Ohita valikko

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksesta

Mitkä ovat varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdot Vaasassa?

 • Päiväkotihoito: kunnalliset päiväkodit, yksityiset päiväkodit
 • Perhepäivähoito: perhepäivähoitajan kotona, perheen kodissa
 • Avoin varhaiskasvatus: kerhot ja muu toiminta avoimissa päiväkodeissa
 • Tilapäinen varhaiskasvatus

Kysyttävää Wilmasta?

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Miten haen lapselleni varhaiskasvatuspaikkaa?

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisen asiointimme kautta.

Varhaiskasvatuspaikkaa täytyy hakea viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta tai heti kun varhaiskasvatuksen tarve on tiedossa.

Hakemukseen voit merkitä kolme varhaiskasvatuspaikkavaihtoehtoa. Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheenne toiveen mukaisena. Hakemus on voimassa vuoden.

Perheenne saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Ennen päätöksen tekemistä perheeseenne ollaan yhteydessä, ja tuolloin tarkistetaan vielä hakemuksenne tiedot. Päätöksen jälkeen varhaiskasvatuksen aloituspäivää ei voi enää muuttaa.

Mitä teen, jos työllistyn tai saan opiskelupaikan äkillisesti ja tarvitsen sen vuoksi pikaisesti lapselleni varhaiskasvatuspaikan?

Jos varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen, ennakoimaton ja johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Hakemus on täytettävä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista.

Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta on osoitettava tieto kirjallisesti. Perheen on hyvä varautua siihen, että vapaa varhaiskasvatuspaikka ei välttämättä ole toiveiden mukainen.

Miten voin tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatushakemukseen?

Sähköisesti lähetettyyn hakemukseen et voi itse tehdä muutoksia. Tarvittaessa ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Järjestelmässä voi olla vain yksi voimassa oleva hakemus kerrallaan.

Mitä teen, jos meille tarjottu varhaiskasvatuspaikka ei ole mieluinen?

Varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat kotiin tulleessa päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien.

 • Jos ette ota vastaan tarjottua paikkaa: Mikäli perheesi ei ota vastaan tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Perheesi pitää kieltäytymisen jälkeen hakea toista varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet yhden kuukauden hoitomaksusta.
 • Otatte vastaan paikan: Jos tarjottu varhaiskasvatuspaikka ei järjestynyt toivotussa yksikössä, mutta otatte paikan vastaan, voit hakea lapselle siirtoa toivottuun yksikköön täyttämällä ns. siirtohakemuksen varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Hakemuksen tyypiksi valitaan ”Hoitopaikan vaihtaminen”. Siirtohakemus on voimassa yhden vuoden.

Saako varhaiskasvatuspaikkaan tutustua etukäteen?

Kun saatte päätöksen varhaiskasvatuspaikasta kotiin postitettuna, voitte ottaa yhteyttä suoraan lapsenne saamaan varhaiskasvatuspaikkaan ja sopia tutustumiskäynnistä. Jakson pituus on noin 1-2 viikkoa riippuen lapsen iästä ja tarpeista.

Lapsi voi tutustua varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä huoltajan tai muun aikuisen kanssa ennen päätöksen mukaista aloituspäivää. Lapsen hoitosuhde ja varhaiskasvatuksen laskutus alkavat päätöksen mukaisesta päivästä. Tästä ajankohdasta lähtien lapsi voi jäädä ilman huoltajaa tai aikuista varhaiskasvatuspaikkaan.

Loma-aikoina, esimerkiksi kesällä ja joulun pyhien yhteydessä, on osa henkilökunnasta lomalla, joten tutustumisen yhteydessä ei aina ole paikalla lapsen omaa hoito- ja kasvatushenkilökuntaa. Asiasta on hyvä keskustella tutustumisajankohtaa sovittaessa.

Haluan tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatuspäivän pituuteen, kehen otan yhteyttä?

Muutoksista voit neuvotella päiväkotinne johtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa ja tehdä muutoksesta sopimuksen.

Muutoksista on hyvä keskustella ajoissa, noin kuukausi ennen toivottua muutosta. Muuttuneen palveluntarpeen tulee olla voimassa vähintään viisi kuukautta.

Haluaisin siirtää lapseni toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, mitä teen?

Siirtoa varten täytetään hakemus sähköisessä asioinnissamme: Hakemus varhaiskasvatukseen -> Hoitopaikan vaihtaminen

Siirtotoive toteutetaan niin nopeasti, kun se on mahdollista. Siirtohakemus on voimassa yhden vuoden.

Olen jäämässä äitiyslomalle, menettääkö lapseni varhaiskasvatuspaikkansa?

Vanhemmat voivat luovuttaa varhaiskasvatuspaikan pois määräaikaisesti, jos lapsi on ollut kyseisessä varhaiskasvatuspaikassa vähintään 4 kuukautta.

Lapsi voi keskeytyksen jälkeen palata samaan päiväkotiin. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä kuukautta ja enintään yhden vuoden. Määräaikaisen luovutuksen aloittamisesta ja määräajasta sovitaan etukäteen päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Keskeytyksen ajalta ei peritä asiakasmaksua. Tänä aikana alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä lapsella oikeus kotihoidon tuen perusosan sisaruskorotukseen. Jos keskeytys päättyy syyskuun jälkeen, perheellä ei ole maksutonta heinäkuuta seuraavana kesänä.

Miten irtisanon varhaiskasvatuspaikan?

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukausi ennen hoitosuhteen päättymistä.

Olen vuorotöissä: miten varhaiskasvatus järjestetään illalla, yöllä ja viikonloppuna?

Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitseville lapsille hoitoa järjestetään vuorohoitopäiväkoti Punahilkassa. Punahilkan päiväkoti on kaksikielinen vuorohoitopäiväkoti, joka palvelee niitä perheitä, joissa huoltajat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Jos tarve vuorohoitoon on vähäistä, lapsen varhaiskasvatus järjestetään tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja vuorohoito tarvittaessa vuoropäiväkodissa.

Molempia samassa taloudessa asuvia huoltajia pyydetään hakemisen yhteydessä esittämään todistus vuorotyöstä tai opiskelusta. Vuorohoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että huoltajalla tai samassa taloudessa asuvilla molemmilla huoltajilla on säännöllinen vuorotyö tai iltaopiskelu.

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan vähintään viikkoa ennen. Vuorohoidolle ei ole perustetta, jos pääosa lapsen hoitoajoista sijoittuu tavallisiin aukioloaikoihin. Kun vuorohoidon tarve päättyy tai vähenee, lapsi siirretään tavallisen aukiolon ryhmään tai yksikköön.

Perhepäivähoito

Mitä on perhepäivähoito?

Perhepäivähoitoryhmät ovat eri-ikäisten lasten pienryhmiä. Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa tai hoitolapsen kotona (kolmiperhepäivähoito).

Kaikki perhepäivähoitajat ovat Vaasan kaupungin työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai heillä on muu hoito- ja kasvatusalan koulutus.

Kuinka monta lasta on yhdellä perhepäivähoitajalla?

Kun perhepäivähoito järjestetään hoitajan kotona, hän voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, mukaan lukien omat lapset.

Miten järjestetään perhepäivähoitolasten varahoito?

Kaikille perhepäivähoitolapsille sovitaan varahoitopaikka hoitajan sairastumisen, vuosilomien ym. varalle. Varahoito järjestetään ensisijaisesti alueen päiväkodissa.

Ovatko hoitomaksut kalliimpia vai halvempia perhepäivähoidossa kuin päiväkodissa?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perhepäivähoidossa samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Asiakasmaksu muodostuu palvelusopimuksessa sovittujen tuntimäärien mukaisesti.

Mitä perhepäivähoitaja tarjoaa ruoaksi?

Kaikissa perhepäiväkodeissa noudatetaan yhteistä ruokalistaa. Ruokalistan laadinnassa käytetään kuuden viikon kiertävää perusruokalistaa, jossa huomioidaan mm. juhlapyhät, sesonkikohtaiset raaka-aineet, erityisruokavaliot ja ravitsemukselliset näkökulmat. Noudatamme Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksia.

Voiko perhepäivähoitopaikkaan tutustua etukäteen?

Perhepäivähoitopaikkaan on mahdollisuus tutustua sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on myönnetty. Tutustumisjaksolla pyritään saamaan lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen siirtyminen uuteen ympäristöön.

Tutustumisjakson yhteydessä perhepäivähoitaja ottaa yhteyttä perheeseen ja tekee tutustumiskäynnin lapsen kotiin. Aluksi vanhemmat voivat tulla tutustumaan perhepäivähoitopaikkaan ilman lasta. Tämän jälkeen vanhemmat tutustuvat varhaiskasvatuspaikkaan lapsen kanssa 1-2 viikon aikana ennen perhepäivähoidon alkamista muutama tunti kerrallaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Suositellut tutustumisjaksojen pituudet:

 • 1-3 vuotiaat:1-2 viikkoa
 • 4-6 vuotiaat: 1 viikko
 • eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset: 1-2 viikkoa

Peritäänkö tutustumisjaksolta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua?

Ei peritä, jos lapsen tutustuminen tapahtuu yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisjaksosta laskutetaan siinä tapauksessa, jos lapsi on ilman vanhempaa perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Minulla on kysyttävää asiakasmaksupäätöksestä tai laskusta, mihin otan yhteyttä?

Miten varhaiskasvatusmaksut määräytyvät?

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen (tuntimäärän) sekä perheen bruttotulojen mukaan.

Perheen tulee toimittaa varhaiskasvatuksen laskutukseen tuloselvitys bruttotuloistaan ja liittää mukaan tarvittavat tositteet kaikista tulotiedoista.

Jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun, merkitään lomakkeesta kohta Suostumme korkeimpaan maksuun. Tuloselvityskaavake tulee kuitenkin tässäkin tapauksessa toimittaa laskutukseen. Korkein varhaiskasvatusmaksu peritään myös silloin, jos perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Huoltajat saavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista kirjallisen päätöksen. Maksut laskutetaan maksupäätöksen antamisesta seuraavan kuukauden puolivälissä.

Mitkä tulot vaikuttavat asiakasmaksuun?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määritettäessä perheen (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan.

Myös lapsen mahdolliset tulot otetaan huomioon asiakasmaksua määrättäessä. Maksettu/saatu elatusapu tai -tuki vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusmaksuun.

Perheen tuloissa on tapahtunut muutos, mihin muutoksesta ilmoitetaan? Koska muutos tulee voimaan?

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat (yli 10 %). Maksupäätös voidaan muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun tulotietojen muutokset ovat saapuneet varhaiskasvatuksen asiakaspalveluyksikköön.

Tiedot muuttuneista tuloista tulee toimittaa välittömästi:

 • Vaasan kaupunki
 • Varhaiskasvatus / laskutus
 • PL 2
 • 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Raastuvankatu 29, 65100 Vaasa. Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella.

Mikä on maksupäätöksen ja laskun ero?

Maksupäätös on tiedoksianto lapsen asiakasmaksun suuruudesta. Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Maksupäätös on aina koko kuukauden maksun suuruinen ja on voimassa toistaiseksi. Maksupäätös tulee kotiin postitse ennen laskua. Jos perheen koko, tulot, sovittu hoitoaika tai asiakasmaksulainsäädäntö muuttuu, tulee uusi maksupäätös.

Varhaiskasvatuksesta tulee lasku voimassaolevan maksupäätöksen mukaisesti. Laskutus tapahtuu aina kuukausimaksuna jälkikäteen, esim. tammikuun lasku tulee kotiin helmikuun puolessa välissä ja eräpäivä on helmikuun lopussa. Lasku varhaiskasvatuspalvelusta on mahdollista saada myös e-laskuna.

Miksi maksupäätös on hyvä tarkistaa?

Lapsen kuukausimaksun suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja sovitusta hoitoajasta. Jos jokin edellä mainituista tiedoista on päätöksessä väärin, tulee päivähoitolaskukin virheellisenä. Perheen tulee ottaa yhteyttä lapsen varhaiskasvatuspaikan esimieheen perhetietojen tai hoitoaikojen muutosten osalta ja laskutuksen päivähoitosihteeriin tulotietojen tai perhetietojen osalta, virheen korjaamiseksi.

Millaiset asiakasmaksut ovat yksityisissä päiväkodeissa?

Yksityisissä eli palvelusetelipäiväkodeissa asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Haluan laskulle lisää maksuaikaa, mihin otan yhteyttä?

Mikäli haluatte laskulle maksuaikaa, voitte neuvotella siitä laskutuksen kanssa.

Jos lapsi on joka toinen viikko 20 tuntia ja joka toinen viikko 35 tuntia varhaiskasvatuksessa, miten tämä vaikuttaa asiakasmaksuihin?

Kyseisessä tapauksessa hoitoaikasopimus tehdään kuukausittaisen varhaiskasvatusajan mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy tämän sopimuksen mukaisesti.

Poissaolojen vaikutus maksuihin

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä.

Jos lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

Perheet voivat saada kaksi maksutonta kuukautta, jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sekä kesä- että heinäkuun kokonaisuudessaan. Tästä pitää kuitenkin sopia etukäteen kirjallisesti. Lisäksi voidaan tehdä sopimus poissaolosta myös ajalle 1.–15.8., jolloin elokuun asiakasmaksua koskeva lasku puolittuu.

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään päivähoitolaskussa?

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

Sairausajan poissaolon tulee sijoittua yhden kalenterikuukauden sisälle, mutta sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpanakaan kalenterikuukautena tule yhdentoista toimintapäivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta täysi kuukausimaksu.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.

Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua (viimeistään samana päivänä), jotta varhaiskasvatushenkilökunta pystyy kirjaamaan poissaolon syyn juuri sairausajan poissaoloksi. Poissaolon syytä ei voi taannehtivasti muuttaa.

Vaikuttaako kesä asiakasmaksuihin?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu.

Mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, on seuraavan vuoden heinäkuu kuitenkin maksullinen. Jos lapsi on kuitenkin kyseisenä heinäkuuna poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

Mitä tapahtuu, jos en peruuta loma-ajalle varattua varhaiskasvatuspaikkaa?

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen kuukausimaksusta.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa tai loppuu kesken kuukauden?

Mikäli lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa kesken kuukauden tai lopettaa kesken kuukauden, peritään sen kuukauden maksuna varattujen ta toteutuneiden tuntien mukainen maksu (vain osa kuukausimaksusta).

Miten ilmoitamme varhaiskasvatuksen palvelun tarpeeseen liittyvistä muutoksista?

Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen palvelun tarve muuttuu (esim. tarvittavien tuntien määrä muuttuu, vanhempainvapaa alkaa), ottakaa yhteys lapsenne varhaiskasvatuspaikan esimieheen. Hänen kanssaan sovitaan muutoksesta.

Muutoksesta tulee sopia etukäteen ja siitä tehdään palvelusopimus. Muuttuneen palvelun tarpeen tulee olla voimassa vähintään 5 kuukautta. Asiakasmaksuun liittyvistä muutoksista (esim. tulojen tai perhekoon muutokset) ilmoitetaan varhaiskasvatuksen laskutukseen (varhaiskasvatus.laskutus@vaasa.fi)

Avoin varhaiskasvatus

Toiminta päättyy 31.5.2024!

 

Kenelle avoimet varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu?

Avoin varhaiskasvatus tarjoaa avointa päiväkotitoimintaa kaikille vaasalaisille alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Toimintaan voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista yhdessä lapsen kanssa ja se on maksutonta.

Avoimissa päiväkodeissa muun toiminnan lisäksi toimivat kerhot ovat tarkoitettuja lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa ja joiden asuinkunta on Vaasa.

 

 

Esiopetus

Voinko hakea lapselleni esiopetuspaikkaa muualta kuin kotini läheltä?

Esiopetuspaikka osoitetaan lapsen omalta asuinalueelta, esiopetusta antavasta päiväkodista. Esiopetuspaikkojen jaossa noudatetaan perusopetuksen lähikouluperiaatetta.

Mikäli jossain esiopetuspaikassa on oman alueen hakijoiden jälkeen tilaa, voidaan vapaille paikoille ottaa myös muiden asuinalueiden hakijoita. Esiopetuksen toissijainen haku vapaiksi jääneiden paikkojen osalta järjestetään vuosittain toukokuussa.

Jos perhe tietää muuttavansa esiopetusvuoden aikana toiselle alueelle, kannattaa siitä mainita ilmoittautuessa esikouluun.