Förbigå menyn
händer

Sjukhusundervisningen

Läropliktiga patienter har rätt att få grundläggande utbildning under den tid de vistas på någon av sjukhusets avdelningar. Undervisningen riktar sig till elever som är intagna vid någon av Vasa centralsjukhus avdelningar oberoende vilken hemkommun de har inom sjukvårdsdistriktet.

Sjukhusundervisningen fokuserar utöver fostran och undervisning på pedagogisk rehabilitering och på ett tätt mångprofessionellt samarbete mellan lärare, vårdnadshavare och vårdande instanser.

Undervisningen planeras individuellt för varje elev och eleverna följer hemkomunens läroplan. Ansvaret för undervisningen ligger hos elevens hemskola. Elevens mående och ork styr hur undervisningen kan förverkligas.

Vid tillbakagången till hemskolan hålls vanligtvis ett skolmöte och eleven och dess vårdnadshavare samt hemskolan har möjlighet att få stöd från undervisande lärare vid sjukhusundervisningen.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt administreras den svenskspråkiga sjukhusundervisningen av Haga skola och den finskspråkiga av Hietalahden koulu.

Sjukhusundervisningens målsättningar

Trygga elevens rätt till utbildning under vårdperioden.

 • Stöda eleven i en sund helhetsutveckling.
 • Kartlägga elevens styrkor och utmaningar vad gäller skolgången.
 • Att underlätta skolsituationen och förebygga skolvägran.
 • Visa på flexibla undervisningsarrangemang.
 • Hjälpa eleven att ta eget ansvar för sitt lärande.
 • Hjälpa eleven att utveckla och förbättra sitt beteende med hjälp av uppmuntrande respons i olika situationer.
 • Stärka självkänslan.
 • Genom diskussion ge eleverna verktyg för att uthärda en svår vardag
 • Förhindra att eleven marginaliseras.

Konsultativ sjukhusundervisning

Konsultativ sjukhusundervisning

Vad och för vem är det?

Den konsultativa sjukhusundervisningen utvecklas på basen av ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet under tiden 1.8 2021-31.12 2022.

Konsultationen förutsätter ett mångprofessionellt samarbete och fokus ligger på att:

“öka kunnandet i närskolorna, etableringen av förebyggande och tidigt stöd i skolornas verksamhetskultur, stärka det mångprofessionella arbetet och strukturerna för elever som behöver starkt stöd och därmed öka inklusion”. (Undervisnings- och kulturministeriet)

Konsultationen kan genomföras i den egna skolan, via telefon eller via distansmöte. Före konsultationen bör blanketten Anhållan om konsultation ifyllas.

Projektet berör alla skolor inom den grundläggande utbildningen i samtliga kommuner som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vilken är målgruppen?

Elever vars problem anknyter till

 • mobbning
 • psykiska utmaningar
 • självskadebeteende
 • depression
 • skolfrånvaro

Vem kan ta kontakt?

 • klasslärare/ämneslärare
 • speciallärare
 • representant från elevvården
 • rektor

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt