Olet täällä

Tietoa kaupungista

Keskustan osayleiskaava 2040

oyk_keskusta_kuvitus.jpg
Osayleiskaava koskee Vaasan keskusta-aluetta, mukaan lukien Onkilahden kaakkoisranta, hautausmaa-alue, Hietasaari, Hietalahden ranta- ja urheilupuisto, Kuparisaari, Etelä- ja Pohjois-Klemettilä sekä Vöyrinkapunki.

VAIHEET

 

vireille 5.3.2013

luonnos 17.3.-19.4.2016

ehdotus 1.6.-3.7.2017

2. ehdotus 10.9.-10.10.2018

hyväksytty 10.6.2019

lainvoima

Osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäytön strategisen ja fyysisen kehittämisen työkalu. Sillä ohjataan yhdyskuntarakennetta ja yleispiirteistä maankäyttöä sekä sovitetaan yhteen erilaisia toimintoja. Keskustan osayleiskaavan tarkoitus on kehittää Vaasan keskusta-aluetta toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä liikenteellisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Astuessaan voimaan se korvaa Vaasan kokonaisyleiskaavan keskusta-alueen osalta ja ohjaa asemakaavan muutosten laadintaa alueella.

Osayleiskaavan päätavoitteet ovat keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti, keskustan laajentaminen ja tiivistäminen sekä asukasmäärän nostaminen, liikenteen ja liikkumisen kehittäminen keskustassa, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioiminen sekä ilmastonmuutoksen ja maankohoamisen vaikutusten huomioonottaminen tulevaisuuden kaupunkirakenteessa ja rantaviivassa.

 

LIITTEET

 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

kaavakartta

kaavaselostus

lausunnot ja muistutukset sekä vastineet

Lisätiedot