Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

vaasan_kaupunki

Rakennusluvan ja toimenpideluvan hakeminen

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa. Lupa-asiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen rakennus- tai korjausprojektin aloitusta. Lupa käsitellään yleensä 2–4 viikon kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan kaikki luvan käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Paperisten hakemusten käsittelystä sekä rakennusluvasta laskutetaan voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

Lupaa haetaan aina kirjallisesti ja ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Tiedote 4.11.2020. Rakennusvalvonta on suljettu 18.12.-31.12.2020. Hae lupaa viimeistään viikon 46 aikana.

Tiedote 27.8.2020: Rakennusvalvonnan ovet pidetään suljettuna. Asiointi rakennusvalvonnassa ensisijaisesti sähköisesti!

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja. Vuoden 2020 alusta lähtien sähköisesti jätettyyn lupahakemukseen ei enää tarvitse toimittaa paperisia kopioita pääpiirustuksista.

 

Lisätietoa luvan hakemiseen

 

 • Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
 • Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa.
 • Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.
 • Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan.
 • Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
 • Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.
 • Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.
 • Myös rakennuslupien jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.

 

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys

Lomakkeet

Mikäli lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta, löytyvät vastaavat lomakkeet asiointipalvelusta Liitteet-välilehdeltä.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään hankkeesta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuudatuspöytäkirjan, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös)
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, josta ilmenee, kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin luvan hakija
 • Pääpiirustukset (PDF/A-muodossa tai paperihakemuksen liitteenä 2 sarjaa seläkkeillä varustettuna ja sidottuna)
  – asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirrokset 1:50 tai 1:100, hormipiirros 1:20, hormileikkaus läpiviennin kohdalta 1:20
  – julkisivujen päämateriaalit esitetään värimallein julkisivu- piirrokseen
  – tontin leikkaukset ja pintavesisuunnitelma
  – palo-osastointi detaljikuva
 • Rakennushankeilmoitukset (RH-1 ja RH2) väestörekisterikeskuksen tilastointia varten täytetään rakennuskohtaisesti.
 • Selvitys naapurien kuulemisesta vireilletulon johdosta / mahdollinen suostumus
  – Kuullaan viereisten, vastapäisten ja kulmittaisten tonttien omistajat/haltijat. Jos naapurina on Vaasan kaupunki, kuulemisen kaupungin osalta allekirjoittaa Kiinteistötoimen tonttipalvelut.
  – Mahdollisista poikkeamisista sekä vakuutta vastaan aloittamisesta tulee olla maininta lomakkeessa
 • Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi
  – Rakennushankkeelle on nimettävä pätevä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta
 • Energiatodistus, ympäristöministeriön asetus energiatodistuksesta (487/2007)
 • Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- tai pohjaolosuhteista
  – Pohjatutkimus ja/tai perustamisrakentamiseen perehtyneen asiantuntijan vapaamuotoinen kirjallinen selvitys
 • Purettavasta rakennuksesta valokuva ja selvitys purkujätteistä
 • Jätevesiselvitys
 • Vakuus
  – Vakuutta vastaan aloittamisesta on kuultava naapureita
 • Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös
  – Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston pöytäkirjasta tai kaavoitusjohtajan päätöksestä, jolla suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on myönnetty

 

Hinnasto

Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 1.1.2019 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään skannausmaksu.

 • Erityissuunnitelmat ja selvitykset

  Lupapäätöksen lupaehdoissa määritellään, mitä erityissuunnitelmia ja selvityksiä rakentajan/rakennuttajan tulee toimittaa rakennusvalvontaan. Suunnitelmat/selvitykset on toimitettava yleensä ennen ko. työhön ryhtymistä.

  Mikäli lupa on haettu sähköisen asiointijärjestelmän kautta, myös erityissuunnitelmat toimitetaan sähköisesti PDF/A-muodossa. Jos lupaa on haettu paperihakemuksella, toimitetaan erityissuunnitelmat paperimuodossa alla olevien ohjeistusten mukaisesti.

 • Katselmukset

 • Kosteudenhallinta rakennuslupaprosessissa

  Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä rakennushankkeen rakentamisenaikaista kosteudenhallintaa.

 • Rakentamisen lupakartat

 • Yleisiä ohjeita

Yhteystiedot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupavalmistelu ja neuvonta

 • Sofia Bagge 040 046 4942

 • Susanna Filla 040 068 0448

 • Juha Jääskeläinen 040 675 0109

 • Harri Suoranta (KVV ja IV) 040 569 6700

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan aukioloajat

 • ma-to 9-15, perjantaisin suljettu

 • Suljettu 18.12.-31.12.2020

Rakennusvalvonnan postiosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 2, 65101 VAASA
Rakennusvalvonnan laskutusosoite: Vaasan kaupunki / Rakennusvalvonta, PL 129, 65101 VAASA