Ohita valikko

Kansainvälisyyskasvatus

Vaasan lyseon lukio on YK- ja Unesco-koulu, joka on mukana myös Baltic Sea Projectin -kouluverkostossa. Vaasan lyseon lukiosta saa eväitä maailmankansalaiseksi kasvamiseen ja rakennusaineksia kestävään elämäntapaan. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen hankkeissa oppii tekemään yhteistyötä eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten kanssa. Samalla saa kavereita eri puolilta maailmaa ja oppii työ- ja elinkeinoelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja. Osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja opiskelijavaihtoon oppii osallistumaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja muista.

Tavoitteet

Vaasan lyseon lukion kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tavoitteena on maailmankansalaisen tietojen ja taitojen oppiminen. Maailmankansalaisuus on välittämistä, vaikuttamista ja vastuunkantoa, mutta myös uskoa omiin kykyihin ja kykyä toimia yhdessä paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Siihen kuuluu myös ihmisoikeuksien, rauhan, luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden sekä kestävän kehityksen vaaliminen. Keskiössä on YK:n Agenda2030-tavoitteiden edistäminen. Vaasan lyseon lukiossa opitaan globaaliin vastuuseen kasvamista ja kannustetaan vaikuttamaan ja toimimaan paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla.

Toisena keskeisenä kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tavoitteena on suvaitsevaisuuden lisääminen. Maailmankansalaisuus edellyttää kulttuurien keskinäistä kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta. Oppimalla näitä taitoja voidaan konkreettisesti ehkäistä syrjintää ja rasismia sekä edistää tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja rauhan toteutumista. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen hankkeissa opitaan tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa ja opitaan ymmärtämään eri kulttuuritaustasta tulevia nuoria. Tavoitteena on, että kielitaito ja kulttuuriosaaminen vahvistuvat.

Lisäksi kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kautta voidaan lisätä kouluviihtyvyyttä ja edistää ryhmäytymistä. Samalla vahvistetaan opiskelijoiden itsetuntoa ja tuetaan itsenäistymistä sekä rohkeutta osallistua ja kantaa vastuuta itsestä ja muista. On tärkeää, että opiskelijat saavat osallistumisen ja vaikuttamisen välineitä ymmärtää ja ratkaista yhdessä isojakin globaaleja ongelmia.

Opinnot

Vaasan lyseon lukiossa voit suorittaa Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen opintokokonaisuuden. Siihen sisältyy vapaasti valittavia kielten syventäviä opintoja ja reaaliaineiden ja kansainvälisyys- sekä globaalikasvatuksen kursseja. Voit syventyä globaalikasvatuksen teemoihin opiskelemalla Globaalikasvatuksen ja Aktiivisen maailmankansalaisen -kurssit. Voit myös tehdä Suomen YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskokeen, jonka aikana tutustutaan kiinnostavaan globaaliin teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä ja syvennetään tietämystä ja ymmärrystä valitusta aiheesta. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta saat Maailmankansalaisen todistuksen.

Vaasan lyseon lukiossa voit opiskella laajasti kieliä. Voi opiskella englannin ja ruotsin lisäksi ranskaa, saksaa, italiaa, espanjaa ja venäjää sekä latinaa ja japania. Lukion opiskelijat voivat suorittaa Kiinan kielen ja kulttuurin perusteet -kurssin Vaasan yliopistossa.

Samalla lukiokampuksella toimii myös Vasa gymnasium, josta voit valita kursseja suoritettavaksi ruotsin kielellä. Monikielisellä ja -kulttuurisella kampuksella opit tärkeitä kulttuuriosaamiseen liittyviä taitoja. Lukiokampuksella opiskelijat ja opettajat puhuvat lähes kolmeakymmentä eri kieltä äidinkielenään.

Kotikansainvälisyyskasvatus

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen teemoihin tutustutaan myös YK:n kansainvälisinä teemapäivinä, tempauksissa ja luennoilla sekä paneelikeskusteluissa ja vierailuilla. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen teemat nousevat esille myös työelämän ja korkeakoulujen kanssa tehdyssä yhteistyössä ja osallistuttaessa kansainvälisiin seminaareihin ja hachathon-tapahtumiin.

YK-päivänä Vaasan lyseon lukiossa vietetään yhdessä samalla lukiokampuksella sijaitsevan Vasa gymnasiumin kanssa Uniworld Day -teemapäivää, jolloin opiskelijat julistavat eri kielillä lukiokampuksen syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Teemapäivänä tutustutaan myös lukiokampuksen monikulttuurisuuteen kulttuurityöpajoissa ja perehdytään kestävän kehityksen tavoitteisiin Agenda2030-työpajassa.

Vaasan lyseon lukiossa voit osallistua myös kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta täydentävien Aasia-, Eurooppa- ja UNESCO-kiltojen toimintaan.

Leirikoulut ja opiskelijavaihto

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen leirikouluissa, hankkeissa ja opiskelijavaihdoissa on tavoitteena oppia kieliä ja kulttuuriosaamista sekä laajemmin maailmankansalaisen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan nykypäivän maailmassa entistä enemmän työ- ja elinkeinoelämässä, politiikassa ja akateemisella uralla. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen leirikoulut ja ovat myös rauhankasvatusta, koska niissä opitaan yhteistyötä eri maista tulevien nuorten kanssa.

Leirikoulujen ja hankkeiden sekä vaihto-ohjelmien tavoitteisiin kuuluu myös Unesco-kouluille tärkeä maailmanperintökasvatus, jonka tavoitteena on, että opiskelijoille tulee tutuksi Unescon maailmanperintötoiminta ja luonnonperintö- ja kulttuuriperintökohteisiin liittyvä ainutlaatuisuus ja arvo ihmiskunnan yhteiselle kulttuuriperinnölle.

Vaasan lyseon lukiossa voit osallistua lukion järjestämiin kansainvälisiin leirikouluihin Lontoossa Englannissa ja Pariisissa ja Taizéssa Ranskassa, Andalusiassa Espanjassa sekä Islannissa. Antiikin leirikouluja järjestetään Ateenaan Kreikkaan ja Roomaan Italiaan. Eurooppa-leirikoulussa tutustutaan Euroopan unionin vallankäyttöön ja integraation historiaan Saksassa ja Ranskassa. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä Kieliin Saksaan. Vasa gymnasiumin kanssa tehdään myös yhteistyötä Sveitsin Freiburgin lukion kanssa.

Japanin teknologialeirikoulussa tutustutaan energian tuotantotapoihin Suomessa ja Japanissa yhdessä toyamalaisen lukion kanssa ja tehdään leirikoulumatka Toyamaan ja Tokioon Japaniin. Kiinan leirikoulussa tutustutaan elinkeinoelämän tarjoamiin uramahdollisuuksiin Shanghaissa Kiinassa.

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulussa tutustutaan Planin Smartup Factoryn, Pakolaisavun ja Caring Handsin toimintaan Ugandassa Kampalassa. Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä ja samalla edistetään Agenda2030-tavoitteiden toteutumista pohjoisessa ja etelässä.

Vaasan lyseon lukio on mukana myös Baltic Sea Projectin -kouluverkostossa, jota kautta avautuu mahdollisuus hakea mukaan Itämeren maiden koulujen yhteisille leireille.

Leirikoulut

  • Antiikin leirikoulu
  • Englannin leirikoulu
  • Islannin leirikoulu
  • Japanin teknologia leirikoulu
  • Kiinan leirikoulu
  • Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulu
  • Uskonnon leirikoulu Tazessa ja Pariisissa
  • Yrittäjyyskasvatuksen leirikoulu (tulossa)