Förbigå menyn

Lovärenden och avgifter

 

Tillstånd ska i regel sökas för både byggande och rivning. Tillståndsärenden ska skötas så att de är i skick i god tid innan bygg- eller renoveringsprojektet inleds. Tillståndet behandlas vanligen inom 2-4 veckor efter att den sökande har inlämnat alla handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av lovet. Ett bygglov är i kraft fem år och byggandet bör påbörjas inom tre år. Ett åtgärdstillstånd är i kraft tre år. Bygglov och övriga lov faktureras enligt gällande prislista. En separat avgift tas ut vid handläggning av pappersansökningar.

 

Bygglovs behandling

 

Lov ansöks alltid skriftligt och i första hand via e-tjänsten.

Via byggnadstillsynens e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för de flesta byggprojekt, bland annat bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglov. Via e-tjänsten kan du vara i kontakt med lovberedarna innan lovet tas under behandling och under behandlingstiden.

Vi har övergått till elektronisk arkivering i början av år 2020 och därför tar vi endast emot filer i PDF/A-format.

Från och med år 2020 behöver papperskopior av huvudritningarna inte längre lämnas in i samband med en elektronisk ansökan.

Tilläggsinformation i samband med lovansökan

  • Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.
  • Nästan allt byggande kräver bygglov eller åtgärdstillstånd.
  • För vissa mindre byggprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd. Dessa inkluderar olika konstruktioner, jordvärmebrunnar, solpaneler och fasadförändringar. Detta anges i 126 § av markanvändnings- och bygglagen.
  • En nybyggnad eller utvidgning av en gammal byggnad kräver alltid bygglov.
  • Bygglov behövs också för renoverings- och ändringsarbeten som är jämförbara med nybyggnad eller om våningsytan ökar. Om renoveringen och ändringarna påverkar de boendes säkerhet och hälsa, ska bygglov också sökas.
  • En väsentlig ändring av användningsändamålet för byggnaden eller en del av den är också tillståndspliktig. Vid lovhandläggning övervägs hur förändringarna påverkar planläggningen och markanvändningen samt hur byggnadens egenskaper förändras.
  • Förlängning av bygglov och åtgärdstillstånd ansöks också hos byggnadstillsynen.
  • VVS renoveringsbyggande och tillståndskrav.

 

Vasa stads byggnadsordning

Avgifter

Alla lov är avgiftsbelagda. Från och med den 1.1.2019 debiteras en skanningsavgift för tilltståndshandlingar  (ansökan + bilagor) som lämnas in i pappersformat.

Bruksanvisning för en ansökan i e-tjänsten

Bruksanvisningar för en ansökan i e-tjänsten nedan.

Kom ihåg att skicka in din ansökan under Ansökan om tillstånd. En grundad ansökan betyder ännu inte en inlämnad ansökan. Innan ansökan lämnas in måste alla grundläggande uppgifter fyllas i och de obligatoriska dokumenten bifogas (bilagorna i pdf/A-format). Ett orange utropstecken  innebär att obligatorisk information saknas och att ansökan inte kan lämnas in. Fyll i alla obligatorisk information och lämna in ansökan.

Efter att ha lämnat in lovansökan är det viktigt att vara aktiv i e-tjänsten tills lovet har blivit utfärdat, eftersom begäran om kompletterande och korrigerande information skickas via e-tjänsten, och ett snabbt reagerande på dem är en förutsättning för en kontinuerlig lovbehandling.

Bruksanvisning för en ansökan i e-tjänsten.

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lovberedarnas telefontider är måndagar och tisdagar samt torsdagar och fredagar kl. 9.30–11.00.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens öppettider

  • mån-fre 9-15

Byggnadstillsynens postadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, PB 2, 65101 VASA
Byggnadstillsynens faktureringsadress: Vasa stadt / Byggnadstillsyns, BP 129, 65101 VASA

Ni kan lämna in papperspost i byggnadstillsynens postlåda som finns på ytterväggen brevid tekniska verkets ytterdörrar på högra sidan.