Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Vaasan kaupungin koulupoissaolojen malli.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§) Poissaoloja ennaltaehkäistään luomalla oppilaalle turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolon syy luokanopettajalle/luokanohjaajalle. Poissaolot kirjataan Wilmaan.

Opetusryhmästä vastuussa oleva luokanopettaja, aineenopettaja tai luokanohjaaja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja ja kiinnittää huomiota poissaolojen mahdolliseen säännönmukaisuuteen: poissaolojen toistumiseen esim. samana viikonpäivänä, samasta aineesta tai saman opettajan tunnilta. Runsaisiin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään koulunkäyntiä tukeviin toimenpiteisiin.

Puuttumisen vaiheet

 1. Huoli puheeksi

 2. 30 poissaolotuntia

 3. 60 poissaolotuntia

 4. 80 poissaolotuntia

 5. 120 poissaolotuntia

Ennaltaehkäisevä toiminta

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja ja yhteisöllinen oppilashuolto

 • Koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttaminen yhteisöllisen opiskelijahuollon keinoin.
 • Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä.
 • Tiedon lisääminen koulupoissaoloista ilmiönä.
 • Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan systemaattisesti ja jatkuvasti.

Huoli puheeksi

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

 • Oppilaan poissaoloista herää huoli kotona/koulussa: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa heti ja on yhteydessä huoltajiin jo ennen kuin ensimmäinen poissaoloraja täyttyy.
 • Oppilashuoltohenkilöstön konsultointi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

30 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

1. Jos poissaolot ovat ennalta anottuja lomia tai useammasta kokonaisesta, peräkkäisestä, huoltajan selvittämästä sairauspäivästä johtuvia: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin. Selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve. Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Keskustelu 30 h”.

2. Jos poissaolot ovat huolta herättäviä (huoltaja ei selvitä poissaoloja tai poissaolot ovat usein toistuvia yksittäisiä sairauspäiviä, kesken koulupäivää poistumisia tai aamumyöhästymisiä): luokanopettaja/luokanohjaaja tekee kartoituksen poissaolojen syistä (esim. Hyvinvoinnin käsi) ja on yhteydessä huoltajiin.

 • Luokanopettaja/luokanohjaaja sopii oppilaan ja huoltajien kanssa seurannasta.
 • Oppilashuoltohenkilöstön konsultointi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

60 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

 1. Jos poissaolot ovat ennalta anottuja lomia tai useammasta kokonaisesta, peräkkäisestä, huoltajan selvittämästä sairauspäivästä johtuvia: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin; selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve. Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Keskustelu 60 h”.
 2. Jos poissaolot ovat huolta herättäviä (huoltaja ei selvitä poissaoloja tai poissaolot ovat usein toistuvia yksittäisiä sairauspäiviä, kesken koulupäivää poistumisia tai aamumyöhästymisiä):
 • Luokanopettaja/luokanohjaaja kutsuu koolle monialaisen asiantuntijaryhmän huoltajan suostumuksella (ks. Kun opettajalla herää huoli oppilaasta).
 • Monialainen asiantuntijaryhmä sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
 • Luokanopettaja/luokanohjaaja merkitsee oppilaan tuntimerkintöihin merkinnän “Asiantuntijaryhmä/huoltajapalaveri” ja ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän.
 • Poissaoloihin liittyessä terveydellistä huolta, konsultoidaan kouluterveydenhoitajaa. Sen jälkeen terveydenhoitaja ja/tai koululääkäri kutsutaan tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Koululääkärille täytetään Koontilomake jatkohoitoarvioon (löytyy Wilmasta).
 • Tarvittaessa monialaiseen asiantuntijaryhmään kutsutaan mukaan koulun ulkopuolisia toimijoita.
 • Oppilashuollon työntekijä jatkaa kartoitusta poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta (esim. SRAS-R koulupoissaolokysely. ) ja tarpeenmukaista työskentelyä perheen kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.
 • Sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilö ja seurantapalaveri kirjataan oppilashuoltokertomukseen.
 • Yleisen tuen oppilaalle laaditaan koulunkäynnin tueksi pedagoginen arvio tehostettuun tukeen siirtämiseksi.
 • Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa /lastensuojeluilmoitusta harkittava huolta herättävistä poissaoloista.
 • Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultointi.

80 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

Monialainen asiantuntijaryhmä jatkaa seurantaa sovitun suunnitelman mukaan. Työskentely oppilaan, perheen ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa jatkuu koulunkäynnin tukemiseksi. Sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilö ja seurantapalaveri kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa / lastensuojeluilmoitusta harkittava.

Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultointi.

Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Poissaolot 80 h” ja ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän.

120 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja/rehtori

Luokanopettaja/luokanohjaaja:

 • ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän

Rehtori:

 • ilmoittaa poissaolomäärän koulutoimenjohtajalle ja aluerehtorille
 • merkitsee oppilaan tuntimerkintöihin ”Tieto koulutoimenjohtajalle (120 h).

Koulutoimenjohtaja/aluerehtori:

 • lähettää huoltajalle kirjallisen ilmoituksen oppivelvollisuuden laiminlyönnistä sekä palaverikutsun koulun niin pyytäessä. Ilmoitus/kutsu lähetetään tällöin myös tarpeellisille yhteistyötahoille.

 

Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa / lastensuojeluilmoitusta harkittava.

Huoltajayhteistyö poissaoloihin liittyen

Vinkkejä huoltajayhteistyöhön koulupoissaoloihin liittyen: huoltajayhteistyö pdf