Ohita valikko
kädet

Sairaalaopetus

Oppivelvollisilla potilailla on oikeus saada perusopetusta sairaalajaksonsa aikana. Opetusta järjestetään VSHP:n alueella asuville oppilaille, kotikunnasta riippumatta, kun he ovat potilaina jollain osastolla Vaasan keskussairaalassa.

Jokaisen oppilaan opetus suunnitellaan yksilöllisesti ja oppilaat noudattavat oman kotikuntansa opetussuunnitelmaa. Opetus toteutetaan lasten ja nuorten psyykkinen vointi huomioon ottaen, eli opetus toteutetaan ensisijaisesti voinnin mukaan. Tavoitteena se, ettei oppilas jää jälkeen oman luokkatasonsa opinnoista.

Oppilaan palatessa omaan kouluun, sairaalaopetuksesta pyritään antamaan tukea ja ohjausta nivelvaiheessa. Osastojakson jälkeen on tavallisesti koulukokous, jossa sairaalaopetuksen havainnot käydään läpi oman koulun kanssa.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella suomenkielinen sairaalaopetus on Hietalahden koulun hallinnoima ja ruotsinkielinen Hagan koulun hallinnoima.

Sairaalaopetuksen tavoitteet

 • Oppilaan koulunkäynnin turvaaminen sairaalajakson aikana oppilaan oman toimintakyvyn rajoissa.  
 • Oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.  
 • Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin esteiden kartoittaminen.  
 • Oppilaan koulunkäynnin rauhoittaminen tai sen käynnistäminen.  
 • Opintojen eteneminen joustavilla opetusjärjestelyillä.  
 • Oppimiseen liittyvien sisällöllisten vaatimusten ymmärtäminen, omaan opiskeluun vaikuttaminen ja vastuun harjoittelu omasta opiskelusta.  
 • Oman käyttäytymisen ja toiminnan ohjauksen muutos palautteen avulla eri tilanteissa.  
 • Itsetunnon vahvistuminen. 
 • Vaikeiden tilanteiden selvittelyn oppiminen keskustelun avulla.
 • Syrjäytymisen ehkäisy. 

Sairaalaopetuksen konsultaatio

Mitä sairaalaopetuksen konsultaatio tarkoittaa?

Konsultaatiota tehdään hankerahoituksella Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) alueella. Hanke kestää 1.8.2021 – 31.12 2022. Konsultaatio on maksutonta kaikille VSHP:n alueen kuntien suomenkielistä perusopetusta antaville kouluille.

Konsultaatiota tekee sairaalaopetukseen perehtynyt erityisopettaja yhteistyössä oman koulun, oppilashuollon henkilöstön ja sairaalaopetuksen henkilökunnan kanssa.

Konsultaatio voidaan toteuttaa omassa koulussa, puhelinkonsultaationa tai etäpalaverina.

Konsultaatiota pyytävä taho (opettaja, erityisopettaja, oppilashuollon edustaja, rehtori…) täyttää konsultaatiopyyntölomakkeen ennen konsultaatiota.

Konsultoivan erityisopettajan työnä on:

 • lähikoulujen osaamisen vahvistaminen
 • varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin
 • vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen
 • inkluusion toteutumisen tukeminen

Konsultaation kohteena ovat oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät mm:

 • kiusaamiseen
 • mielenterveyden haasteisiin
 • itsetuhoisuuteen
 • masentuneisuuteen
 • koulukäymättömyyteen

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä