Förbigå menyn
Unga sitter

Förebyggande av och ingripande i skolfrånvaro

Uppföljning och ingripande i skolfrånvaro

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska eleven delta i grundläggande utbildning om eleven av något särskilt skäl inte blivit beviljad befrielse. (LGrundläggande utbildning 26§)

Genom att skapa en trygg och trivsam skolmiljö förebygger man skolfrånvaro.

Vårdnadshavaren är skyldig att meddela skolan om elevens frånvaro så fort som möjligt under morgonen den första frånvarodagen. Frånvaron antecknas i Wilma. Vårdnadshavaren bör också meddela orsaken till skolfrånvaron. 

Den klasslärare, ämneslärare eller klassföreståndare som ansvarar för undervisningsgruppen följer kontinuerligt upp elevernas frånvaro och fäster uppmärksamhet vid eventuella mönster som att: frånvaron är återkommande eller eleven är alltid frånvarande samma veckodag, från samma lektion eller från samma lärares lektioner.

Om eleven har mycket skolfrånvaro ingriper man direkt och sätter in åtgärder som stöder elevens skolgång. .

När ingriper vi?

 1. Ta upp oron

 2. 30 timmar frånvaro

 3. 60 timmar frånvaro

 4. 80 timmar fråvaro

 5. 120 timmar frånvaro

Förebyggande verksamhet

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare och den gemensamma elevhälsan

 • Eleven engageras i skolgången och skolgemenskapen med hjälp av den gemensamma elevhälsans verksamhet
 • Fungerande samarbete mellan hem och skola.  
 • Ökad medvetenhet om skolfrånvaron som fenomen.  
 • Elevernas närvaro följs upp systematiskt och kontinuerligt.   

Ta upp oron

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare

 • När hemmet/skolan blir orolig för elevens skolfrånvaro.  
 • Klassläraren/klassföreståndaren diskuterar direkt med eleven och är i kontakt med vårdnadshavarna redan före eleven har 30 timmar frånvaro.  
 • Konsultation av elevvårdspersonalen med låg tröskel.  

30 timmar frånvaro

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare

1) Då det handlar om på förhand anhållna lov eller om sjukfrånvaro som vårdnadshavaren meddelat skolan om och som består av en sammanhängande period på flera dagar: diskuterar klassläraren/klassföreståndaren med eleven och tar kontakt med vårdnadshavarna;  frånvarons inverkan på studierna samt behovet av tilläggsstöd utreds. Klassläraren/klassföreståndaren antecknar i Wilma ”Diskussion med elev och vårdnadshavare 30h”.  

2) Om frånvaron är oroväckande (vårdnadshavaren meddelar inte orsaken till frånvaron eller då frånvaron består av fler enskilda sjukdagar, eleven avlägsnar sig mitt i skoldagen eller kommer ofta för sent på morgonen): kartlägger klassläraren/klassföreståndaren tillsammans med eleven orsakerna till skolfrånvaron (t.ex. med må bra-handenoch är i kontakt med vårdnadshavarna (möte/telefonsamtal).  

 • Klassläraren/klassföreståndare kommer överens med eleven och vårdnadshavaren om uppföljning.  
 • Konsultation av elevvården med låg tröskel.   

60 timmar frånvaro

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare

 1. Då det handlar om på förhand anhållna lov eller om sjukfrånvaro som vårdnadshavaren meddelat skolan om och som består av en sammanhängande period på flera dagar: diskuterar klassläraren/klassföreståndaren med eleven och tar kontakt med vårdnadshavarna; frånvarons inverkan på studierna samt behovet av tilläggsstöd utreds. Klassläraren/klassföreståndaren antecknar i Wilma ”Diskussion med elev och vårdnadshavare 60h”. 
 2. Om frånvaron är oroväckande (vårdnadshavaren meddelar inte orsaken till frånvaron eller då frånvaron består av fler enskilda sjukdagar, eleven avlägsnar sig mitt i skoldagen eller kommer ofta för sent på morgonen): 
 • sammankallar klassläraren/klassföreståndaren en mångprofessionell expertgrupp med vårdnadshavarens samtycke (se. När oro uppstår).
 • Den mångprofessionella expertgruppen kommer överens om stödåtgärder och uppföljning tillsammans med eleven och vårdnadshavarna.
 • Klassläraren/klassföreståndaren antecknar i Wilma ”Expertgrupp/möte med vårdnadshavarna” och meddelar rektorn om frånvaron.
 • Skolhälsovårdaren kontaktas för konsultation om man är orolig för elevens hälsa. Vid behov tas skolhälsovårdaren och/eller skolläkaren med i det mångprofessionella samarbetet för att man tillsammans ska kunna kartlägga elevens helhetssituation. Åt skolläkaren fyller man i blanketten Sammanställning för bedömning av elevens behov av fortsatt vård. 
 • Vid behov kompletteras den mångprofessionella expertgruppen med aktörer utanför skolan.
 • Elevvårdspersonalen fortsätter kartläggningen av orsakerna till skolfrånvaron och försöker få en helhetsbild över situationen (t.ex. Enkät om skolvägran SRAS-R.) 
 • Samarbetet med familjen kring elevens stöd fortsätter. 
 • Stödformer, ansvarspersoner och möten för uppföljning antecknas i elevvårdsjournalen.
 • En pedagogisk bedömning för intensifierat stöd görs åt de elever som har allmänt stöd.
 • En kontaktbegäran/anmälan i enighet med socialvårdslagen bör övervägas då det handlar om oroväckande skolfrånvaro.   
 • Vid behov konsultation av aktörer utanför skolan.

80 timmar frånvaro

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare

Den mångprofessionella expertgruppen fortsätter uppföljningen enligt den uppgjorda planen. Arbetet och samarbetet för att stöda elevens skolgång tillsammans med eleven, familjen och eventuella samarbetsaktörer fortsätter. Stödåtgärder, ansvarspersoner och möten för uppföljning antecknas i elevvårsjournalen och i frånvaroberättelsen om den är i bruk på skolan).  

En kontaktbegäran/anmälan i enighet med socialvårdslagen bör övervägas då det handlar om oroväckande skolfrånvaro.    

Vid behov konsultation av aktörer utanför skolan.   

Klassläraren/klassföreståndaren antecknar i Wilma “Frånvaro 80h” och meddelar rektorn om elevens frånvaro.

120 timmar frånvaro

Ansvarsperson: klasslärare/klassföreståndare/rektor

Klassläraren/klassföreståndaren:

 • meddelar rektorn om att eleven har 120 timmar frånvaro

Rektorn:  

 • meddelar om frånvaron till skoldirektören 
 • antecknar i Wilma ”Meddelat skoldirektören (120 h)”. 

Skoldirektören: 

 • skickar en skriftlig anmälan åt vårdnadshavaren om försummelse av läroplikten och med skolans begäran en kallelse till möteAnmälan/kallelsen skickas också åt nödvändiga samarbetsaktörer 

En kontaktbegäran/anmälan i enighet med socialvårdslagen bör övervägas då det handlar om oroväckande skolfrånvaro.    

Checklista för handlingsplan vid skolfrånvaro

Checklista för handlingsplan vid skolfrånvaro för klasslärare och klassföreståndare 

Ta upp oron

Jag har diskuterat med eleven om elevens frånvaro  

Jag har diskuterat med elevens vårdnadshavare om elevens frånvaro  

30 timmar frånvaro 

Jag har diskuterat med eleven om elevens frånvaro  

Jag har diskuterat med elevens vårdnadshavare om elevens frånvaro  

Jag har utrett hur skolfrånvaron har inverkat på elevens studier och behovet 
av tilläggstöd   

Jag har antecknat i Wilma ”Diskussion med elev och vårdnadshavare 30h”  

Jag har kartlagt orsakerna till skolfrånvaron med Må bra-handen  

Jag har bett om konsultation av elevvårspersonalen  □ 

60 timmar frånvaro 

Jag har diskuterat med eleven om elevens frånvaro  

Jag har diskuterat med elevens vårdnadshavare om elevens frånvaro  

Jag har utrett hur skolfrånvaron har inverkat på elevens studier och behovet 
av tilläggstöd   

Jag har antecknat i Wilma ”Diskussion med elev och vårdnadshavare 60h”  

Jag har sammankallat en mångprofessionell expertgrupp 
(med vårdnadshavarens tillstånd)  

Jag har bett om konsultation av skolhälsovårdaren då det gäller oro om elevens hälsa  

Jag har antecknat de stödåtgärder vi kommit överens om i elevvårsjournalen  

Jag har gjort en pedagogisk bedömning om eleven är i allmänt stöd  

Jag har övervägt att göra en kontaktbegäran/barnskyddsanmälan i enighet med 
socialvårdslagen i samarbete med elevvårdspersonalen  

80 timmar frånvaro 

Den mångprofessionella expertgruppen har fortsatt enligt den uppgjorda planen   

Jag har antecknat åtgärder, arbetsfördelning och uppföljning i elevvårdsjournalen  

Jag har antecknat i Wilma ”Expertgrupp/möte med vårdnadshavarna 80h”  

Jag har övervägt att göra en kontaktbegäran/barnskyddsanmälan i enighet med 
socialvårdslagen i samarbete med elevvårdspersonalen  

120 timmar frånvaro  

Jag har meddelat rektorn om elevens skolfrånvaro  

Den mångprofessionella expertgruppen har fortsatt enligt överenskommelse   

Jag har antecknat åtgärder, arbetsfördelning och uppföljning i elevvårdsjournalen  

Jag har övervägt att göra en kontaktbegäran/barnskyddsanmälan i enighet med 
socialvårdslagen i samarbete med elevvårdspersonalen  

 

Samarbete med vårdnadshavare

Tips för samarbete med vårdnadshavare gällande skolfrånvaro: Att stödja skolgången pdf 153KB