Förbigå menyn

Lovärenden och avgifter

 

Tillstånd ska i regel sökas för både byggande och rivning. Tillståndsärenden ska skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojektet inleds. Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor efter att den sökande har inlämnat alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet. Ett bygglov är i kraft fem år och byggandet bör påbörjas inom tre år. Ett åtgärdstillstånd är i kraft tre år. Bygglov och övriga lov faktureras enligt gällande prislista. En separat avgift tas ut vid handläggning av pappersansökningar.

 

Bygglovs behandling

 

Utgångspunkten för allt byggande är bygglov. Detaljplanen, byggnadsordningen samt byggnadsbestämmelserna ska följas. Vid mindre avvikelser från detaljplanen eller byggnadsordningen går man vidare via bygglov. Vid större avvikelser krävs först ett undantagslov. Till exempel avvikelser från det användningsändamål som anges i detaljplanen kräver undantag. Byggnadstillsynsmyndigheten bedömer behovet för avvikelser och undantag.

När man bygger utanför detaljplaneområde, på så kallat planeringsbehovsområde, krävs ett separat planeringsbehovsbeslut innan man kan ansöka om bygglov, och på strandområden behövs undantagstillstånd. En karta över planeringsbehovsområden finns som bilaga till byggnadsordningen. Byggande på oplanerade strandområden kräver undantagstillstånd. Förutom beviljat undantagslov eller planeringsbehovsbeslut krävs också bygglov.

Observera att bygglovet ska sökas inom två år från det att beslutet om undantagslov eller planeringsbehov har beviljats.

Lov ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten.

Via byggnadstillsynens e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för de flesta byggprojekt, bland annat bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglov. Via e-tjänsten kan du vara i kontakt med lovberedarna innan lovet tas under behandling och under behandlingstiden.

Vi har övergått till elektronisk arkivering i början av år 2020 och därför tar vi endast emot filer i PDF/A-format.

Från och med år 2020 behöver papperskopior av huvudritningarna inte längre lämnas in i samband med en elektronisk ansökan.

Bygglov/åtgärdstillstånd

 • Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.
 • Nästan allt byggande kräver bygglov eller åtgärdstillstånd.
 • För vissa mindre byggprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd. Dessa inkluderar olika konstruktioner, jordvärmebrunnar, solpaneler och fasadförändringar. Detta anges i 126 § av markanvändnings- och bygglagen.
 • En nybyggnad eller utvidgning av en gammal byggnad kräver alltid bygglov.
 • Bygglov behövs också för renoverings- och ändringsarbeten som är jämförbara med nybyggnad eller om våningsytan ökar. Om renoveringen och ändringarna påverkar de boendes säkerhet och hälsa, ska bygglov också sökas.
 • En väsentlig ändring av användningsändamålet för byggnaden eller en del av den är också tillståndspliktig. Vid lovhandläggning övervägs hur förändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur byggnadens egenskaper förändras.
 • Förlängning av bygglov och åtgärdstillstånd ansöks också hos byggnadstillsynen.
 • VVS renoveringsbyggande och tillståndskrav.

 

Rivningslov/rivningsanmälan

Rivningslov:

En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas på ett detaljplaneområde eller på ett område på vilket ett i 53 § avsett byggförbud för utarbetande av en detaljplan gäller. Tillstånd behövs också om så bestäms i generalplanen.

Tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygglov, en gatuplan enligt denna lag, en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller en godkänd järnvägsplan enligt banlagen förutsätter att byggnaden rivs. Tillstånd behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad och en annan därmed jämförbar mindre byggnad, om inte byggnaden skall betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull eller som en del av en sådan helhet. (2.2.2007/112).

Rivningsanmälan:

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall, om rivningen inte kräver lov, underrättas skriftligen om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (rivningsanmälan). Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid av grundad anledning kräva att lov skall sökas.

Undantag vid detaljplaneområde

Det behövs alltid en särskild orsak för undantag på detaljplaneområde.

En särskild orsak kan vara i anknytning till:

 • genomförande och främjande av detaljplanen
 • omständighetsförändringar efter att detaljplanen har godkänts
 • förbättring av miljön och stadsbilden
 • förhindrande av miljöolägenheter
 • tryggande och förbättring av servicenivån
 • främjande av naturskyddsmål osv.
 • främjande av byggnadsvård.

Undantag får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, de får inte heller försvåra uppnående av målen för naturvården eller försvåra uppnående av målen för skyddandet av den byggda miljön. Undantag får inte leda till byggande med betydande konsekvenser.

Vid beredningen av undantagstillstånd samarbetar planläggningen och byggnadstillsynen under ledning av byggnadsinspektören. Beslut som gäller undantag fattas av Byggnads- och miljönämnden.

Om undantag ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten (ePermit).

 

Kontaktuppgifter:

Planläggningsarkitekt Anne Majaneva tel: 040 743 8149; email: anne.majaneva@vaasa.fi

Planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges tel: 040 846 7792, email: oliver.schulte-tigges@vaasa.fi

Lovarkitekt Ingela Borgmästars, tel: 0400 464 942, email: ingela.borgmastars@vaasa.fi

Byggnadsinspektör Paula Frank, tel: 040 132 6082, email: paula.frank@vaasa.fi

 

Planläggningens avgifter

Planeringsbehovsbeslut

På områden utan detaljplan och på områden som i byggnadsordningen definierats som planeringsbehovsområden, behövs ett planeringsbehovsbeslut. Efter beviljat planeringsbehovsbeslut behövs alltid dessutom bygglov.

Det planerade byggandet får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen eller ha skadliga konsekvenser för samhällsutvecklingen. Byggandet måste passa in i miljön. Det får inte försvåra bevarandet av särskilda värden i natur- eller kulturmiljön eller tryggandet av rekreationsbehoven.

I ansökan om planeringsbehov ska byggplatsen med väganslutningar samt projektet presenteras med tillräcklig noggrannhet, samt hur hushålls- och avloppsvattnet kommer att hanteras.

Beredningen av planeringsbehov görs i samarbete mellan planläggningen och byggnadstillsynen under ledning av byggnadsinspektören.  Beslut om planeringsbehov fattas av byggnadsinspektören, över 400 m2 av byggnads- och miljönämnden.

Om planeringsbehov ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten (ePermit).

 

Kontaktuppgifter:

Planläggningsingenjör Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, email; gun-mari.back@vaasa.fi

Planeringsingenjör Jonas Åberg (Lillkyrö området), tel. 040-1703278 email; jonas.aberg@vaasa.fi

Byggnadsinspektör Paula Frank, tel: 040 132 6082, email: paula.frank@vaasa.fi

 

Planläggningens avgifter

Planeringsbehov på strandområden

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnadsobjekt inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. När man bygger vid en strand behövs därför undantagstillstånd.

För byggande vid strandområde krävs undantagstillstånd om det inte finns en detaljplan eller generalplan på vars grund ett bygglov kan beviljas. När man bygger vid stranden behövs undantagstillstånd när det är fråga om tomtens första byggnad, när en huvudbyggnad ersätts med en ny eller när det finns andra undantag från delgeneralplanen. I ansökan ska särskilda orsaker till byggandet framföras.

Beslut om undantag fattas av byggnadsinspektören.

Om undantag ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten (ePermit).

 

Kontaktuppgifter:

Planläggningsingenjör Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, email; gun-mari.back@vaasa.fi

Planeringsingenjör Jonas Åberg (Lillkyrö området), tel. 040-1703278 email; jonas.aberg@vaasa.fi

Byggnadsinspektör Paula Frank, tel: 040 132 6082, email: paula.frank@vaasa.fi

 

Planläggningens avgifter

Inhägnader och planteringar

En inhägnads material, höjd, form och färg ska passa in i omgivningen. Inhägnaden får inte medföra olägenhet för grannarna, trafiken, trafiksäkerheten eller för underhållet och renhållningen av gatan.

Inhägnaden ska placeras helt och hållet på den egna tomten, om inte grannarna kommer överens om att inhägnaden ska placeras på tomtgränsen. En inhägnad som ska planteras ska placeras på tomten så att dess grenverk och rötter även som fullt utvecklade hålls inom den egna tomten.

Tomternas innehavare är båda skyldiga att med hälften var delta i byggandet och underhållet av en inhägnad på tomtgränsen, om det inte finns särskild anledning att dela skyldigheten annorlunda. Om man inte kan komma överens om saken, avgörs fördelningen av byggnads- och miljönämnden.

Ett enskilt eller sjukt träd får fällas på den egna tomten utan tillstånd. För fällande av en grupp på flera träd, en trädallé eller ett enskilt träd som har särskilda värden behövs dock tillstånd. Om träd som finns på gränsen ska överenskommelse göras med grannen.

Åtgärder som inte förutsätter tillstånd

För byggande ska i regel sökas bygglov. Alltid då det är fråga om en byggnad som är skyddad med detaljplan, generalplan eller i lagen eller en byggnad som finns på ett område som är skyddat genom dessa eller en byggnad som annars har skyddsvärden, ska bygglov eller åtgärdstillstånd sökas.

Trots tillståndsförfarandet ska befintliga föreskrifter och bestämmelser alltid följas, och åtgärden får inte föranleda onödig olägenhet för grannarna.

Följande åtgärder förutsätter inte tillstånd:

 • installering av luftvärmepumpar på gårdssidan, så att de inte stör fasaden mot gatan. Observera dock att andra saker, såsom brandsäkerhet eller stadsbildsfrågor, när utrustningen placeras på fasader eller takytor, kan kräva att ärendet avgörs med åtgärdstillstånd eller bygglov. Vid oklara fall, kontakta byggnadstillsynen.
 • installering av solfångare som till totalytan är under 6 m2 och avsedda för uppvärmning av vätska eller solpanel som är avsedd för elproduktion, då ifrågavarande anläggning installeras på gårdssidan och i riktning med takfallet
 • installering av ljusreklam eller motsvarande på en plats på fasaden som tidigare godkänts som reklamplats i samma storlek, befintlig reklamplats
 • byggande av en mindre än 15 meter lång och under 20 m2 stor brygga, då den inte begränsar grannens användning av området. Likaså ersättande bryggor, vilkas storlek inte ändras. Det bör observeras att för byggandet av brygga ska dock samtycke fås av vattenområdets innehavare
 • byggande av ersättande avfallsinhägnad, -tak eller -skydd
 • byggande av inhägnader inne på tomten om avståndet från dessa till tomtgränsen är minst inhägnadens eller stödmurens höjd, max 1,4 m, samt ersättande inhägnader. På centrumområdet och vid gatufasader förutsätts tillstånd av stadsbildsmässiga orsaker
 • ändring av småhus eller motsvarande byggnads fasadfärg med iakttagande av planbestämmelserna och anvisningarna om byggsätt och då färgen inte väsentligt avviker från sin omgivning, ändrande av fönstermaterial
 • på detaljplaneområden och strandområden en/byggplats högst 10 m2 stor, ekonomibyggnad utan eldstad och i lätt konstruktion i anslutning till en befintlig bostadsbyggnad, se också 20 § och 29 §
 • utanför detaljplaneområde, dock inte på strand- eller skyddsområde, en/byggplats till våningsytan högst 20 m2 stor ekonomibyggnad utan eldstad och i lätt konstruktion i anslutning till en befintlig bostadsbyggnad, se också 10 §
 • transformatorer på under 3 m2, då de placeras på ett område som reserverats för sådan verksamhet och skyddsavståndet beaktas.

Åtgärdstillstånd förutsätts enligt följande:

– enligt 126 a § i MarkByggL

– alla de åtgärder, för vilka byggnadstillsynsmyndigheten har krävt att tillstånd söks på grund av omständigheter som påverkar det allmänna intresset eller grannens intresse. Dessa kan vara åtgärder som påverkar säkerheten, t.ex. brandavstånd, reservutrymningsvägar eller ärenden som ska bedömas stadsbildsmässigt, t.ex. tejpningar som förfular stadsbilden.

Vasa stads byggnadsordning

Avgifter

Alla lov är avgiftsbelagda. Från och med den 1.1.2019 debiteras en skanningsavgift för tilltståndshandlingar  (ansökan + bilagor) som lämnas in i pappersformat.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lovberedarnas telefontider är måndagar och tisdagar samt torsdagar och fredagar kl. 9.30–11.00. Kontaktuppgifterna hittas under kontaktuppgifter och betjäningstider.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

 • Vardagar klockan 9.00-11.00 samt 11.45-15.00.

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns på ytterväggen brevid tekniska verkets ytterdörrar på högra sidan.