tillståndsprocessen. Kom ihåg att fylla i all obligatorisk information och foga behövliga bilagor innan du lämnar in din ansökan.

Via byggnadstillsynens e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för de flesta byggprojekt, bland annat bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglov. Via e-tjänsten kan du vara i kontakt med lovberedarna innan lovet tas under behandling och under behandlingstiden.

Vi har övergått till elektronisk arkivering i början av år 2020 och därför tar vi endast emot filer i PDF/A-format.

Från och med år 2020 behöver papperskopior av huvudritningarna inte längre lämnas in i samband med en elektronisk ansökan.

Bilagor till lovansökan

Till ansökan bör bifogas följande dokument:

 • Utredning av byggplatsens besittning (lagfartsprotokoll, kopia av köpebrev, gravationsintyg eller byggplatsens arrendeavtal).
 • Handelsregisterutdrag/ föreningsregisterutdrag, av vilket  det framkommer vem som skriver under ansökan för bolaget/föreningen.
 • Styrelsens eller bolagsstämmans protokollsutdrag, av vilket framgår bolagets/föreningens samtycke till projektet.
 • Fullmakt, om någon annan än den sökande skriver under ansökan.
 • Huvudritningar (PDF/A-format eller 2 serier försedda med ryggar och sammanbundna bifogas pappersansökan)
  – situationsplan 1:500 eller 1:200, plan-, fasad- och skärning 1:50 eller 1:100, rökkanalritning 1:20, skärning av rökkanalen vid genomföringar 1:20
  – på fasadritningar anges fasadmaterial inklusive färgmodeller
  – skärningsritningen genom tomten samt ytvattenplanering
  – detaljritning brandsektionering
 • Byggprojektanmälan (RH1 och RH2) för befolkningsregistercentralen fylls i byggnadsvis.
 • Redogörelse över grannarnas hörande/samtycke.
  – Från alla angränsande grannar, på andra sidan vägen och snett mittemot.
  – Man hör granntomtens ägare/arrendator. Ifall grannen är Vasas stad, kontakta Fastighetssektorns tomtservice.                                                                                                                                                                     – Eventuella undantag eller påbörjande mot garanti ska antecknas på blanketten.
 • Bedömning av huvudprojekterarens behörighet
  – För byggnadsprojektet bör utnämnas en för projektet kompetent huvudprojekterare som ansvarar för planeringen och kvaliteten i sin helhet.
 • Energicertifikat, miljöministeriets förordning om energicertifikat (487/2007)
 • Energiutredning gällande reparations- och ändringsarbeten i byggnad
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Utredning av grundläggningsförhållanden
  – Av grundundersöknings- eller grundkonstruktionssakkunnig fritt formulerad utredning.
 • Fotografi på byggnad som ska rivas samt utredning över rivningsavfallet.
 • Redogörelse över avloppsvattenbehandlingen
 • Garanti
  – Grannarna bör höras om byggnadsarbetet inleds mot garanti
 • Planeringsbehovsbeslut / undantagslov
  – utdrag ur stadsstyrelsens planeringssektions protokoll eller planläggningschefens beslut på basis av vilket planeringsbehovsbeslut eller undantagslov har beviljats.
 • Anmälan om befolkningsskyd.

Blanketter

Om lov söks via e-tjänsten finns de blanketter som krävs för ansökan under fliken Bilagor i e-tjänsten. Spara dokumentet först i dina egna filer.

Konvertering av en PDF-fil till PDF/A-format

PDF/A är ett filformat för arkivering. Den stora skillnaden mellan PDF och PDF/A-filformatet är att egenskaper som försvårar arkivering är borttagna. Det är orsaken till att bilagorna måste vara i PDF/A-format.

Guide till hur man konverterar en PDF-fil till PDF/A

Specialplaner och utredningar

I bygglovsbeslutets lovvillkor fastställs vilka specialplaner och utredningar byggaren/byggherren ska tillställa byggnadstillsynen. Planer/utredningar ska lämnas in innan ifrågavarande arbete inleds.

Om lov har ansökts via byggnadstillsynens webbtjänst, levereras specialplanerna i PDF/A-format via webbtjänsten. Om lov har ansökts som pappersansökan, levereras specialplanerna i pappersformat enligt anvisningarna nedan.

 • Konstruktionsplaner: Konstruktionsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan byggarbetena inleds. Planerna (1 serie konstruktionsritningar och -beräkningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.
 • Vatten- och avloppsplaner: Vatten- och avloppsplaner med behövliga handlingar ska lämnas in till byggnadstillsynen innan vatten- och avloppsarbetena inleds. Planerna ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.Läs mera / Printa ut en noggrannare anvisning: Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till byggnadstillsynen & Anslutning till vatten- och avloppsnätet (pdf).
 • Ventilationsplaner: Ventilationsplaner ska lämnas in till byggnadstillsynen innan ventilationsarbetena inleds. Planer för ventilationsanordningar (1 serie planritningar) ska inlämnas vikta i A4-storlek och vara försedda med ryggar.
 • Fuktsäkerhetsplan: I bygglovsbeslutet antecknas de åtgärder som krävs i anslutning till fuktsäkerheten. En separat fuktsäkerhetsplan förutsätts som specialplan vid nybyggen för objekt med tre eller flera bostäder och i andra objekt av motsvarande storlek. Vid reparationsbyggande övervägs behoven av en fuktsäkerhetsplan enligt objektets fukttekniska svårighetsgrad.Vid användandet av Kuivaketju10-verksamhetsmodellen (https://kk10.rala.fi) är den tillräcklig och någon annan plan behövs inte.Läs mera: Uppföljning av byggnadernas fuktsäkerhet vid bygglovsprocessen
 • Brandtätningsplaner: Planen ska inlämnas till byggnadstillsynen elektroniskt i PDF/A-format.Planen kan göras i byggnadens planritning, där det vid varje genomföring märks ut brandtätningstyp, bokstavs- och nummerbeteckning. I detaljritningar som kompletterar planritningen presenteras varje genomföring med specialvillkor; tillåtna genomförbara ledningsinstallationer med eventuella kant- och centrumavstånd, genomföringsöppningarnas tillåtna storlek, sektionerande konstruktioners material och tjocklek.Genomförandedokumenten och de använda byggprodukternas gransknings- och serviceanvisningar ansluts till byggnadens bruks- och underhållsanvisningar.Läs mera: Brandtätningar i byggnader