Förbigå menyn
vinter

Uppföljning av miljöns tillstånd

Till förebyggande miljöskydd hör utredningar och undersökningar samt utarbetande av olika planer och program i samarbete med olika intressentgrupper.

Luftkvaliteten i centrum av Vasa följs upp med kontinuerliga mätningar av partiklar av olika storlek och kväveoxider. För att säkra mätningarnas validitet används kvalitetssystem.

Läs mera om Vasas kvalitetssäkring av luftkvalitetsövervakningen. (pdf, på finska)

Resultaten av de kontinuerliga mätningarna kan du följa med nästan i realtid via luftkvalitetsportalen. Regelbundet genomförs också en bioindikatorundersökning av luftkvaliteten, där luftkvaliteten och långsiktiga förändringar i den följs upp med hjälp av känsliga naturindikatorer, såsom lavar.

 

Denna veckas utsläppssituation i Vasa

När staden växer ändras områden som har varit i jord- och skogsbruksanvändning till olika bostads-, industri-, service- och trafikområden. Naturvärdena hos nya områden som planeras undersöks i anslutning till planläggningen och värdefulla naturobjekt lämnas obebyggda.

Växthusgasutsläpp

Mängden växthusgasutsläpp i staden rapporteras veckovis.

Läs mera om växthusgasutsläpp här.

Stadens miljörapport

Stadens miljörapport beskriver hanteringen av stadens miljöärenden, miljöns utveckling samt kostnaderna för miljöskyddet, intäkterna och de investeringar som har gjorts för miljön.

Läs Vasas miljörapport 2015

 

Havsområdet och Kyro älv

Havsområdets och Kyro älvs tillstånd följs upp i enlighet med uppföljningsprogrammen för dem.

Kyrönjokis vattenområdes åtgärdsplan för vattenvård 2016–2021

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto