Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Vaasan kaupungin koulupoissaolojen malli.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§)

Poissaoloja ennaltaehkäistään luomalla oppilaalle turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.

Poissaolot kirjataan Wilmaan. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolon syy luokanopettajalle/luokanohjaajalle.

Opetusryhmästä vastuussa oleva luokanopettaja, aineenopettaja tai luokanohjaaja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja ja kiinnittää huomiota poissaolojen mahdolliseen säännönmukaisuuteen: poissaolojen toistumiseen esim. samana viikonpäivänä, samasta aineesta tai saman opettajan tunnilta.

Runsaisiin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään koulunkäyntiä tukeviin toimenpiteisiin.

Puuttumisen vaiheet

 1. Huoli puheeksi

 2. 30 poissaolotuntia

 3. 60 poissaolotuntia

 4. 80 poissaolotuntia

 5. 120 poissaolotuntia

Ennaltaehkäisevä toiminta

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja ja yhteisöllinen oppilashuolto

 • Koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttaminen yhteisöllisen opiskelijahuollon keinoin.
 • Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä.
 • Tiedon lisääminen koulupoissaoloista ilmiönä.
 • Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan systemaattisesti ja jatkuvasti.

Huoli puheeksi

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

 • Oppilaan poissaoloista herää huoli kotona/koulussa: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa heti ja on yhteydessä huoltajiin jo ennen kuin ensimmäinen poissaoloraja täyttyy.
 • Oppilashuoltohenkilöstön konsultointi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

30 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

1. Jos poissaolot ovat ennalta anottuja lomia tai useammasta kokonaisesta, peräkkäisestä, huoltajan selvittämästä sairauspäivästä johtuvia: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin. Selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve. Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Keskustelu 30 h”.

2. Jos poissaolot ovat huolta herättäviä (huoltaja ei selvitä poissaoloja tai poissaolot ovat usein toistuvia yksittäisiä sairauspäiviä, kesken koulupäivää poistumisia tai aamumyöhästymisiä): luokanopettaja/luokanohjaaja tekee kartoituksen poissaolojen syistä (esim. Hyvinvoinnin käsi) ja on yhteydessä huoltajiin.

 • Luokanopettaja/luokanohjaaja sopii oppilaan ja huoltajien kanssa seurannasta.
 • Oppilashuoltohenkilöstön konsultointi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

60 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

 1. Jos poissaolot ovat ennalta anottuja lomia tai useammasta kokonaisesta, peräkkäisestä, huoltajan selvittämästä sairauspäivästä johtuvia: luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin; selvitetään poissaolojen vaikutus opiskeluun ja mahdollisen lisätuen tarve. Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Keskustelu 60 h”.
 2. Jos poissaolot ovat huolta herättäviä (huoltaja ei selvitä poissaoloja tai poissaolot ovat usein toistuvia yksittäisiä sairauspäiviä, kesken koulupäivää poistumisia tai aamumyöhästymisiä):
 • Luokanopettaja/luokanohjaaja kutsuu koolle monialaisen asiantuntijaryhmän huoltajan suostumuksella (ks. Kun opettajalla herää huoli oppilaasta).
 • Monialainen asiantuntijaryhmä sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
 • Luokanopettaja/luokanohjaaja merkitsee oppilaan tuntimerkintöihin merkinnän “Asiantuntijaryhmä/huoltajapalaveri” ja ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän.
 • Poissaoloihin liittyessä terveydellistä huolta, konsultoidaan kouluterveydenhoitajaa. Sen jälkeen terveydenhoitaja ja/tai koululääkäri kutsutaan tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Koululääkärille täytetään Koontilomake jatkohoitoarvioon (löytyy Wilmasta).
 • Tarvittaessa monialaiseen asiantuntijaryhmään kutsutaan mukaan koulun ulkopuolisia toimijoita.
 • Oppilashuollon työntekijä jatkaa kartoitusta poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta (esim. SRAS-R koulupoissaolokysely. ) ja tarpeenmukaista työskentelyä perheen kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.
 • Sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilö ja seurantapalaveri kirjataan oppilashuoltokertomukseen.
 • Yleisen tuen oppilaalle laaditaan koulunkäynnin tueksi pedagoginen arvio tehostettuun tukeen siirtämiseksi.
 • Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa /lastensuojeluilmoitusta harkittava huolta herättävistä poissaoloista.
 • Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultointi.

80 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja

Monialainen asiantuntijaryhmä jatkaa seurantaa sovitun suunnitelman mukaan. Työskentely oppilaan, perheen ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa jatkuu koulunkäynnin tukemiseksi. Sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilö ja seurantapalaveri kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa / lastensuojeluilmoitusta harkittava.

Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultointi.

Luokanopettaja/luokanohjaaja tekee Wilma-merkinnän “Poissaolot 80 h” ja ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän.

120 poissaolotuntia

Vastuuhenkilö: luokanopettaja/luokanohjaaja/rehtori

Luokanopettaja/luokanohjaaja:

 • ilmoittaa rehtorille poissaolojen määrän

Rehtori:

 • ilmoittaa poissaolomäärän koulutoimenjohtajalle ja aluerehtorille
 • merkitsee oppilaan tuntimerkintöihin ”Tieto koulutoimenjohtajalle (120 h).

Koulutoimenjohtaja/aluerehtori:

 • lähettää huoltajalle kirjallisen ilmoituksen oppivelvollisuuden laiminlyönnistä sekä palaverikutsun koulun niin pyytäessä. Ilmoitus/kutsu lähetetään tällöin myös tarpeellisille yhteistyötahoille.

 

Sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa / lastensuojeluilmoitusta harkittava.

Koulupoissaoloihin puuttumisen malli -esite

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan esitettä (pdf 1,846 KB):

VAASAN PERUSOPETUKSEN POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEN MALLI
– Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen check-lista

Koulupoissaoloihin puuttumisen check-lista luokanopettajalle tai  –ohjaajalle 

 

Huoli puheeksi

Olen keskustellut oppilaan kanssa oppilaan poissaoloista  

Olen keskustellut huoltajan kanssa oppilaan poissaoloista  

 

30 poissaolotuntia 

Olen keskustellut oppilaan kanssa oppilaan poissaoloista  

Olen keskustellut huoltajan kanssa oppilaan poissaoloista  

Olen selvittänyt poissaolojen vaikutuksen opiskeluun ja lisätuen tarpeen   

Olen laittanut Wilmaan merkinnän ”Keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa 30h”            □ 

Olen kartoittanut poissaolon syitä Hyvinvoinnin kädellä   

Olen konsultoinut oppilashuoltohenkilöstöä   □ 

 

60 poissaolotuntia 

Olen keskustellut oppilaan kanssa oppilaan poissaoloista  

Olen keskustellut huoltajan kanssa oppilaan poissaoloista  

Olen selvittänyt poissaolojen vaikutuksen opiskeluun ja lisätuen tarpeen   

Olen laittanut Wilmaan merkinnän ”Keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa 60h”  

Olen kutsunut koolle monialaisen asiantuntijaryhmän (huoltajan luvalla)  

Olen konsultoinut terveydenhoitajaa terveydellisessä huolessa  

Olen kirjannut sovitut toimenpiteet oppilashuoltokertomukseen  

Olen laatinut yleisen tuen oppilaalle pedagogisen arvion  

Olen harkinnut sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa yhteistyössä 
oppilashuollon kanssa  

80 poissaolotuntia 

Monialainen asiantuntijaryhmä on jatkanut työtä sovitusti   

Olen kirjannut sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilöt
ja seurannan oppilashuoltokertomukseen  

Olen laittanut Wilmaan merkinnän ”Huoltajapalaveri 80h”  

Olen harkinnut sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa yhteistyössä 
oppilashuollon kanssa 

 

120 poissaolotuntia  

Olen ilmoittanut oppilaan poissaolomäärän rehtorille  

Monialainen asiantuntijaryhmä on jatkanut työtä sovitusti   

Olen kirjannut sovitut toimenpiteet, vastuuhenkilöt
ja seurannan oppilashuoltokertomukseen  

Olen harkinnut sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa yhteistyössä 
oppilashuollon kanssa 

 

Huoltajayhteistyö poissaoloihin liittyen

Vinkkejä huoltajayhteistyöhön koulupoissaoloihin liittyen: huoltajayhteistyö pdf 253KB

Linkkejä materiaaleihin